Λειτουργία AF

Μπορείτε να επιλέξετε τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας AF ανάλογα με τις συνθήκες λήψης ή το θέμα.

 1. Τοποθετήστε τον διακόπτη κατάστασης εστίασης του φακού στη θέση Αυτόματη εστίαση (AF).

 2. Επιλέξτε [Αυτόματη εστίαση: Λειτουργία AF].

 3. Κάντε μια επιλογή.

Σημείωση

 • Αν δεν επιτευχθεί εστίαση, το σημείο AF θα γίνει πορτοκαλί. Με τη ρύθμιση One-Shot AF, η λήψη δεν είναι δυνατή ακόμα και αν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του. Αλλάξτε τη σύνθεση του κάδρου και δοκιμάστε να εστιάσετε ξανά. Εναλλακτικά, ανατρέξτε στην ενότητα Συνθήκες λήψης που ενδέχεται να δυσκολέψουν την εστίαση.
 • Με τη λειτουργία Servo AF, η μηχανή φωτογραφίζει ακόμα και όταν δεν γίνεται εστίαση στα θέματα.

One-Shot AF για στατικά θέματα

Αυτή η λειτουργία AF είναι κατάλληλη για στατικά θέματα. Όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, η μηχανή θα εστιάσει μόνο μία φορά.

 • Όταν επιτευχθεί εστίαση, το σημείο AF θα γίνει πράσινο και o βομβητής θα παραγάγει ένα ηχητικό σήμα.
 • Η εστίαση παραμένει κλειδωμένη όσο κρατάτε πατημένο το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσο της διαδρομής. Έτσι, μπορείτε να ανασυνθέσετε την εικόνα πριν τραβήξετε τη φωτογραφία.
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με την ταχύτητα συνεχούς λήψης για συνεχή λήψη, ανατρέξτε στη σελίδα Επιλογή της κατάστασης προώθησης.

Σημείωση

 • Αν η ρύθμιση [Διαμόρφωση: Ηχητικά Σήματα] έχει οριστεί σε [Απενεργ.], ο βομβητής δεν θα εκπέμπει ηχητικό σήμα όταν επιτυγχάνεται εστίαση.
 • Για την περίπτωση χρήσης φακού που δεν υποστηρίζει την ηλεκτρονική χειροκίνητη εστίαση, ανατρέξτε στην ενότητα Ηλεκτρ. χειρ. εστίαση φακού.

Servo AF για κινούμενα θέματα

Αυτή η λειτουργία AF είναι κατάλληλη για κινούμενα θέματα. Όσο κρατάτε το κουμπί κλείστρου πατημένο στο μέσον της διαδρομής του, η μηχανή θα συνεχίσει να εστιάζει συνεχώς στο θέμα.

 • Όταν επιτευχθεί η εστίαση, το σημείο AF θα γίνει μπλε. Ο βομβητής δεν θα εκπέμπει ήχο ακόμη και όταν επιτυγχάνεται εστίαση.
 • Η έκθεση καθορίζεται τη στιγμή της λήψης.
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με την ταχύτητα συνεχούς λήψης για συνεχή λήψη, ανατρέξτε στη σελίδα Επιλογή της κατάστασης προώθησης.

Προσοχή

 • Ίσως να μην είναι δυνατή η ακριβής εστίαση με υψηλές τιμές διαφράγματος ή ανάλογα με τον φακό, την απόσταση μέχρι το θέμα και την ταχύτητα με την οποία κινείται το θέμα.
 • Αν κάνετε ζουμ κατά τη συνεχή λήψη, ενδεχομένως να καταργηθεί η εστίαση. Κάντε πρώτα ζουμ, ανασυνθέστε έπειτα την εικόνα και τραβήξτε τη φωτογραφία.
 • Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη με One-Shot AF η λειτουργία Servo AF είναι ασταθής για τα στατικά θέματα.