Εγγραφή ταινίας

Ταινίες Εγγραφή με αυτόματη έκθεση

Η έκθεση ελέγχεται αυτόματα έτσι ώστε να είναι κατάλληλη για τη φωτεινότητα.

 1. Επιλέξτε την κατάσταση εγγραφής [Ταινίες].

  • Πατήστε στο πλήκτρο MODE και περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να επιλέξετε [Ταινίες].
 2. Εστιάστε στο θέμα.

  • Πριν από την εγγραφή ταινίας, εστιάστε χρησιμοποιώντας αυτόματη (AF) () ή χειροκίνητη εστίαση ().
  • Από προεπιλογή, η ρύθμιση [Αυτόματη εστίαση: Servo AF ταινίας] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] ώστε η μηχανή να διατηρεί πάντα την εστίαση ().
  • Όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, η μηχανή εστιάσει χρησιμοποιώντας την καθορισμένη περιοχή AF.
 3. Καταγράψτε την ταινία.

  • Πατήστε το πλήκτρο λήψης ταινίας για να ξεκινήσετε την εγγραφή μιας ταινίας. Επίσης, μπορείτε να ξεκινήσετε την εγγραφή ταινίας πατώντας την ένδειξη [Εγγραφή ταινίας] στην οθόνη.
  • Κατά τη διάρκεια της εγγραφής της ταινίας, στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται το εικονίδιο [REC] (1).
  • Το μικρόφωνο (2) καταγράφει τον ήχο.
  • Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε ξανά το πλήκτρο λήψης ταινίας. Επίσης, μπορείτε να διακόψετε την εγγραφή ταινίας πατώντας την ένδειξη [Διακοπή ταινίας] στην οθόνη.

AE με προτεραιότητα κλείστρου

Η κατάσταση εγγραφής [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)] σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την προτιμώμενη ταχύτητα κλείστρου για τις ταινίες. Η ταχύτητα ISO και η τιμή διαφράγματος ρυθμίζονται αυτόματα ανάλογα με τη φωτεινότητα, ώστε να επιτευχθεί η τυπική έκθεση.

 1. Επιλέξτε την κατάσταση εγγραφής [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)].

  • Πατήστε στο πλήκτρο MODE και περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να επιλέξετε [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)].
 2. Ορίστε την ταχύτητα κλείστρου (1).

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας κοιτάζοντας την οθόνη.
  • Οι διαθέσιμες ταχύτητες κλείστρου διαφέρουν ανάλογα με τον ρυθμό καρέ ().
 3. Εστιάστε και κάντε εγγραφή της ταινίας.

Προσοχή

 • Αποφύγετε τη ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου κατά την εγγραφή ταινιών, καθώς μπορεί να καταγραφούν αλλαγές στην έκθεση.
 • Κατά την εγγραφή ταινίας με κινούμενο θέμα, συνιστάται ταχύτητα κλείστρου 1/25 δευτ. έως 1/125 δευτ. περίπου. Όσο πιο γρήγορη είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο λιγότερο ομαλή θα φαίνεται η κίνηση του αντικειμένου.
 • Αν αλλάξετε την ταχύτητα κλείστρου κατά την εγγραφή με φως από λυχνίες φθορισμού ή LED, ενδέχεται να καταγραφεί τρεμόπαιγμα της εικόνας.

AE με προτεραιότητα διαφράγματος

Η κατάσταση εγγραφής [AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες)] σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την προτιμώμενη τιμή διαφράγματος για τις ταινίες. Η ταχύτητα ISO και η ταχύτητα κλείστρου ρυθμίζονται αυτόματα ανάλογα με τη φωτεινότητα, ώστε να επιτευχθεί η τυπική έκθεση.

 1. Επιλέξτε την κατάσταση εγγραφής [AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες)].

  • Πατήστε στο πλήκτρο MODE και περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να επιλέξετε [AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες)].
 2. Ορίστε την τιμή διαφράγματος (1).

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας κοιτάζοντας την οθόνη.
 3. Εστιάστε και κάντε εγγραφή της ταινίας.

Προσοχή

 • Αποφύγετε τη ρύθμιση της τιμή διαφράγματος κατά την εγγραφή ταινιών, καθώς μπορεί να καταγραφούν αλλαγές στην έκθεση λόγω προσαρμογής του διαφράγματος.

Σημείωση

 • Σημειώσεις για τις καταστάσεις [Ταινίες], [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)] και [AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες)]

 • Μπορείτε να κλειδώσετε την έκθεση (Κλείδωμα AE) πατώντας το πλήκτρο Κλείδωμα AE. Αφού εφαρμόσετε κλείδωμα AE κατά την εγγραφή ταινίας, μπορείτε να το ακυρώσετε πατώντας το πλήκτρο Κλείδωμα AE. (Η ρύθμιση «Κλείδωμα AE» διατηρείται μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο Κλείδωμα AE.)
 • Η διόρθωση έκθεσης μπορεί να οριστεί σε ένα εύρος έως ±3 στοπ με την περιστροφή του επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1.
 • Στην κατάσταση [Ταινίες], η ταχύτητα ISO, η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή διαφράγματος δεν καταγράφονται στις πληροφορίες Exif της ταινίας.
 • Η μηχανή είναι συμβατή με τη λειτουργία φλας Speedlite για την αυτόματη ενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας LED σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού κατά την εγγραφή ταινιών στις καταστάσεις [Ταινίες], [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)] και [AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες)]. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του Speedlite σειράς EX με ενδεικτική λυχνία LED.

Ταχύτητα ISO στην κατάσταση [Πρόγραμμα AE (ταινίες)] / [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)] / [AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες)]

Η ταχύτητα ISO ορίζεται αυτόματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταχύτητα ISO κατά την εγγραφή ταινίας.

Εγγραφή με χειροκίνητη έκθεση

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ταχύτητα κλείστρου, την τιμή διαφράγματος και την ταχύτητα ISO για την εγγραφή ταινίας.

 1. Επιλέξτε την κατάσταση εγγραφής [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας].

  • Πατήστε στο πλήκτρο MODE και περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να επιλέξετε [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας].
 2. Ορίστε την ταχύτητα κλείστρου, την τιμή διαφράγματος και την ταχύτητα ISO.

  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και ελέγξτε την ένδειξη επιπέδου έκθεσης.
  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να ορίσετε την ταχύτητα κλείστρου (1), τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να ορίσετε την τιμή διαφράγματος (2) και τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 για να ορίσετε την ταχύτητα ISO (3).
  • Οι διαθέσιμες ταχύτητες κλείστρου διαφέρουν ανάλογα με τον ρυθμό καρέ ().
 3. Εστιάστε και κάντε εγγραφή της ταινίας.

Προσοχή

 • Η ταχύτητα ISO δεν μπορεί να επεκταθεί στην τιμή L (ισοδυναμεί με ISO 50) κατά την εγγραφή ταινίας.
 • Κατά τη διάρκεια της εγγραφή ταινίας, αποφύγετε την αλλαγή της ταχύτητας κλείστρου, της τιμής διαφράγματος ή της ταχύτητας ISO, διότι ενδέχεται να καταγραφούν αλλαγές στην έκθεση ή να δημιουργηθεί περισσότερος θόρυβος σε υψηλές ταχύτητες ISO.
 • Κατά την εγγραφή ταινίας με κινούμενο θέμα, συνιστάται ταχύτητα κλείστρου 1/25 δευτ. έως 1/125 δευτ. περίπου. Όσο πιο γρήγορη είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο λιγότερο ομαλή θα φαίνεται η κίνηση του αντικειμένου.
 • Αν αλλάξετε την ταχύτητα κλείστρου κατά την εγγραφή με φως από λυχνίες φθορισμού ή LED, ενδέχεται να καταγραφεί τρεμόπαιγμα της εικόνας.

Σημείωση

 • Η διόρθωση της έκθεσης με αυτόματη ISO μπορεί να οριστεί σε έως και ±3 στοπ.
 • Όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Αυτόματης ISO, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Κλείδωμα AE για να κλειδώσετε την ταχύτητα ISO. Αφού κλειδώσετε την ταχύτητα ISO κατά την εγγραφή ταινίας, μπορείτε να το ακυρώσετε πατώντας το πλήκτρο Κλείδωμα AE. (Το κλείδωμα της ταχύτητας ISO διατηρείται μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο Κλείδωμα AE.)
 • Αν πατήσετε το πλήκτρο Κλείδωμα AE και αλλάξετε τη σύνθεση του κάδρου, μπορείτε να δείτε τη διαφορά επιπέδου έκθεσης στην ένδειξη επιπέδου έκθεσης (), σε σύγκριση με το αποτέλεσμα από το πάτημα του πλήκτρου Κλείδωμα AE.

Ταχύτητα ISO στην κατάσταση [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας]

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ταχύτητα ISO ή να επιλέξετε [AUTO] για ρύθμιση από τη μηχανή. Για λεπτομέρειες σχετικά με την ταχύτητα ISO, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχύτητα ISO κατά την εγγραφή ταινίας.

Ταχύτητα κλείστρου

Οι διαθέσιμες ταχύτητες κλείστρου στις καταστάσεις [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)] και [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας] διαφέρουν ανάλογα με τον ρυθμό καρέ της καθορισμένης ποιότητας εγγραφής ταινίας.

Ρυθμός καρέ Ταχύτητα κλείστρου (δευτ.)
Κανονική εγγραφή ταινίας Εγγραφή ταινίας με υψηλό ρυθμό καρέ Εγγραφή ταινίας HDR
119,9 fps 1/4000–1/125
100,0 fps 1/4000–1/100
59,94 fps 1/4000–1/8
50,00 fps
29,97 fps [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)] 1/4000–1/60
[Χειροκίνητη έκθεση ταινίας] 1/1000–1/60
25,00 fps [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)] 1/4000–1/50
[Χειροκίνητη έκθεση ταινίας] 1/1000–1/50
24,00 fps
23,98 fps

Λήψη στατικών εικόνων

Η λήψη στατικών εικόνων δεν υποστηρίζεται στην κατάσταση εγγραφής ταινίας. Για τη λήψη στατικών εικόνων, θα πρέπει πρώτα να σταματήσετε την εγγραφή και να αλλάξετε τη ρύθμιση [Κατάσταση λήψης] σε στατικές εικόνες.

Εμφάνιση πληροφοριών (Εγγραφή ταινίας)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη εγγραφής ταινίας, ανατρέξτε στην ενότητα Εμφάνιση πληροφοριών.