Λειτουργίες μενού και ρυθμίσεις

 1. (1) Πλήκτρο ΜΕΝΟΥ
 2. (2) Πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος)
 3. (3) Πλήκτρο INFO
 4. (4) Οθόνη
 5. (5) Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1
 1. (6) Πλήκτρο SET
 2. (7) Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2
 3. (8) Κύριος επιλογέας

Οθόνη μενού

 1. (1) Κύριες καρτέλες
 2. (2) Δευτερεύουσες καρτέλες
 3. (3) Στοιχεία μενού
 4. (4) : Λήψη
 5. (5) : Αυτόματη εστίαση
 6. (6) : Προβολή/αναπαραγωγή
 1. (7) : Λειτουργίες επικοινωνίας
 2. (8) : Διαμόρφωση
 3. (9) : Εξειδικευμένες ρυθμίσεις
 4. (10) : Προσωπικό Μενού
 5. (11) Ρυθμίσεις μενού

Διαδικασία καθορισμού στοιχείων μενού

 1. Εμφανίστε την οθόνη του μενού.

  • Πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ για να εμφανίσετε την οθόνη του μενού.
 2. Επιλέξτε μια καρτέλα.

  • Κάθε φορά που περιστρέφετε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2, αλλάζει η κύρια καρτέλα (ομάδα λειτουργιών). Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε καρτέλες πατώντας το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος).
  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να επιλέξετε μια δευτερεύουσα καρτέλα.
 3. Επιλέξτε ένα στοιχείο.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε ένα στοιχείο και πατήστε SET.
 4. Κάντε μια επιλογή.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να κάνετε μια επιλογή.
  • Η τρέχουσα ρύθμιση υποδεικνύεται με μπλε χρώμα.
 5. Ορίστε μια επιλογή.

  • Πατήστε SET για να το ορίσετε.
 6. Τερματίστε τη διαδικασία καθορισμού ρυθμίσεων.

  • Πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής λήψης.

Σημείωση

 • Στο εξής, οι περιγραφές των λειτουργιών του μενού θα γίνονται με βάση την υπόθεση ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ για να εμφανίσετε την οθόνη του μενού.
 • Επίσης, οι λειτουργίες Μενού είναι δυνατές με το πάτημα της οθόνης μενού ή με τη χρήση του εικονιδίου Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων.
 • Για να ακυρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ.

Αμυδρά στοιχεία μενού

Παράδειγμα: Όταν έχει ρυθμιστή η οριοθέτηση εστίασης

Δεν μπορείτε να ορίσετε αμυδρά στοιχεία μενού. Ένα στοιχείο μενού απενεργοποιείται αν υπερισχύει κάποια άλλη ρύθμιση λειτουργίας.

Μπορείτε να δείτε τη λειτουργία που υπερισχύει επιλέγοντας το αμυδρό στοιχείο μενού και πατώντας SET.

Αν ακυρώσετε τη ρύθμιση της λειτουργίας που υπερισχύει, το αμυδρό στοιχείο μενού θα έχει δυνατότητα επιλογής.

Προσοχή

 • Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε τη ρύθμιση της λειτουργίας που υπερισχύει για συγκεκριμένα αμυδρά στοιχεία μενού.

Σημείωση

 • Στη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Επαναφ μηχανής], μπορείτε να επαναφέρετε λειτουργίες μενού στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέγοντας [Βασικές ρυθμ.] στη ρύθμιση [Επαναφορά μεμονωμ ρυθμίσεων] ().