Φόρτιση της μπαταρίας

 1. Προσαρτήστε τον φορτιστή μπαταριών και συνδέστε τον στην πρίζα.

  • Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στον φορτιστή και εισαγάγετε το άλλο άκρο σε μια πρίζα ρεύματος.
  • Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες είναι σβηστές όταν δεν γίνεται φόρτιση μπαταριών.
 2. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.

  • Αφαιρέστε τα συμπεριλαμβανόμενα προστατευτικά καλύμματα από τον φορτιστή και την μπαταρία.
 3. Φορτίστε την μπαταρία.

  • Σύρετε την μπαταρία προς τα μέσα (αντίθετη κατεύθυνση από την αφαίρεση του προστατευτικού καλύμματος) και βεβαιωθείτε ότι έχει προσαρτηθεί με ασφάλεια στον φορτιστή.
  • Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία είτε στην υποδοχή A είτε στην υποδοχή B.
  • Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα και η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει ή ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.
  • Η φόρτιση τελειώνει όταν και οι τρεις ενδείξεις φόρτισης (50%/80%/100%) ανάβουν με πράσινο χρώμα.
 • Η φόρτιση μιας αποφορτισμένης μπαταρίας διαρκεί περίπου 2 ώρες και 50 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (23°C). Ο απαιτούμενος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την εναπομένουσα χωρητικότητα της μπαταρίας.

 • Για λόγους ασφαλείας, η φόρτιση σε χαμηλές θερμοκρασίες (5–10°C) διαρκεί περισσότερο (έως 5 ώρες περίπου).

Προσοχή

 • Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή μπαταριών LC-E19 για τη φόρτιση της συστοιχίας μπαταριών LP-E19 (περιλαμβάνονται και τα δύο). Αυτή η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί με τον φορτιστή μπαταριών LC-E4N/LC-E4.
 • Ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας, ενδέχεται να μην είναι εφικτή η φόρτιση έως το 100%.

Σημείωση

 • Εάν φορτίζετε δύο μπαταρίες, αυτές φορτίζονται η μία μετά την άλλη.
 • Η μπαταρία δεν διατίθεται πλήρως φορτισμένη κατά την αγορά.

  Φορτίστε την μπαταρία πριν από τη χρήση.

 • Φορτίστε την μπαταρία την ημέρα που σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε ή την προηγούμενη.

  Οι φορτισμένες μπαταρίες χάνουν σταδιακά το φορτίο τους, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται.

 • Αφού φορτίσετε την μπαταρία, αφαιρέστε την από τον φορτιστή και αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα ρεύματος.

  Όταν δεν χρησιμοποιείται η μπαταρία ή ο φορτιστής, θα πρέπει να προσαρτήσετε τα συμπεριλαμβανόμενα προστατευτικά καλύμματα.

 • Χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, εντός του εύρους 0–45°C.

  Για τη βέλτιστη επίδοση μπαταρίας, χρησιμοποιείτε μπαταρίες όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 10–30°C. Χαμηλότερες θερμοκρασίες ενδέχεται να περιορίζουν προσωρινά την επίδοση μπαταρίας και να μειώσουν διάρκεια της μπαταρίας.

 • Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μηχανή, να αφαιρείτε την μπαταρία.

  Αν η μπαταρία παραμείνει στη μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνεχίζει να καταναλώνεται μια μικρή ποσότητα ρεύματος, με αποτέλεσμα την υπερβολική αποφόρτιση και τη μείωση της διάρκειας της μπαταρίας. Να αποθηκεύετε την μπαταρία με τοποθετημένο το προστατευτικό κάλυμμα. Αν αποθηκεύσετε την μπαταρία ενώ είναι πλήρως φορτισμένη, η επίδοσή της μπορεί να μειωθεί.

 • Ο φορτιστής μπαταριών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες χώρες.

  Ο φορτιστής μπαταριών είναι συμβατός με πηγές ρεύματος 100 V AC έως 240 V AC, 50/60 Hz. Αν χρειάζεται, συνδέστε έναν προσαρμογέα φις (διαθέσιμο στο εμπόριο) για τη συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή. Για την αποφυγή ζημιάς, μη συνδέετε με φορητούς μετασχηματιστές τάσης.

 • Ελέγξτε την επίδοση επαναφόρτισης της μπαταρίας, όπως απαιτείται.

  Πατήστε το πλήκτρο PERFORMANCE του φορτιστή κατά τη διάρκεια της φόρτισης για να ελέγξετε τηνεπίδοση επαναφόρτισης μπαταρίας, όπως υποδεικνύεται από το πόσες από τις τρεις λυχνίες ανάβουν με πράσινο χρώμα.

  • Πληροφορίες μπαταρίας 3 (φορτιστής): Η απόδοση φόρτισης της μπαταρίας είναι καλή.
  • Πληροφορίες μπαταρίας 2 (φορτιστής): Η επίδοση επαναφόρτισης της μπαταρίας έχει μειωθεί ελαφρώς.
  • Πληροφορίες μπαταρίας 1 (φορτιστής): Συνιστάται η αγορά νέας μπαταρίας.
 • Αν η μπαταρία αποφορτίζεται γρήγορα ακόμη και αφού φορτιστεί πλήρως, αυτό σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της.

  Ελέγξτε την απόδοση φόρτισης της μπαταρίας () και αγοράστε μια νέα μπαταρία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Η ένδειξη CAL αναβοσβήνει.

 • Αυτή η οθόνη σάς συμβουλεύει να βαθμονομήσετε (αποφόρτιση) την μπαταρία, γεγονός που θα σας επιτρέψει τον ακριβή προσδιορισμό της χωρητικότητας φόρτισης και την ένδειξη στάθμης της μπαταρίας στη μηχανή.
 • Όταν η ένδειξη CAL αναβοσβήνει, συστήνεται να γίνει βαθμονόμηση. Για να φορτίσετε την μπαταρία σε αυτήν την περίπτωση, περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα και η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα.
 • Για την εκτέλεση της βαθμονόμησης, πατήστε το πλήκτρο CALIBRATE ενώ η ένδειξη CAL αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Η ένδειξη CAL παραμένει τώρα αναμμένη με πράσινο χρώμα και η αποφόρτιση ξεκινά.
 • Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα μετά την αποφόρτιση, αλλά έχετε υπόψη ότι όσο περισσότερο φορτισμένη είναι η μπαταρία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διάρκεια της αποφόρτισης. Ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για την αποφόρτιση υποδεικνύεται από την ένδειξη 14h, 4h και 2h, και όταν η ένδειξη 14h αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, ο χρόνος αποφόρτισης θα είναι περίπου 4–16 ώρες.
 • Η βαθμονόμηση μηδενίζει τη στάθμη μπαταρίας που απομένει και, στη συνέχεια, η φόρτιση της μπαταρίας θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες και 50 λεπτά. Για την ακύρωση της βαθμονόμησης που βρίσκεται σε εξέλιξη και την έναρξη της φόρτισης, αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή.

Προσοχή

 • Πολλαπλοί κύκλοι φόρτισης και χρήσης χωρίς βαθμονόμηση ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανακριβή ένδειξη στάθμης της μπαταρίας ().
 • Μία μπαταρία μπορεί να φορτίζεται ενώ μια άλλη βαθμονομείται, αλλά δύο μπαταρίες δεν μπορούν να φορτιστούν ή να βαθμονομηθούν ταυτόχρονα.
 • Όταν εκτελείται βαθμονόμηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μπαταρία που είναι σχεδόν εξαντλημένη. Η βαθμονόμηση και, στη συνέχεια, φόρτιση της συστοιχίας μπαταριών LP-E19 όταν είναι πλήρως φορτισμένη, διαρκεί περίπου 18 ώρες και 50 λεπτά

Αντιμετώπιση προβλημάτων Μόνο η ένδειξη 100% ανάβει αμέσως μετά την τοποθέτηση μιας μπαταρίας.

 • Εάν ανάβει μόνο η ένδειξη 100% με πράσινο χρώμα αμέσως μόλις ξεκινήσει η φόρτιση, αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μπαταρίας είναι εκτός εύρους. Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό επανέλθει στους 5–40°C.
 • Με τοποθετημένες δύο μπαταρίες, εάν ανάβει μόνο η ένδειξη 100% με πράσινο χρώμα στην πλευρά της δεύτερης μπαταρίας, αυτό υποδεικνύει μια κατάσταση αναμονής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Και οι τρεις ενδείξεις αναβοσβήνουν.

 • Δεν είναι εφικτή η φόρτιση εάν τοποθετηθούν στον φορτιστή μπαταρίες εκτός της συστοιχίας μπαταριών LP-E19. Στην περίπτωση αυτή, οι τρεις ενδείξεις φόρτισης και η ένδειξη CAL αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα.
 • Εάν οι τρεις ενδείξεις φόρτισης αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα διαδοχικά κατά τη διάρκεια της φόρτισης (ανεξάρτητα από το εάν η ένδειξη CAL αναβοσβήνει ή όχι με πράσινο χρώμα), αφαιρέστε την μπαταρία και απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή στην πλησιέστερη Τεχνική υπηρεσία Canon.
 • Εάν οι τρεις ενδείξεις φόρτισης αναβοσβήνουν κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης, αφαιρέστε την μπαταρία και απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή στην πλησιέστερη Τεχνική υπηρεσία Canon.