Ενεργοποίηση της ισχύος

  • Για να ανάψετε τη μηχανή, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο λειτουργίας. Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή.

Ρύθμιση της Ημερομηνίας, Ώρας και Ζώνης ώρας

Εάν εμφανιστεί η οθόνη ημερομηνίας / ώρας / ζώνης όταν ενεργοποιείτε τη μηχανή, δείτε Ημερομηνία /Ώρα/Ζώνη.

Αλλαγή της γλώσσας διεπαφής

Για να αλλάξετε τη γλώσσα διεπαφής, δείτε Γλώσσα.