Ταινίες παρέλευσης χρόνου

Μπορείτε να συρράψετε αυτόματα στατικές εικόνες που έχετε τραβήξει σε καθορισμένα μεσοδιαστήματα και να δημιουργήσετε μια ταινία time-lapse 4K ή Full HD. Μια ταινία παρέλευσης χρόνου δείχνει πώς αλλάζει το θέμα σε ένα πολύ πιο σύντομο διάστημα από τον πραγματικό χρόνο που χρειάστηκε για τη λήψη. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την παρατήρηση μιας μεταβαλλόμενης σκηνής, αναπτυσσόμενων φυτών, της κίνησης των άστρων κ.λπ. από ένα σταθερό σημείο.

Οι ταινίες παρέλευσης χρόνου εγγράφονται σε μορφή MP4 με την παρακάτω ποιότητα: 4K29.97fpsALL-I (μόνο I) (NTSC)/4K25.00fpsALL-I (μόνο I) (PAL) κατά την εγγραφή 4K και Full HD29.97fpsALL-I (μόνο I) (NTSC)/Full HD25.00fpsALL-I (μόνο I) (PAL) κατά την εγγραφή Full HD.

Λάβετε υπόψη ότι ο ρυθμός καρέ ενημερώνεται αυτόματα ανάλογα με τη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Σύστημα βίντεο] ().

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Ταιν. παρέλ. χρ.].

 2. Επιλέξτε [Παρέλευση χρόνου].

  • Επιλέξτε [Ενεργ.].
 3. Ορίστε [Μεσοδιάστημα].

  • Επιλέξτε [Μεσοδιάστημα].
  • Προτού ορίσετε τον αριθμό, δείτε τον απαιτούμενο χρόνο [Ταινίες] (1) και τον χρόνο αναπαραγωγής [Προβολή/αναπαραγωγή] (2).
  • Επιλέξτε (ώρες : λεπτά : δευτερόλεπτα).
  • Πατήστε SET για να εμφανιστεί [Ρύθμιση].
  • Ορίστε τον επιθυμητό αριθμό και πατήστε SET. (Επιστρέφει σε [Επιλογή].)
  • Μπορεί να οριστεί σε ένα εύρος [00:00:02]–[99:59:59]. (Το μεσοδιάστημα μία φορά ανά δευτερόλεπτο δεν είναι διαθέσιμο.)
  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
 4. Ορίστε [Αρ. λήψεων].

  • Επιλέξτε [Αρ. λήψεων].
  • Προτού ορίσετε τον αριθμό, δείτε τον απαιτούμενο χρόνο ([Ταινίες]) και τον χρόνο αναπαραγωγής ([Προβολή/αναπαραγωγή]).
  • Επιλέξτε το ψηφίο.
  • Πατήστε SET για να εμφανιστεί [Ρύθμιση].
  • Ορίστε τον επιθυμητό αριθμό και πατήστε SET. (Επιστρέφει σε [Επιλογή].)
  • Μπορεί να οριστεί σε ένα εύρος [0002]–[3600].
  • Βεβαιωθείτε ότι ο χρόνος αναπαραγωγής ([Προβολή/αναπαραγωγή]) δεν εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.
  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
  • Ο χρόνος αναπαραγωγής ([Προβολή/αναπαραγωγή]) εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα εάν στην κάρτα δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος για την εγγραφή του καθορισμένου αριθμού λήψεων. Παρότι η μηχανή μπορεί να συνεχίσει την εγγραφή, η εγγραφή θα διακοπεί μόλις γεμίσει η κάρτα.
  • Ο χρόνος αναπαραγωγής ([Προβολή/αναπαραγωγή]) εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα εάν τα αποτελέσματα της ρύθμισης [Αρ. λήψεων] είναι ένα αρχείο μεγέθους άνω των 4 GB για κάρτα που δεν έχει διαμορφωθεί σε exFAT (). Αν συνεχίσετε την εγγραφή και το μέγεθος του αρχείου ταινίας φτάσει τα 4 GB, η εγγραφή της ταινίας παρέλευσης χρόνου θα διακοπεί.

  Σημείωση

  • Για λεπτομέρειες σχετικά με τις κάρτες με δυνατότητα εγγραφής ταινιών παρέλευσης χρόνου (απαιτήσεις απόδοσης κάρτας), ανατρέξτε στη σελίδα Απαιτήσεις απόδοσης κάρτας.
  • Αν ο αριθμός των λήψεων έχει οριστεί σε 3600, η ταινία παρέλευσης χρόνου θα έχει διάρκεια περίπου 2 λεπτά για το μέγεθος εγγραφής NTSC και περίπου 2 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα για το μέγεθος εγγραφής PAL.
 5. Επιλέξτε [Μέγ. ΕΓΓΡ ταινίας].

  • 4K (3840×2160)

   Η ταινία εγγράφεται σε ποιότητα 4K. Οι αναλογίες είναι 16:9. Επιπλέον, ο ρυθμός καρέ είναι 29,97 fps (29.97fps) για NTSC και 25,00 fps (25.00fps) για PAL, και οι ταινίες εγγράφονται σε μορφή MP4 (MP4) με συμπίεση ALL-I (ALL-I (μόνο I)).

  • Full HD (1920×1080)

   Η ταινία θα εγγράφεται σε ποιότητα πλήρως υψηλής ευκρίνειας (Full HD). Οι αναλογίες είναι 16:9. Επιπλέον, ο ρυθμός καρέ είναι 29,97 fps (29.97fps) για NTSC και 25,00 fps (25.00fps) για PAL, και οι ταινίες εγγράφονται σε μορφή MP4 (MP4) με συμπίεση ALL-I (ALL-I (μόνο I)).

 6. Ορίστε [Αυτόματη έκθεση].

  • Σταθερό 1ο καρέ

   Κατά την πρώτη λήψη, πραγματοποιείται μέτρηση για να ρυθμιστεί αυτόματα η έκθεση ώστε να ταιριάζει με τη φωτεινότητα. Η ρύθμιση έκθεσης που έχετε ορίσει για την πρώτη λήψη θα εφαρμοστεί και στις επόμενες λήψεις. Άλλες ρυθμίσεις που έχετε ορίσει για την πρώτη λήψη, θα εφαρμοστούν και στις επόμενες λήψεις.

  • Κάθε καρέ

   Μέτρηση εκτελείται και για κάθε επόμενη λήψη για να ρυθμιστεί αυτόματα η έκθεση ώστε να ταιριάζει με τη φωτεινότητα. Λάβετε υπόψη ότι, εάν ορισμένες λειτουργίες όπως το Στυλ εικόνας και η ισορροπία λευκού έχουν οριστεί σε [Αυτόμ.], θα ρυθμιστούν αυτόματα για κάθε επόμενη λήψη.

  Προσοχή

  • Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στη φωτεινότητα μεταξύ των λήψεων, η μηχανή μπορεί να μην τραβήξει λήψεις στο καθορισμένο μεσοδιάστημα, εάν η ρύθμιση [Μεσοδιάστημα] έχει οριστεί σε λιγότερο από 3 δευτ. και η ρύθμιση [Αυτόματη έκθεση] έχει οριστεί σε [Κάθε καρέ].
 7. Ορίστε [Οθόνη OFF: Αυτόμ.].

  • Απενεργ.

   Ακόμα και κατά τη εγγραφή ταινίας παρέλευσης χρόνου, η εικόνα θα εμφανίζεται. (Η οθόνη απενεργοποιείται μόνο τη στιγμή της λήψης.) Λάβετε υπόψη ότι η οθόνη θα απενεργοποιηθεί μετά από περίπου 30 λεπτά από την έναρξη της λήψης.

  • Ενεργ.

   Λάβετε υπόψη ότι η οθόνη θα απενεργοποιηθεί μετά από περίπου 10 δευτ. από την έναρξη της λήψης.

  Προσοχή

  • Ακόμα και αν η ρύθμιση [Οθόνη OFF: Αυτόμ.] έχει οριστεί σε [Απενεργ.], η οθόνη απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Επίσης, λάβετε υπόψη ότι οι εικόνες μπορεί να μην εμφανίζονται, εάν το μεσοδιάστημα μεταξύ των λήψεων είναι πολύ σύντομο.

  Σημείωση

  • Κατά την εγγραφή ταινίας παρέλευσης χρόνου, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο INFO για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οθόνη.
 8. Ορίστε [Ήχος σε λήψη εικ].

  • Επιλέξτε [Απενεργ.] για να μην εκπέμπει η μηχανή ηχητικό σήμα σε κάθε λήψη.
 9. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.

  • Απαιτ. χρόνος (1)

   Υποδεικνύει τον χρόνο που απαιτείται για τη λήψη του καθορισμένου αριθμού λήψεων με το καθορισμένο μεσοδιάστημα. Αν ο χρόνος αυτός υπερβαίνει τις 24 ώρες, θα εμφανιστεί η ένδειξη «*** ημέρες».

  • Χρόνος αναπαρ. (2)

   Υποδεικνύει τον χρόνο εγγραφής της ταινίας (τον χρόνο που απαιτείται για την αναπαραγωγή της ταινίας) κατά τη δημιουργία ταινίας time-lapse σε 4K ή Full HD, με χρήση των στατικών εικόνων που έχουν ληφθεί με το καθορισμένο μεσοδιάστημα.

 10. Κλείστε το μενού.

  • Πατήστε το πλήκτρο MENU για να απενεργοποιήσετε την οθόνη μενού.
 11. Διαβάστε το μήνυμα.

  • Διαβάστε το μήνυμα και επιλέξτε [ΟΚ].
 12. Τραβήξτε μια δοκιμαστική λήψη.

  • Όπως και κατά τη λήψη στατικών εικόνων, ρυθμίστε τις λειτουργίες έκθεσης και λήψης και έπειτα πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του για να εστιάσετε.
  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε μια δοκιμαστική λήψη, η οποία εγγράφεται στην κάρτα ως στατική εικόνα.
  • Αν η δοκιμαστική λήψη είναι ικανοποιητική, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
  • Για να τραβήξετε περισσότερες δοκιμαστικές λήψεις, επαναλάβετε αυτό το βήμα.

  Σημείωση

  • Οι δοκιμαστικές λήψεις καταγράφονται σε ποιότητα JPEG ΥψηλήΜέγιστη.
  • Στην κατάσταση [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας], μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα κλείστρου σε ένα εύρος 1/4000 έως 30 δευτ.
  • Μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο όριο για την αυτόματη ISO στην κατάσταση [Ταινίες] ή στην κατάσταση [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας] με αυτόματη ISO, επιλέγοντας [Μέγιστο για αυτόματοΜέγ. για αυτ.] στο στοιχείο [Λήψη: ΤαινίαΡυθμίσεις ταχύτητας ISO] ().
  • Εάν έχετε ορίσει τη ρύθμιση [Μισή πίεση] στο στοιχείο [Λήψη: Λειτ κουμπ κλείστρ για ταινίες] σε [Μέτρ+Ταινία Servo AF], η ρύθμιση θα αλλάξει αυτόματα σε [Μέτρ+One-Shot AF] όταν διαμορφώσετε την εγγραφή ταινίας παρέλευσης χρόνου.
 13. Πατήστε το πλήκτρο λήψης ταινίας.

  • Η μηχανή είναι πλέον έτοιμη να ξεκινήσει την εγγραφή μιας ταινίας παρέλευσης χρόνου.
  • Για να επιστρέψετε στο βήμα 12, πατήστε ξανά το πλήκτρο λήψης ταινίας.
 14. Πραγματοποιήστε εγγραφή της ταινίας παρέλευσης χρόνου.

  • Πατήστε το πλήκτρο INFO ελέγξτε καλά τα στοιχεία Απαιτ. χρόνος (1) και Μεσοδιάστημα (2) που εμφανίζονται στην οθόνη.
  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να ξεκινήσει η εγγραφή της ταινίας παρέλευσης χρόνου.
  • Η λειτουργία AF δεν είναι διαθέσιμη κατά την εγγραφή ταινίας παρέλευσης χρόνου.
  • Κατά την εγγραφή της ταινίας παρέλευσης χρόνου, εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο εγγραφής «●».
  • Αφού ολοκληρωθεί η λήψη του καθορισμένου αριθμού λήψεων, η εγγραφή της ταινίας παρέλευσης χρόνου θα τερματιστεί.
  • Για να ακυρώσετε την εγγραφή ταινιών παρέλευσης χρόνου, ορίστε τη ρύθμιση [Παρέλευση χρόνου] σε [Απενεργ.].

Σημείωση

 • Συνιστάται η χρήση τριπόδου.
 • Συνιστάται η εκ των προτέρων εγγραφή δοκιμαστικών λήψεων, όπως στο βήμα 12, και δοκιμαστικών λήψεων ταινιών για ταινίες παρέλευσης χρόνου.
 • Η κάλυψη του οπτικού πεδίου της ταινίας για την εγγραφή ταινίας time-lapse 4K και Full HD είναι περίπου 100%.
 • Για να ακυρώσετε την εγγραφή ταινίας παρέλευσης χρόνου πριν ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του ή πατήστε το πλήκτρο λήψης ταινίας. Η ταινία παρέλευσης χρόνου που έχει εγγραφεί μέχρι εκείνη τη στιγμή θα αποθηκευτεί στην κάρτα.
 • Αν ο χρόνος που απαιτείται για την εγγραφή υπερβαίνει τις 24 ώρες, αλλά όχι τις 48 ώρες, θα εμφανιστεί η ένδειξη «2 ημέρες». Αν απαιτούνται τρεις ή περισσότερες ημέρες, ο αριθμός των ημερών θα εμφανιστεί σε προσαυξήσεις των 24 ωρών.
 • Θα δημιουργηθεί αρχείο ταινίας, ακόμα αν ο χρόνος αναπαραγωγής της ταινίας time-lapse είναι μικρότερος από 1 δευτ. Σε αυτήν την περίπτωση, στο στοιχείο [Χρόνος αναπαρ.] θα εμφανιστεί η ένδειξη «00'00"».
 • Αν ο χρόνος εγγραφής είναι μεγάλος, συνιστάται η χρήση αξεσουάρ για χρήση με οικιακή παροχή ρεύματος (πωλούνται χωριστά).
 • Για τις ταινίες time-lapse 4K/Full HD, χρησιμοποιείται η δειγματοληψία χρώματος YCbCr 4:2:0 (8 bit) και ο χώρος χρωμάτων BT.709.

Προσοχή

 • Μην στρέφετε τη μηχανή προς πηγές έντονου φωτός, όπως είναι π.χ. ο ήλιος ή άλλη τεχνητή πηγή έντονου φωτός. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τον αισθητήρα εικόνας ή τα εσωτερικά εξαρτήματα της μηχανής.
 • Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ταινιών παρέλευσης χρόνου όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο επικοινωνίας ή όταν το καλώδιο HDMI είναι συνδεδεμένο.
 • Η λειτουργία Servo AF ταινίας δεν είναι διαθέσιμη.
 • Αν η ταχύτητα κλείστρου είναι 1/30 δευτ. ή μικρότερη, η έκθεση της ταινίας μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά (μπορεί να διαφέρει από αυτήν της τελικής ταινίας).
 • Μην χρησιμοποιείτε το ζουμ του φακού κατά την εγγραφή ταινίας παρέλευσης χρόνου. Αν ζουμάρετε τον φακό, μπορεί να χαλάσει η εστίαση της εικόνας, να αλλάξει η έκθεση ή να μην λειτουργήσει σωστά η διόρθωση παρέκκλισης φακού.
 • Η εγγραφή ταινιών παρέλευσης χρόνου με φως που τρεμοπαίζει μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης, και οι εικόνες μπορεί να καταγραφούν με οριζόντιες γραμμές (θόρυβο) ή προβληματική έκθεση.
 • Οι εικόνες που εμφανίζονται όπως καταγράφονται οι ταινίες παρέλευσης χρόνου μπορεί να δείχνουν διαφορετικές από την τελική ταινία (στις λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα ασυνέπεια φωτεινότητας από φωτεινές πηγές που τρεμοπαίζουν ή θόρυβος που οφείλεται σε υψηλή ταχύτητα ISO).
 • Κατά την εγγραφή ταινίας παρέλευσης χρόνου υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η εικόνα που εμφανίζεται κατά τη λήψη μπορεί να διαφέρει από αυτήν που εγγράφεται πραγματικά στην ταινία. Στις περιπτώσεις αυτές, το εικονίδιο [Προσομοίωση έκθεσης (ενεργοποίηση)] αναβοσβήνει.
 • Αν μετακινήσετε τη μηχανή από τα αριστερά προς τα δεξιά (οριζόντια περιστροφή) ή αν πραγματοποιήσετε λήψη ενός κινούμενου θέματος κατά την εγγραφή ταινίας παρέλευσης χρόνου, η εικόνα μπορεί να βγει πολύ παραμορφωμένη.
 • Κατά την εγγραφή ταινίας παρέλευσης χρόνου, η λειτουργία αυτόματου σβησίματος δεν εφαρμόζεται. Επίσης, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τη λειτουργία λήψης και τις τιμές των ρυθμίσεων μενού, να προβάλετε εικόνες κ.λπ.
 • Στις ταινίες time-lapse δεν εγγράφεται ήχος.
 • Για έναρξη ή διακοπή της εγγραφής ταινίας παρέλευσης χρόνου, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση [Λήψη: Λειτ κουμπ κλείστρ για ταινίες].
 • Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στη φωτεινότητα μεταξύ των λήψεων, η μηχανή μπορεί να μην τραβήξει λήψεις στο καθορισμένο μεσοδιάστημα, εάν η ρύθμιση [Μεσοδιάστημα] έχει οριστεί σε λιγότερο από 3 δευτ. και η ρύθμιση [Αυτόματη έκθεση] έχει οριστεί σε [Κάθε καρέ].
 • Αν η ταχύτητα κλείστρου υπερβεί το μεσοδιάστημα λήψης (όπως μακρά έκθεση) ή αν ρυθμιστεί αυτόματα χαμηλή ταχύτητα κλείστρου, η μηχανή ενδέχεται να μην μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες στο καθορισμένο μεσοδιάστημα. Η λήψη μπορεί επίσης να αποφευχθεί με μεσοδιάστημα λήψης που σχεδόν ταυτίζεται με την ταχύτητα κλείστρου.
 • Αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η επόμενη προγραμματισμένη λήψη, θα παραλειφθεί. Έτσι, μπορεί να μειωθεί ο χρόνος εγγραφής της ταινίας παρέλευσης χρόνου που δημιουργήθηκε.
 • Αν ο χρόνος που απαιτείται για την εγγραφή στην κάρτα υπερβεί το μεσοδιάστημα λήψης εξαιτίας των λειτουργιών λήψης που έχουν καθοριστεί ή της απόδοσης της κάρτας, ορισμένες από τις λήψεις μπορεί να μην καταγραφούν στα καθορισμένα μεσοδιαστήματα.
 • Οι εικόνες που καταγράφονται δεν αποθηκεύονται ως στατικές εικόνες. Ακόμα κι αν ακυρώσετε την εγγραφή της ταινίας παρέλευσης χρόνου μετά από μία λήψη μόνο, η λήψη αυτή θα καταγραφεί ως αρχείο ταινίας.
 • Ορίστε τη ρύθμιση [Λήψη: Ταιν. παρέλ. χρ.] σε [Απενεργ.], εάν συνδέσετε τη μηχανή σε υπολογιστή με το καλώδιο επικοινωνίας και χρησιμοποιήστε το EOS Utility (λογισμικό EOS). Όλες οι επιλογές πέραν της επιλογής [Απενεργ.] θα εμποδίσουν την επικοινωνία της μηχανής με τον υπολογιστή.
 • Η σταθεροποίηση εικόνας δεν εφαρμόζεται κατά την εγγραφή ταινίας παρέλευσης χρόνου.
 • Η λήψη ταινίας παρέλευσης χρόνου τερματίζεται εάν, για παράδειγμα, έχετε τοποθετήσει τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση OFF και αλλάξετε τη ρύθμιση σε [Απενεργ.].
 • Ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε φλας, δεν θα ανάψει.
 • Με τις παρακάτω διαδικασίες μπορείτε να ακυρώσετε την αναμονή για την εγγραφή ταινίας παρέλευσης χρόνου και να αλλάξετε τη ρύθμιση σε [Απενεργ.].
  • Επιλογή της ρύθμισης [Καθαρισμός τώραΚαθαρισμός τώρα] στο στοιχείο [Διαμόρφωση: Καθαρισμός αισθητήρα] ή της ρύθμισης [Βασικές ρυθμ.] στο στοιχείο [Επαναφ μηχανής]
  • Περιστροφή του Επιλογέα κατάστασης
 • Η ποιότητα εικόνας ενδέχεται να μειωθεί εάν, κατά την έναρξη της εγγραφής ταινίας παρέλευσης χρόνου, εμφανίζεται το λευκό εικονίδιο προειδοποίησης () για τη θερμοκρασία [Προειδοποίηση θερμοκρασίας με λευκό εικονίδιο]. Συνιστάται να ξεκινήσετε την εγγραφή της ταινίας time-lapse αφού εξαφανιστεί το λευκό εικονίδιο [Προειδοποίηση θερμοκρασίας με λευκό εικονίδιο] (αφού μειωθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής).
 • Αν η ρύθμιση [Αυτόματη έκθεση] έχει οριστεί σε [Κάθε καρέ], η ταχύτητα ISO, η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή διαφράγματος ενδέχεται να μην καταγραφούν στις πληροφορίες Exif της ταινίας παρέλευσης χρόνου σε ορισμένες καταστάσεις λήψης.

Σημείωση

 • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 (πωλείται χωριστά) για την έναρξη και τη διακοπή της εγγραφής ταινίας παρέλευσης χρόνου.
 • Με το ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1

 • Αρχικά, πραγματοποιήστε ζεύξη μεταξύ του ασύρματου τηλεχειριστηρίου BR-E1 και της μηχανής ().
 • Ορίστε την επιλογή [Λήψη: Τηλεχειριστήρ.] σε [Ενεργ.].
 • Αφού τραβήξετε ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις και η μηχανή είναι έτοιμη για λήψη (όπως περιγράφεται στο βήμα 13, ), τοποθετήστε τον διακόπτη χρονισμού ελευθέρωσης/λήψης ταινίας του BR-E1 στη θέση <●> (άμεση ελευθέρωση) ή <2> (καθυστέρηση 2 δευτ.).
 • Αν ο διακόπτης του τηλεχειριστηρίου έχει τοποθετηθεί στη θέση Ταινίες, δεν είναι δυνατή η έναρξη της εγγραφής ταινίας time-lapse.
 • Ρύθμιση κατάστασης μηχανής/τηλεχειριστηρίου

  <●> Άμεση ελευθέρωση

  <2> Καθυστέρηση 2 δευτ.

  Ταινίες Εγγραφή ταινίας
  Οθόνη δοκιμαστικής εγγραφής Δοκιμαστική εγγραφή Για αναμονή εγγραφής
  Αναμονή εγγραφής Έναρξη εγγραφής Για οθόνη δοκιμαστικής εγγραφής
  Κατά την εγγραφή ταινίας παρέλευσης χρόνου Τερματίζει την εγγραφή Τερματίζει την εγγραφή

Διαθέσιμος χρόνος κατά προσέγγιση για την εγγραφή ταινιών παρέλευσης χρόνου

Για οδηγίες σχετικά με τον χρόνο εγγραφής ταινιών παρέλευσης χρόνου (μέχρι να εξαντληθεί η μπαταρία), ανατρέξτε στη σελίδα Εγγραφή ταινίας.