Ενεργοποίηση της μηχανής

 • Ενεργοποίηση

  Η μηχανή ενεργοποιείται.

 • Απενεργοποίηση

  Η μηχανή είναι απενεργοποιημένη και δεν λειτουργεί. Ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας σε αυτήν τη θέση όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μηχανή.

Σημείωση

 • Αν τοποθετήσετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Απενεργοποίηση κατά την εγγραφή μιας εικόνας στην κάρτα, θα εμφανιστεί το μήνυμα [Αποθήκευση...] και η μηχανή θα απενεργοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή.

Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας και ζώνης ώρας

Αν εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης ημερομηνίας/ώρας/ζώνης μόλις ενεργοποιήσετε τη μηχανή, ανατρέξτε στη σελίδα Ημνία/Ώρα/Ζώνη για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας/ζώνης.

Αλλαγή της γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Για οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της γλώσσα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, ανατρέξτε στη σελίδα Γλώσσα.

Αυτόματος καθαρισμός αισθητήρα

 • Όποτε ο διακόπτης λειτουργίας ρυθμίζεται στην επιλογή Απενεργοποίηση, ο αισθητήρας καθαρίζεται αυτόματα (μπορεί να ακούγεται ένας σιγανός θόρυβος). Κατά τον καθαρισμό του αισθητήρα, θα εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη [Καθαρισμός τώρα]. Για να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο καθαρισμό του αισθητήρα όταν ο διακόπτης λειτουργίας έχει ρυθμιστεί επίσης σε Ενεργοποίηση, μπορείτε να κάνετε τη σχετική ρύθμιση στην επιλογή [Διαμόρφωση: Καθαρισμός αισθητήρα] ().
 • Αν, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τοποθετήσετε πολλές φορές τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση, το εικονίδιο [Καθαρισμός τώρα] ενδέχεται να μην εμφανίζεται, αλλά αυτό δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία της μηχανής.

Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

Όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση Ενεργοποίηση, εμφανίζεται η στάθμη της μπαταρίας.

Ένδειξη Στάθμη μπαταρίας 100–70 Στάθμη μπαταρίας 69–50 Στάθμη μπαταρίας 49–20 Στάθμη μπαταρίας 19–10 Στάθμη μπαταρίας 9–1 Στάθμη μπαταρίας 0
Στάθμη (%) 100–70 69–50 49–20 19–10 9–1 0

Σημείωση

 • Η μπαταρία θα εξαντληθεί συντομότερα με οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες:
  • Πάτημα του κουμπιού κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
  • Συχνή ενεργοποίηση της λειτουργίας AF χωρίς λήψη φωτογραφίας.
  • Χρήση της λειτουργίας Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας).
  • Χρήση της λειτουργίας Wi-Fi ή της λειτουργίας Bluetooth.
 • Το διαθέσιμο πλήθος λήψεων ενδέχεται να μειωθεί, ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες λήψης.
 • Οι λειτουργίες του φακού τροφοδοτούνται από την μπαταρία της μηχανής. Ορισμένοι φακοί μπορεί να εξαντλήσουν την μπαταρία γρηγορότερα από άλλους.
 • Ανατρέξτε στη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Πληροφ. μπαταρίας] για τον έλεγχο της κατάστασης της μπαταρίας ().
 • Σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, ενδεχομένως να μην είναι εφικτή η λήψη ακόμα και αν επαρκεί η στάθμη της μπαταρίας.