Αντιμετώπιση μηνυμάτων σφάλματος

Όταν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, εμφανίστε τις λεπτομέρειες του σφάλματος ακολουθώντας μία από τις παρακάτω διαδικασίες. Στη συνέχεια, εξαλείψτε την αιτία του σφάλματος ανατρέχοντας στα παραδείγματα που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο.

 • Στην οθόνη [Προβολή πληροφ], πατήστε SET.
 • Επιλέξτε [Λεπτ σφάλματος] στο στοιχείο [Wi-Fi ενεργό].

Κάντε κλικ στους ακόλουθους αριθμούς σφαλμάτων για να μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα.

11 12
21 22 23
41 43 44 45 46 47 48
61 63 64 65 66 67 68 69
91
121 125 126 127
151 152

Σημείωση

 • Όταν παρουσιάζεται σφάλμα, εμφανίζεται η ένδειξη [Err**] στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης [Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth]. Η ένδειξη εξαφανίζεται όταν τοποθετείτε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Απενεργοποίηση.

11: Προορισμός σύνδεσης δεν βρέθηκε

 • Στην περίπτωση του [Smartphone], εκτελείται η εφαρμογή Camera Connect;

  • Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Camera Connect ().
 • Στην περίπτωση του [Υπολογιστής], εκτελείται το EOS Utility;

  • Εκκινήστε το EOS Utility και προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε ().
 • Η μηχανή και το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί κρυπτογράφησης για πιστοποίηση;

  • Αυτό το σφάλμα συμβαίνει αν τα κλειδιά κρυπτογράφησης δεν ταυτίζονται όταν η μέθοδος πιστοποίησης για την κρυπτογράφηση έχει τεθεί σε [Ανοικτό σύστημα].

   Ελέγξτε τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί το σωστό κλειδί κρυπτογράφησης για πιστοποίηση στη μηχανή ().

12: Προορισμός σύνδεσης δεν βρέθηκε

 • Η συσκευή-στόχος και το σημείο πρόσβασης είναι ενεργοποιημένα;

  • Ενεργοποιήστε τη συσκευή-στόχο και το σημείο πρόσβασης και περιμένετε λίγο. Αν η σύνδεση εξακολουθεί να μην είναι δυνατή, εκτελέστε ξανά τις διαδικασίες σύνδεσης.

21: Δεν ανατέθηκε δ/νση από διακομιστή DHCP

Τι πρέπει να ελέγξετε στη μηχανή

 • Στη μηχανή, η διεύθυνση IP έχει οριστεί σε [Αυτόματη ρύθμιση]. Είναι σωστή αυτή η ρύθμιση;

  • Αν δεν χρησιμοποιείται διακομιστής DHCP, καθορίστε τις ρυθμίσεις αφού επιλέξετε [Χειροκίνητη ρύθμιση] για τη διεύθυνση IP στη μηχανή ().

Τι πρέπει να ελέγξετε στον διακομιστή DHCP

 • Είναι ενεργοποιημένος ο διακομιστής DHCP;

  • Ενεργοποιήστε τον διακομιστή DHCP.
 • Ο διακομιστής DHCP έχει διαθέσιμες αρκετές διευθύνσεις για ανάθεση;

  • Αυξήστε τον αριθμό των διευθύνσεων προς ανάθεση του διακομιστή DHCP.
  • Αφαιρέστε από το δίκτυο κάποιες από τις συσκευές στις οποίες έχει αναθέσει διευθύνσεις ο διακομιστής DHCP, έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων διευθύνσεων.
 • Ο διακομιστής DHCP λειτουργεί σωστά;

  • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή DHCP για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά ως διακομιστής DHCP.
  • Αν υπάρχει διαχειριστής δικτύου, απευθυνθείτε σε αυτόν για να εξακριβώσετε αν ο διακομιστής DHCP είναι διαθέσιμος.

22: Ο διακομιστής DNS δεν αποκρίθηκε

Τι πρέπει να ελέγξετε στη μηχανή

 • Στη μηχανή, η διεύθυνση DNS έχει οριστεί σε [Χειροκίνητη ρύθμιση]. Είναι σωστή αυτή η ρύθμιση;

  • Αν δεν χρησιμοποιείται διακομιστής DNS, ορίστε τη ρύθμιση διεύθυνσης DNS της μηχανής σε [Απενεργ.] ().
 • Στη μηχανή, η ρύθμιση διεύθυνσης IP για τον διακομιστή DNS ταυτίζεται με την πραγματική διεύθυνση του διακομιστή;

  • Διορθώστε τη διεύθυνση ΙΡ στη μηχανή ώστε να αντιστοιχεί στην πραγματική διεύθυνση του διακομιστή DNS (, ).

Τι πρέπει να ελέγξετε στον διακομιστή DNS

 • Είναι ενεργοποιημένος ο διακομιστής DNS;

  • Ενεργοποιήστε τον διακομιστή DNS.
 • Οι ρυθμίσεις του διακομιστή DNS για τις διευθύνσεις IP και τα αντίστοιχα ονόματα είναι σωστές;

  • Στον διακομιστή DNS, βεβαιωθείτε ότι οι διευθύνσεις IP και τα αντίστοιχα ονόματα έχουν εισαχθεί σωστά.
 • Ο διακομιστής DNS λειτουργεί σωστά;

  • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή DNS για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά ως διακομιστής DNS.
  • Αν υπάρχει διαχειριστής δικτύου, απευθυνθείτε σε αυτόν για να εξακριβώσετε αν ο διακομιστής DNS είναι διαθέσιμος.

Τι πρέπει να ελέγξετε γενικά στο δίκτυο

 • Το δίκτυό σας περιλαμβάνει δρομολογητή ή παρόμοια συσκευή που λειτουργεί ως πύλη επικοινωνίας;

  • Αν υπάρχει διαχειριστής δικτύου, ζητήστε από αυτόν τη διεύθυνση της πύλης επικοινωνίας του δικτύου και ρυθμίστε την στη μηχανή (, ).
  • Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση πύλης επικοινωνίας έχει εισαχθεί σωστά σε όλες τις συσκευές του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της μηχανής.

23: Υπάρχει συσκευή με ίδια διεύθυνση IP στο επιλεγμένο δίκτυο

 • Υπάρχει άλλη συσκευή στο δίκτυο της μηχανής που χρησιμοποιεί την ίδια διεύθυνση IP με τη μηχανή;

  • Αλλάξτε τη διεύθυνση IP της μηχανής, ώστε να μη χρησιμοποιεί την ίδια διεύθυνση με άλλη συσκευή στο δίκτυο. Μπορείτε, εναλλακτικά, να αλλάξετε τη διεύθυνση IP της συσκευής που έχει την ίδια διεύθυνση.
  • Αν η διεύθυνση IP της μηχανής έχει οριστεί σε [Χειροκίνητη ρύθμιση] σε περιβάλλον δικτύου που χρησιμοποιεί διακομιστή DHCP, αλλάξτε τη ρύθμιση σε [Αυτόματη ρύθμιση] ().

Σημείωση

 • Αντιμετώπιση μηνυμάτων σφάλματος 21–23

 • Για τα σφάλματα με αριθμό 21–23, ελέγξτε επίσης τα ακόλουθα σημεία.

  Η μηχανή και το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για πιστοποίηση;

  • Αυτό το σφάλμα συμβαίνει αν οι κωδικοί πρόσβασης δεν ταυτίζονται όταν η μέθοδος πιστοποίησης για την κρυπτογράφηση έχει τεθεί σε [Ανοικτό σύστημα]. Ελέγξτε τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης για πιστοποίηση στη μηχανή ().

41: Αδυναμία σύνδεσης σε διακομιστή FTP

Τι πρέπει να ελέγξετε στη μηχανή

 • Η ρύθμιση διακομιστή μεσολάβησης της μηχανής έχει οριστεί σε [Ενεργ.]. Είναι σωστή αυτή η ρύθμιση;

  • Αν δεν χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης, ορίστε τη ρύθμιση διακομιστή μεσολάβησης της μηχανής σε [Απενεργ.] ().
 • Οι ρυθμίσεις [Ρύθμιση δ/νσης] και [Αρ. Θύρας] της μηχανής ταιριάζουν με τις αντίστοιχες του διακομιστή μεσολάβησης;

  • Διαμορφώστε τη διεύθυνση και τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης της μηχανής έτσι ώστε να αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης ().
 • Έχουν οριστεί σωστά οι ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης της μηχανής στον διακομιστή DNS;

  • Βεβαιωθείτε ότι η [Δ/νση] του διακομιστή μεσολάβησης έχει ρυθμιστεί σωστά στον διακομιστή DNS.
 • Στη μηχανή, η ρύθμιση διεύθυνσης IP για τον διακομιστή FTP ταυτίζεται με την πραγματική διεύθυνση του διακομιστή;

  • Διορθώστε τη διεύθυνση ΙΡ στη μηχανή ώστε να αντιστοιχεί στην πραγματική διεύθυνση του διακομιστή FTP ().
 • Η μηχανή και το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί κρυπτογράφησης για πιστοποίηση;

  • Αυτό το σφάλμα συμβαίνει αν τα κλειδιά κρυπτογράφησης δεν ταυτίζονται όταν η μέθοδος πιστοποίησης για την κρυπτογράφηση έχει τεθεί σε [Ανοικτό σύστημα].

   Ελέγξτε τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί το σωστό κλειδί κρυπτογράφησης για πιστοποίηση στη μηχανή ().

 • Στη μηχανή, η ρύθμιση [Ρύθμιση αρ. θύρας] του διακομιστή FTP ταυτίζεται με τον πραγματικό αριθμό θύρας του διακομιστή FTP;

  • Ορίστε τον ίδιο αριθμό θύρας (συνήθως 21 για FTP/FTPS ή 22 για SFTP) στη μηχανή και στον διακομιστή FTP. Διορθώστε τον αριθμό θύρας στη μηχανή ώστε να αντιστοιχεί στον πραγματικό αριθμό θύρας του διακομιστή FTP ().
 • Έχουν οριστεί σωστά οι ρυθμίσεις διακομιστή FTP της μηχανής στον διακομιστή DNS;

  • Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση [Όνομα διακομ.] του διακομιστή FTP έχει οριστεί σωστά στον διακομιστή DNS. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση [Όνομα διακομ.] του διακομιστή FTP έχει εισαχθεί σωστά στη μηχανή ().

Τι πρέπει να ελέγξετε στον διακομιστή FTP

 • Ο διακομιστής FTP λειτουργεί σωστά;

  • Διαμορφώστε τον υπολογιστή σωστά έτσι ώστε να λειτουργεί ως διακομιστής FTP.
  • Αν υπάρχει διαχειριστής δικτύου, ζητήστε από αυτόν τη διεύθυνση και τον αριθμό θύρας του διακομιστή FTP. Έπειτα, ρυθμίστε τα στη μηχανή.
 • Ο διακομιστής FTP είναι ενεργοποιημένος;

  • Ενεργοποιήστε τον διακομιστή FTP. Ο διακομιστής μπορεί να έσβησε λόγω της κατάστασης εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Στη μηχανή, η ρύθμιση διεύθυνσης IP (στην περιοχή [Δ/νση]) για τον διακομιστή FTP ταυτίζεται με την πραγματική διεύθυνση του διακομιστή;

  • Διορθώστε τη διεύθυνση ΙΡ στη μηχανή ώστε να αντιστοιχεί στην πραγματική διεύθυνση του διακομιστή FTP ().
 • Έχει ενεργοποιηθεί το τείχος προστασίας ή άλλο λογισμικό ασφαλείας;

  • Ορισμένα λογισμικά ασφαλείας χρησιμοποιούν τείχη προστασίας για να περιορίσουν την πρόσβαση στον διακομιστή FTP. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση στον διακομιστή FTP.
  • Ενδεχομένως να έχετε πρόσβαση στον διακομιστή FTP αν ορίσετε το [Παθητική κατάσταση] σε [Ενεργ.] στη μηχανή ().
 • Συνδέεστε στον διακομιστή FTP μέσω ευρυζωνικού δρομολογητή;

  • Ορισμένοι ευρυζωνικοί δρομολογητές χρησιμοποιούν τείχη προστασίας για να περιορίσουν την πρόσβαση στον διακομιστή FTP. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση στον διακομιστή FTP.
  • Ενδεχομένως να έχετε πρόσβαση στον διακομιστή FTP αν ορίσετε το [Παθητική κατάσταση] σε [Ενεργ.] στη μηχανή ().

Τι πρέπει να ελέγξετε στον διακομιστή μεσολάβησης

 • Ο διακομιστής μεσολάβησης είναι ενεργοποιημένος;

  • Ενεργοποιήστε τον διακομιστή μεσολάβησης.
 • Ο διακομιστής μεσολάβησης λειτουργεί σωστά;

  • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για να βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής λειτουργεί σωστά ως διακομιστής μεσολάβησης.
  • Αν υπάρχει διαχειριστής δικτύου, ζητήστε από αυτόν τη διεύθυνση και τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης. Έπειτα, ρυθμίστε τα στη μηχανή.

Τι πρέπει να ελέγξετε γενικά στο δίκτυο

 • Το δίκτυό σας περιλαμβάνει δρομολογητή ή παρόμοια συσκευή που λειτουργεί ως πύλη επικοινωνίας;

  • Αν υπάρχει διαχειριστής δικτύου, ζητήστε από αυτόν τη διεύθυνση της πύλης επικοινωνίας του δικτύου και ρυθμίστε την στη μηχανή (, ).
  • Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση πύλης επικοινωνίας έχει εισαχθεί σωστά σε όλες τις συσκευές του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της μηχανής.

43: Αδυναμία σύνδεσης σε διακομιστή FTP. Λήφθηκε κωδικός σφάλματος από το διακομιστή.

Τι πρέπει να ελέγξετε στον διακομιστή μεσολάβησης

 • Ο διακομιστής μεσολάβησης είναι ενεργοποιημένος;

  • Ενεργοποιήστε τον διακομιστή μεσολάβησης.
 • Ο διακομιστής μεσολάβησης λειτουργεί σωστά;

  • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για να βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής λειτουργεί σωστά ως διακομιστής μεσολάβησης.
  • Αν υπάρχει διαχειριστής δικτύου, ζητήστε από αυτόν τη διεύθυνση και τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης. Έπειτα, ρυθμίστε τα στη μηχανή.

Τι πρέπει να ελέγξετε γενικά στο δίκτυο

 • Το δίκτυό σας περιλαμβάνει δρομολογητή ή παρόμοια συσκευή που λειτουργεί ως πύλη επικοινωνίας;

  • Αν υπάρχει διαχειριστής δικτύου, ζητήστε από αυτόν τη διεύθυνση της πύλης επικοινωνίας του δικτύου και ρυθμίστε την στη μηχανή (, ).
  • Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση πύλης επικοινωνίας έχει εισαχθεί σωστά σε όλες τις συσκευές του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της μηχανής.

Τι πρέπει να ελέγξετε στον διακομιστή FTP

 • Έχετε υπερβεί τον μέγιστο αριθμό συνδέσεων διακομιστή FTP;

  • Αποσυνδέστε ορισμένες συσκευές δικτύου από τον διακομιστή FTP ή αυξήστε τον μέγιστο αριθμό συνδέσεων.

44: Αδυναμία αποσύνδεσης από διακομιστή FTP. Λήφθηκε κωδικός σφάλματος από το διακομιστή.

 • Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται λόγω αποτυχίας αποσύνδεσης από τον διακομιστή FTP για κάποιο λόγο.

  • Επανεκκινήστε τον διακομιστή FTP και τη μηχανή.

45: Αδυναμία εισόδου στο διακομιστή FTP. Λήφθηκε κωδικός σφάλματος από το διακομιστή.

Τι πρέπει να ελέγξετε στη μηχανή

 • Στη μηχανή, έχει εισαχθεί σωστά το [];

  • Ελέγξτε το όνομα σύνδεσης για πρόσβαση στον διακομιστή FTP. Ελέγξτε τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί το σωστό όνομα σύνδεσης στη μηχανή ().
 • Στη μηχανή, έχει εισαχθεί σωστά το [Κωδικός πρόσβασης];

  • Ελέγξτε τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης σύνδεσης στη μηχανή ().

Τι πρέπει να ελέγξετε στον διακομιστή FTP

 • Τα δικαιώματα χρήστη για τον διακομιστή FTP επιτρέπουν ανάγνωση, εγγραφή και καταγραφή;

  • Διαμορφώστε τα δικαιώματα χρήστη στον διακομιστή FTP ώστε να επιτρέπεται η ανάγνωση, η εγγραφή και η καταγραφή.
 • Ο φάκελος που έχει οριστεί ως προορισμός μεταφοράς στον διακομιστή FTP έχει όνομα που αποτελείται από χαρακτήρες ASCII;

  • Χρησιμοποιήστε χαρακτήρες ASCII για το όνομα του φακέλου.

46: Για τη σύνοδο δεδομένων, λήφθηκε κωδικός σφάλματος από το διακομιστή FTP

Τι πρέπει να ελέγξετε στον διακομιστή FTP

 • Η σύνδεση τερματίστηκε από τον διακομιστή FTP.

  • Επανεκκινήστε τον διακομιστή FTP.
 • Τα δικαιώματα χρήστη για τον διακομιστή FTP επιτρέπουν ανάγνωση, εγγραφή και καταγραφή;

  • Διαμορφώστε τα δικαιώματα χρήστη στον διακομιστή FTP ώστε να επιτρέπεται η ανάγνωση, η εγγραφή και η καταγραφή.
 • Τα δικαιώματα χρήστη επιτρέπουν πρόσβαση στον φάκελο προορισμού του διακομιστή FTP;

  • Διαμορφώστε τα δικαιώματα χρήστη για πρόσβαση στον φάκελο προορισμού του διακομιστή FTP έτσι ώστε να επιτρέπεται η αποθήκευση εικόνων από τη μηχανή.
 • Ο διακομιστής FTP είναι ενεργοποιημένος;

  • Ενεργοποιήστε τον διακομιστή FTP. Ο διακομιστής μπορεί να έσβησε λόγω της κατάστασης εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Είναι γεμάτος ο σκληρός δίσκος του διακομιστή FTP;

  • Αυξήστε τον διαθέσιμο χώρο στον σκληρό δίσκο.

47: Ο διακομιστής FTP δεν επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αρχείων εικόνων

 • Το σφάλμα αυτό εμφανίζεται αν δεν ληφθεί επιβεβαίωση από τον διακομιστή FTP ότι ολοκληρώθηκε η μεταφορά των αρχείων εικόνας για κάποιο λόγο.

  • Επανεκκινήστε τον διακομιστή FTP και τη μηχανή και στείλτε ξανά τις εικόνες.

48: Αδυναμία επιβεβαίωσης ασφάλειας σύνδεσης διακομιστή προορισμού. Αν διακομιστής είναι αξιόπιστος και συνδεθείτε, ρυθμίστε [Αξιόπιστ διακομ προορ] σε [Ενεργ.].

 • Αυτό το σφάλμα προκύπτει όταν δεν επιβεβαιώνεται η ασφάλεια της σύνδεσης του διακομιστή προορισμού κατά τη σύνδεση μέσω FTPS.

  • Επιβεβαιώστε ότι το πιστοποιητικό έχει οριστεί σωστά.
  • Αλλάξτε τη ρύθμιση [Αξιόπιστ διακομ προορ] σε [Ενεργ.], αν προτιμάτε να θεωρούνται αξιόπιστοι οι διακομιστές προορισμού ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις του πιστοποιητικού.

61: Δεν βρέθηκε τερματικό με το επιλ. SSID στο ασύρ. LAN

 • Υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν την οπτική επαφή μεταξύ της μηχανής και της κεραίας του σημείου πρόσβασης;

  • Μετακινήστε την κεραία του σημείου πρόσβασης σε μια θέση με την οποία η μηχανή έχει άμεση οπτική επαφή.

Τι πρέπει να ελέγξετε στη μηχανή

 • Η ρύθμιση SSID στη μηχανή ταυτίζεται με την αντίστοιχη ρύθμιση στο σημείο πρόσβασης;

  • Ελέγξτε το SSID στο σημείο πρόσβασης και κατόπιν καθορίστε το ίδιο SSID στη μηχανή ().

Τι πρέπει να ελέγξετε στο σημείο πρόσβασης

 • Είναι ενεργοποιημένο το σημείο πρόσβασης;

  • Ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης.
 • Αν είναι ενεργό το φιλτράρισμα βάσει διεύθυνσης MAC, έχει αποθηκευτεί η διεύθυνση MAC της μηχανής που χρησιμοποιείται στο σημείο πρόσβασης;

  • Αποθηκεύστε στο σημείο πρόσβασης τη διεύθυνση MAC της μηχανής που χρησιμοποιείται ().

63: Αποστυχία πιστοποίησης στο ασύρματο LAN

 • Η μηχανή και το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί κρυπτογράφησης για πιστοποίηση;

  • Ελέγξτε τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί το σωστό κλειδί κρυπτογράφησης για πιστοποίηση στη μηχανή ().
 • Η μηχανή και το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για πιστοποίηση;

  • Ελέγξτε τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης για πιστοποίηση στη μηχανή.
 • Αν είναι ενεργό το φιλτράρισμα βάσει διεύθυνσης MAC, έχει αποθηκευτεί η διεύθυνση MAC της μηχανής που χρησιμοποιείται στο σημείο πρόσβασης;

  • Αποθηκεύστε στο σημείο πρόσβασης τη διεύθυνση MAC της μηχανής. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC στην οθόνη [Δ/νση MAC] ().

64: Αδυναμία σύνδεσης σε τερματικό ασύρματου LAN

 • Η μηχανή και το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο κρυπτογράφησης;

  • Η μηχανή υποστηρίζει τις ακόλουθες μεθόδους κρυπτογράφησης: WEP, TKIP και AES ().
 • Αν είναι ενεργό το φιλτράρισμα βάσει διεύθυνσης MAC, έχει αποθηκευτεί η διεύθυνση MAC της μηχανής που χρησιμοποιείται στο σημείο πρόσβασης;

  • Αποθηκεύστε στο σημείο πρόσβασης τη διεύθυνση MAC της μηχανής που χρησιμοποιείται. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC στην οθόνη [Δ/νση MAC] ().

65: Διακόπηκε η σύνδεση με το ασύρματο LAN

 • Υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν την οπτική επαφή μεταξύ της μηχανής και της κεραίας του σημείου πρόσβασης;

  • Μετακινήστε την κεραία του σημείου πρόσβασης σε μια θέση με την οποία η μηχανή έχει άμεση οπτική επαφή.
 • Η σύνδεση με το ασύρματο δίκτυο LAN χάθηκε για κάποιο λόγο και δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί.

  • Οι λόγοι μπορεί να είναι οι εξής: υπερφόρτωση του σημείου πρόσβασης από άλλη συσκευή, χρήση φούρνου μικροκυμάτων ή παρόμοιας συσκευής στην περιοχή (που προκαλεί παρεμβολές στην επικοινωνία IEEE 802.11n/g/b (στη ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz)) ή επίδραση βροχής ή υψηλών επιπέδων υγρασίας.

66: Λανθασμένος κωδικός πρόσβασης ασύρματου τοπικού δικτύου (LAN)

 • Η μηχανή και το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί κρυπτογράφησης για πιστοποίηση;

  • Ελέγξτε τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί το σωστό κλειδί κρυπτογράφησης για πιστοποίηση στη μηχανή και στο σημείο πρόσβασης ().

   Λάβετε υπόψη ότι, αν η μέθοδος πιστοποίησης της κρυπτογράφησης είναι [Ανοικτό σύστημα], εμφανίζεται ένα Σφάλμα 41 ().

67: Λανθασμένη μέθοδος κρυπτογράφησης ασύρματου τοπικού δικτύου (LAN)

 • Η μηχανή και το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο κρυπτογράφησης;

  • Η μηχανή υποστηρίζει τις ακόλουθες μεθόδους κρυπτογράφησης: WEP, TKIP και AES ().
 • Αν είναι ενεργό το φιλτράρισμα βάσει διεύθυνσης MAC, έχει αποθηκευτεί η διεύθυνση MAC της μηχανής που χρησιμοποιείται στο σημείο πρόσβασης;

  • Αποθηκεύστε στο σημείο πρόσβασης τη διεύθυνση MAC της μηχανής που χρησιμοποιείται. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC στην οθόνη [Δ/νση MAC] ().

68: Αδύνατη η σύνδεση με τερμ. ασύρματου LAN. Προσπαθήστε από την αρχή.

 • Κρατήσατε πατημένο το πλήκτρο WPS (Wi-Fi Protected Setup) του σημείου πρόσβασης για το χρονικό διάστημα που απαιτείται;

  • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο WPS για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο εγχειρίδιο οδηγιών του σημείου πρόσβασης.
 • Προσπαθείτε να δημιουργήσετε σύνδεση κοντά στο σημείο πρόσβασης;

  • Δοκιμάστε να δημιουργήσετε τη σύνδεση όταν οι συσκευές βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

69: Εντοπίστηκαν πολλαπλά τερμ. ασύρματου LAN. Αδύνατη η σύνδεση. Προσπαθήστε από την αρχή.

 • Υπάρχει σύνδεση σε εξέλιξη από άλλα σημεία πρόσβασης σε κατάσταση σύνδεσης με το πάτημα ενός πλήκτρου (κατάσταση PBC) του WPS (Wi-Fi Protected Setup).

  • Περιμένετε λίγο πριν δοκιμάσετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση.

91: Άλλο σφάλμα

 • Προέκυψε κάποιο πρόβλημα διαφορετικό από αυτά που αντιπροσωπεύουν οι αριθμοί κωδικού σφάλματος 11 έως 83.

  • Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής.

121: Δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος στο διακομιστή

 • Ο διακομιστής Web προορισμού δεν έχει επαρκή ελεύθερο χώρο.

  • Διαγράψτε όσες εικόνες δεν χρειάζεστε από τον διακομιστή Web, ελέγξτε τον ελεύθερο χώρο στον διακομιστή Web και επιχειρήστε να στείλετε ξανά τα δεδομένα.

125: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου

 • Είναι συνδεδεμένο το δίκτυο;

  • Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης του δικτύου.

126: Αδυναμία σύνδεσης με διακομιστή

 • Η υπηρεσία image.canon τελεί από συντήρηση ή είναι προσωρινά απασχολημένη.

  • Προσπαθήστε ξανά αργότερα να μεταβείτε στην υπηρεσία.

127: Παρουσιάστηκε σφάλμα

 • Συνέβη κάποιο πρόβλημα διαφορετικό από αυτά που αντιπροσωπεύουν τα σφάλματα με αριθμό κωδικού σφάλματος 121 έως 126 ενώ η μηχανή είναι συνδεδεμένη στην υπηρεσία Web.

  • Προσπαθήστε ξανά να δημιουργήσετε τη σύνδεση Wi-Fi στην υπηρεσία image.canon.

151: Η μετάδοση ακυρώθηκε

 • Η αυτόματη μεταφορά εικόνων διακόπηκε με κάποιον τρόπο.

  • Για να συνεχιστεί η αυτόματη μεταφορά εικόνων, ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Απενεργοποίηση, και έπειτα επιλέξτε Ενεργοποίηση.

152: Κάρτα: προστατευμένη από εγγραφή

 • Είναι ο διακόπτης προστασίας από εγγραφή της κάρτας στην κλειδωμένη θέση;

  • Σύρετε το διακόπτη προστασίας από εγγραφή της κάρτας στη θέση εγγραφής.