Οθόνη Προβολής πληροφοριών

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες σφάλματος και τη διεύθυνση MAC της μηχανής.

  1. Επιλέξτε [Δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

  2. Πατήστε το πλήκτρο INFO.

    • Θα εμφανιστεί η οθόνη [Προβολή πληροφ].
    • Εάν παρουσιάστηκε σφάλμα, πατήστε SET για να εμφανιστεί το περιεχόμενο του σφάλματος.