Ημνία/Ώρα/Ζώνη

Όταν ενεργοποιείτε τη μηχανή για πρώτη φορά ή αν έχετε επαναφέρει την ημερομηνία/ώρα/ζώνη, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ρυθμίσετε πρώτα τη ζώνη ώρας.

Αν ρυθμίσετε πρώτα τη ζώνη ώρας, μπορείτε απλά να προσαρμόζετε αυτήν τη ρύθμιση όπως απαιτείται στο μέλλον και η ημερομηνία/ώρα θα ενημερώνονται αναλόγως.

Καθώς στις εικόνες θα προστεθούν οι πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας λήψης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει την ημερομηνία/ώρα.

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Ημνία/Ώρα/Ζώνη].

 2. Ορίστε τη ζώνη ώρας.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε [Ζώνη Ώρας].
  • Πατήστε SET.
  • Στρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας και πατήστε SET.
  • Αν η ζώνη ώρας σας δεν εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ, έπειτα ορίστε τη διαφορά από την UTC στην περιοχή [Διαφορά ώρας].
  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε ένα στοιχείο [Διαφορά ώρας] (+/−/ώρα/λεπτό) και κατόπιν πατήστε SET.
  • Ρυθμίστε περιστρέφοντας τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 και πατήστε SET.
  • Αφού εισαγάγετε τη ζώνη ώρας ή τη διαφορά ώρας, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε [ΟΚ] και κατόπιν πατήστε SET.
 3. Ορίστε την ημερομηνία και την ώρα.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να ορίσετε μια επιλογή και πατήστε SET.
  • Ρυθμίστε περιστρέφοντας τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 και πατήστε SET.
 4. Καθορίστε τη ρύθμιση θερινής ώρας.

  • Ρυθμίστε όπως θέλετε.
  • Στρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε [Θερινή ώρα ανενεργή] και, έπειτα, πατήστε SET.
  • Στρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε [Θερινή ώρα] και, έπειτα, πατήστε SET.
  • Όταν η θερινή ώρα ρυθμιστεί σε [Θερινή ώρα], η ώρα που καθορίστηκε στο βήμα 3 αλλάζει κατά 1 ώρα προς τα εμπρός. Αν επιλέξετε [Θερινή ώρα ανενεργή], η θερινή ώρα ακυρώνεται και η ώρα αλλάζει κατά 1 ώρα προς τα πίσω.
 5. Τερματίστε τη διαδικασία καθορισμού ρυθμίσεων.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε [ΟΚ].

Προσοχή

 • Οι ρυθμίσεις ημερομηνίας, ώρας και ζώνης ώρας μπορεί να χαθούν όταν αποθηκεύετε τη μηχανή χωρίς την μπαταρία, όταν η μπαταρία της μηχανής εξαντληθεί ή όταν η μηχανή εκτίθεται σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αν συμβεί αυτό, ρυθμίστε τις ξανά.
 • Αφού αλλάξετε το στοιχείο [Ζώνη/Διαφορά ώρας], ελέγξτε ότι έχει οριστεί η σωστή ημερομηνία/ώρα.

Σημείωση

 • Ο χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης μπορεί να παραταθεί ενώ εμφανίζεται η οθόνη [Διαμόρφωση: Ημνία/Ώρα/Ζώνη].