Generelle forholdsregler ved filmoptagelse

Forholdsregler

 • Forholdsregler ved filmoptagelse

 • Ret ikke kameraet mod en meget kraftig lyskilde, som f.eks. solen eller en kraftig kunstig lyskilde. Det kan beskadige billedsensoren eller indvendige dele i kameraet.
 • Hvis du optager noget, som har fine detaljer, kan det resultere i bølgeformet mønster eller forkerte farver.
 • Hvis [Automatisk hvidbalance] eller [Automatisk: Hvidprioritet] er indstillet, og ISO-hastigheden og blændeværdien ændres under filmoptagelse, kan hvidbalancen muligvis også ændre sig.
 • Hvis du optager film under fluorescerende LED-lys, kan filmbilledet flimre.
 • Hvis du udfører AF med et USM-objektiv under filmoptagelse ved svag belysning, kan der blive optaget vandrette støjstriber i filmen. Den samme type støj kan forekomme, hvis du fokuserer manuelt med visse objektiver, som er udstyret med en elektronisk fokuseringsring.
 • Det anbefales at optage et par testfilm, hvis du har tænkt dig at udføre zoom under filmoptagelse. Hvis du zoomer, mens du optager film, kan det forårsage ændringer i eksponeringen, eller at der optages lyde fra objektivet, et ujævnt lydniveau, unøjagtig korrektion af objektivabberation eller manglende fokus.
 • Høje blændeværdier kan forsinke eller forhindre nøjagtig fokusering.
 • Hvis du udfører AF under filmoptagelse, kan det give følgende typer af problemer: væsentligt midlertidigt tab af fokus, optagelse af ændringer i filmens lysstyrke, midlertidigt stop af filmoptagelse eller optagelse af mekaniske objektivlyde.
 • Undgå at tildække de indbyggede mikrofoner med dine fingre eller andre genstande.
 • Tilslutning eller frakobling af et HDMI-kabel under filmoptagelse vil stoppe optagelsen.
 • Se om nødvendigt under Generelle forholdsregler ved stillbilledoptagelse.
 • Kameraet kan blive varmt under filmoptagelse, mens det er tilsluttet Wi-Fi. Brug et stativ eller tag forholdsregler for at undgå håndholdt optagelse.
 • Billedkvaliteten kan være lavere, når der optages film under en kombination af forhold såsom høje ISO-hastigheder, høje temperaturer, lave lukkertider og svag belysning.
 • Optagelse af film over en længere periode kan få kameraets indvendige temperatur til at stige og påvirke billedkvaliteten. Sluk kameraet, hvor det er muligt, hvis du ikke optager film.
 • [Overophedning] og [Advarsel om overophedning] viser

 • [Overophedning] kan blive vist i varme miljøer, eller når andre faktorer som f.eks. filmoptagelse eller visning af billeder på skærmen over længere tid kan få kameraets indvendige temperatur til at stige. Hvis disse betingelser fortsætte, vises et rødt [Advarsel om overophedning]-ikon. Bemærk, at tiden indtil den røde [Advarsel om overophedning] vises efter [Overophedning]-ikonet varierer afhængigt af optagelsesforholdene.
 • Det røde [Advarsel om overophedning]-ikon indikerer, at filmoptagelse snart vil stoppe automatisk. Bemærk, at tiden, indtil filmoptagelse stopper automatisk, når det røde [Advarsel om overophedning]-ikon vises, varierer afhængigt af optagelsesforholdene.
 • Visning af rødt [Advarsel om overophedning]-ikon indikerer, at filmoptagelse snart vil stoppe automatisk, og at kameraet slukker eller tager andre forholdsregler og venter, indtil det er kølet ned. Når du ikke optager film eller billeder, skal du altid slukke for kameraet.
 • Når filmoptagelse stopper automatiske, kan d ikke optage film eller stillbilleder, før kameraet er kølet af.
 • Optagelse og billedkvalitet

 • Hvis det monterede objektiv har en Image Stabilizer (Billedstabilisator), og du indstiller knappen til Image Stabilizer (Billedstabilisator) til ON, vil Image Stabilizer (Billedstabilisator) fungere hele tiden, også selv om du ikke trykker udløserknappen halvt ned. Dette forbruger batteristrøm og kan eventuelt forkorte den samlede filmoptagelsestid. Når Image Stabilizer (Billedstabilisator) ikke er nødvendig, f.eks. hvis der bruges et stativ, anbefales det, at du indstiller knappen til Image Stabilizer (Billedstabilisator) til OFF.
 • Hvis lysstyrken ændres, når du optager en film med automatisk eksponering, kan det virke til, at filmen stopper med det samme. I et sådant tilfælde skal du optaget film med manuel eksponering.
 • Hvis der er en meget kraftig lyskilde i billedet, kan det oplyste område fremstå sort på skærmen. Film vil blive optaget næsten nøjagtigt, som de vises på skærmen.
 • Billedstøj eller uregelmæssige farver kan forekomme, når der optages ved høje ISO-hastigheder, høje temperaturer, langsomme lukkertider eller under svag belysning. Film optages stort set, som de vises på skærmen (med undtagelse af optagelse af timelapse-film eller med [Optagelse: Canon Log-indstillinger] indstillet til [Visningsassist.]).
 • Video- og lydkvalitet for optagne film kan blive dårligere på andre enheder, og afspilning kan muligvis ikke lade sig gøre, også selvom enhederne understøtter MP4-formater.
 • Hvis du bruger et kort med langsom skrivehastighed, vises indikatoren med fem niveauer måske i skærmens højre side under filmoptagelse. Indikatoren viser, hvor mange data der endnu ikke er blevet skrevet til kortet (den resterende kapacitet i den interne bufferhukommelse), og den øges hurtigere, jo langsommere kortet er. Hvis indikatoren (1) bliver fuld, vil filmoptagelsen afslutte automatisk.

 • Hvis kortet har en hurtig skrivehastighed, vil indikatoren ikke blive vist, eller niveauet (hvis det vises) øges ikke ret meget. Først skal du for nogle testfilm for at se, om kortet kan skrive hurtigt nok.
 • Hvis indikatoren angiver, at kortet er fuldt, og filmoptagelsen stopper automatisk, bliver lyden nær afslutningen af filmen muligvis ikke optaget korrekt.
 • Hvis kortets skrivehastighed er langsom (pga. fragmentering), og indikatoren vises, kan formatering af kortet gøre skrivehastigheden hurtigere.

Bemærk

 • Bemærkninger vedrørende filmoptagelse

 • Hver gang du optager en film, oprettes der en ny filmfil på kortet.
 • Synsfelt (dækning) er ca. 100 %.
 • Fokusering er også muligt at ved at trykke på AF-start-knappen.
 • Hvis du vil aktivere start/stop af filmoptagelse ved at trykke udløserknappen helt ned, skal du indstille [Helt tryk] for [Optagelse: Udløserknapfunktion for film] til [Start/stp filmop.] ().
 • Den indbyggede mikrofon () optager monolyd.
 • Eventuelle eksterne mikrofoner som f.eks. retningsbestemt stereomikrofon DM-E1 (sælges separat), der er tilsluttet til kameraets eksterne mikrofons IN-stik, bruges i stedet for den indbyggede mikrofoner ().
 • De fleste eksterne mikrofoner, der er udstyret med et 3,5 mm ministik, kan bruges.
 • Forudindstillet fokus under filmoptagelse er tilgængelig, når der bruges (super) telefotoobjektiver forsynet med denne funktion og frigivet i den anden halvdel af 2011.
 • YCbCr 4:2:0-farvesampling (8-bit) og BT.709-farverummet kan bruges til 4K- og Full HD-film.