Lydoptagelse

Du kan optage film, mens du optager lyd med enten de indbyggede mikrofoner eller en ekstern mikrofon. Du kan også tilpasse lydoptagelsesniveauet.

Brug [Optagelse: Lydoptagelse] til at indstille lydoptagelsesfunktioner.

Forholdsregler

 • Lyde fra Wi-Fi-betjeninger kan optages med de indbyggede eller eksterne mikrofoner. Det anbefales, at den trådløse kommunikationsfunktion ikke bruges under lydoptagelse.
 • Sørg for at alle outputstik på eksterne mikrofoner og hovedtelefonstik er sat helt ind i kameraet.
 • Kameraets indbyggede mikrofon kan også optage mekaniske lyde fra objektivet eller lyde fra kamera-/objektivbetjeninger, hvis der udføres AF-funktioner, eller kameraet eller objektivet betjenes under filmoptagelse. I så fald kan det medvirke til at reducere lydene, hvis du bruger en ekstern mikrofon, som har et outputstik og en placering, som ikke er tæt på kameraet og objektiver.
 • Du må ikke tilslutte noget andet end en ekstern mikrofon til kameraets eksterne mikrofon IN-stik.
 • Støjreduktion anvendes ikke på lyd, der afspilles gennem hovedtelefoner. Derfor vil den lyd, der optages med filmen, være anderledes.
 • Skift ikke indstillingerne for [Optagelse: Lydoptagelse], når du lytter med hovedtelefoner. Dette kan medføre et pludseligt lydoutput, der kan gøre ondt i ørerne.

Bemærk

 • Lyd bliver også outputtet, når kameraet er tilsluttet til tv-apparater via HDMI. Det gælder dog ikke, når [Lydoptagelse] er indstillet til [Deaktivér]. I tilfælde af feedback fra fjernsynets lydudgang skal du flytte kameraet væk fra fjernsynet eller skrue ned for lydstyrken.
 • Lydstyrkebalancen mellem V/H (venstre/højre) kan ikke justeres.
 • Lyd optages med sampling-frekvens på 48 kHz/16-bit.

Lydoptagelse/Lydoptagelsesniveau

 • Auto

  Lydoptagelsesniveauet justeres automatisk. Autoniveaukontrol træder automatisk i kraft som reaktion på lydniveauet.

 • Manual

  Du kan justere lydoptagelsesniveauet efter behov. Vælg [Opt. niveau], og drej vælgeren Quick Control-vælger 1, mens du kigger på niveaumåleren for at justere lydoptagelsesniveauet. Se på peak hold-indikatoren, og indstil den, så niveaumåleren nogle gange lyser op til højre for “12”-mærket (-12 dB), for at få de kraftigste lyde. Hvis den overskrider “0”, vil lyden blive forvrænget.

 • Deaktivér

  Lyd bliver ikke optaget.

Vindfilter

Indstil til [Aktivér] for at reducere vindstøj, når der er vind udendørs. Aktiveres kun, når kameraets indbyggede mikrofon bruges. Når vindfilterfunktionen træder i kraft, vil en del af lave baslyde også blive reduceret.

Dæmpeled

Undertrykker automatisk lydforvrængning forårsaget af høje lyde. Selvom du indstiller [Lydoptagelse] til [Auto] eller [Manual] for optagelse, kan lydforvængning stadig forekomme, hvis der er en høj lyd. I dette tilfælde anbefales det at bruge indstillingen [Aktivér].

 • Mikrofon

  Alle tilsluttede eksterne mikrofoner anvendes i stedet for de indbyggede mikrofoner. Følgende eksterne mikrofoner (sælges separat) anbefales.

  • Multifunktionssko retningsbestemt stereomikrofon DM-E1D

   Monter på kameraets multifunktionssko ().

  • Retningsbestemt stereomikrofon DM-E1/Stereomikrofon DM-E100

   De eksterne mikrofoners 3,5 mm ministik sluttes til kameraets eksterne mikrofon IN-stik (). Selve mikrofonen fastgøres automatisk på kameraets multifunktionssko.

 • Hovedtelefon

  Ved at tilslutte kommercielt tilgængelige hovedtelefoner med et 3,5 mm ministik til kameraets stik til hovedtelefon kan du lytte til lyden (), når film optages betjening af kameraet i gang. Hvis du vil justere lydstyrken i hovedtelefon, skal du trykke på knappen Q (Quick Control), vælge [Hovedtelefon] og justere ved at dreje vælgeren Kommandovælger eller Quick Control-vælger 2 eller trykke Multikontrol til venstre eller højre ().

  Du kan også bruge hovedtelefonerne under filmafspilning.

Bemærk

 • Lydstyrke for hovedtelefonerne kan også justeres i [Indstilling: Hovedtelefoner].
 • Lydstyrken for kamerabetjening justeres i [Indstilling: Lydstyrke].