Filmoptagelse

Scene Intelligent Auto (film)/Film Optagelse med autoeksponering

Eksponering styres automatisk for at passe til lysstyrken.

 1. Indstil optagelsesmetoden til [Scene Intelligent Auto (film)] eller [Film].

  • Tryk på knappen INDSTILLING, og drej derefter vælgeren Kommandovælger for at vælge [Scene Intelligent Auto (film)] eller [Film].
 2. Fokusér på motivet.

  • Før du optager en film, skal du fokusere med AF () eller manuel fokus ().
  • [Autofokus: Movie Servo AF] er som standard indstillet til [Aktivér], så kameraet altid holder fokus ().
  • Når du trykker udløserknappen halvt ned, fokuserer kameraet med den aktuelle AF-metode.
 3. Optag filmen.

  • Tryk på knappen til filmoptagelse for at begynde at optage en film. Du kan også starte optagelse af en film ved at trykke på [Filmoptagelse] på skærmen.
  • Mens filmen optages, vises ikonet [FokusindikatorREC] (1) øverst til højre på skærmen.
  • Lyd optages med filmmikrofonen (2).
  • Du standser optagelse af filmen ved at trykke på knappen til filmoptagelse igen. Du kan også stoppe optagelse af en film ved at trykke på [Stop film] på skærmen.

Lukkertidsprioritet AE (film) Lukkerprioriteret AE

[Lukkertidsprioritet AE (film)]-optagelsesmetoden gør det muligt at indstille din foretrukne lukkertid for film. ISO-hastighed og blændeværdier indstilles automatisk for at passe til lysstyrken og opnå standardeksponering.

 1. Indstil optagelsesmetoden til [Lukkertidsprioritet AE (film)].

  • Tryk på knappen INDSTILLING, og drej derefter vælgeren Kommandovælger for at vælge [Lukkertidsprioritet AE (film)].
 2. Indstil lukkertiden (1).

  • Indstil den ved at se på skærmen, når du drejer vælgeren Kommandovælger.
  • De tilgængelige lukkertider afhænger af billedhastigheden.
 3. Fokusér og optag filmen.

Forholdsregler

 • Undgå at justere lukkertiden under optagelse af film, der vil registrere ændringer i eksponeringen.
 • Når du optager en film med et bevægeligt motiv, anbefales det at bruge en lukkertid på 1/25 sek. til 1/125 sek. Jo hurtigere lukkertid desto mindre glidende vil motivets bevægelser synes.
 • Hvis du ændrer lukkertiden, mens du optager under fluorescerende lys eller LED-lys, vil der måske blive optaget billedflimren.

Blændeprioriteret AE (film) Blændeprioriteret AE

[Blændeprioriteret AE (film)]-optagelsesmetoden gør det muligt at indstille din foretrukne blændeværdi for film. ISO-hastighed og lukkertid indstilles automatisk for at passe til lysstyrken og opnå standardeksponering.

 1. Indstil optagelsesmetoden til [Blændeprioriteret AE (film)].

  • Tryk på knappen INDSTILLING, og drej derefter vælgeren Kommandovælger for at vælge [Blændeprioriteret AE (film)].
 2. Indstil blændeværdien (1).

  • Indstil den ved at se på skærmen, når du drejer vælgeren Kommandovælger.
 3. Fokusér og optag filmen.

Forholdsregler

 • Undgå at justere blændeværdien under optagelse af film, der vil registrere ændringer i eksponeringen, der skyldes justering af blænden.

Bemærk

 • Bemærkninger til metoderne [Scene Intelligent Auto (film)], [Film], [Lukkertidsprioritet AE (film)] og [Blændeprioriteret AE (film)]

 • Du kan låse eksponeringen (AE-lås) ved at trykke på knappen AE-lås (undtagen i metoden [Scene Intelligent Auto (film)]). Efter at have anvendt AE-lås under filmoptagelse kan du annullere den ved at trykke på knappen AF-punktvalg. (Indstillingen for AE-lås bevares, indtil du trykker på knappen AF-punktvalg.) Bemærk, at alle de funktioner du har tildelt [Biografzoom (til tele)] eller [Biografzoom (til vidvinkel)] i [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas knapper] har forrang.
 • Eksponeringskompensation kan indstilles i et område med op til ±3 stop ved at dreje vælgeren Quick Control-vælger 1 (undtagen i [Scene Intelligent Auto (film)]-metoden).
 • I metoden [Scene Intelligent Auto (film)] og [Film] optages ISO-hastigheden, lukkertiden og blændeværdien ikke i filmens Exif-oplysninger.
 • Kameraet er kompatibelt med Speedlite-funktionen for at aktivere LED-lyset automatisk ved svag belysning under optagelse af film i metoderne [Scene Intelligent Auto (film)], [Film], [Lukkertidsprioritet AE (film)] og [Blændeprioriteret AE (film)]. Yderligere oplysninger findes i instruktionsmanualen til en Speedlite i EX-serien, der er udstyret med LED-lys.

Sceneikoner

I optagelsesmetoden [Scene Intelligent Auto (film)] registrerer kameraet scenetypen og indstillinger konfigureres derefter. Den registrerede scenetype angives øverst til venstre på skærmen. Se Sceneikoner for oplysninger om ikoner.

ISO-hastighed i [Scene Intelligent Auto (film)]/[Film]/[Lukkertidsprioritet AE (film)]/[Blændeprioriteret AE (film)]-metoden

ISO-hastighed indstilles automatisk. Se ISO-hastighed under filmoptagelse.

Manuel filmeksponering Optagelse med manuel eksponering

Du kan manuelt indstille lukkertiden, blændeværdien og ISO-hastigheden til filmoptagelse.

 1. Indstil optagelsesmetoden til [Manuel filmeksponering].

  • Tryk på knappen INDSTILLING, og drej derefter vælgeren Kommandovælger for at vælge [Manuel filmeksponering].
 2. Indstil lukkertiden, blændeværdien og ISO-hastigheden.

  • Tryk udløserknappen halvt ned, og kontrollér indikatoren for eksponeringsniveau.
  • Drej vælgeren Kommandovælger for at indstille lukkertiden (1), vælgeren Quick Control-vælger 1 for at indstille blændeværdien (2) og vælgeren Quick Control-vælger 2 for at indstille ISO-hastigheden (3).
  • De tilgængelige lukkertider varierer efter billedhastighed: ().
 3. Fokusér og optag filmen.

Forholdsregler

 • ISO-hastigheden ikke udvides til L (svarende til ISO 50) ved filmoptagelse.
 • Under filmoptagelse skal du undgå at ændre lukkertiden, blændeværdien eller ISO-hastigheden, der kan registrere ændringer i eksponeringen eller skabe mere støj ved høje ISO-hastigheder.
 • Når du optager en film med et bevægeligt motiv, anbefales det at bruge en lukkertid på 1/25 sek. til 1/125 sek. Jo hurtigere lukkertid desto mindre glidende vil motivets bevægelser synes.
 • Hvis du ændrer lukkertiden, mens du optager under fluorescerende lys eller LED-lys, vil der måske blive optaget billedflimren.

Bemærk

 • Eksponeringskompensation med ISO auto kan indstilles i område på ±3 trin.
 • Når ISO auto er indstillet, kan du trykke på knappen AE-lås for at låse ISO-hastigheden. Efter at have låst ISO-hastigheden under filmoptagelse kan du annullere dette ved at trykke på knappen AF-punktvalg. (Låsning af ISO-hastighed bevares, indtil du trykker på knappen AF-punktvalg.)
 • Hvis du trykker på knappen AE-lås og komponerer billedet igen, kan du se forskellen i eksponeringsniveauet på indikatoren for eksponeringsniveau (), sammenlignet med da knappen AE-lås var trykket ned.

ISO-hastighed i [Manuel filmeksponering]-metode

Du kan indstille ISO-hastigheden manuelt eller vælge [AUTO] for at indstille den automatisk. Du kan få yderligere oplysninger om ISO-hastighed under ISO-hastighed under filmoptagelse.

Lukkertid

Tilgængelige lukkertider i metoden [Lukkertidsprioritet AE (film)] og [Manuel filmeksponering] kan variere afhængigt af billedhastigheden for dine angivne filmoptagelseskvalitet.

Billedhastighed Lukkertid (sek.)
Normal filmoptagelse Filmoptagelse med høj billedhastighed HDR-filmoptagelse
119,9 fps 1/4000-1/125
100,0 fps 1/4000-1/100
59,94 fps 1/4000-1/8
50,00 fps
29,97 fps [Lukkertidsprioritet AE (film)] 1/4000-1/60
[Manuel filmeksponering]1/1000-1/60
25,00 fps [Lukkertidsprioritet AE (film)] 1/4000-1/50
[Manuel filmeksponering]1/1000-1/50
24,00 fps
23,98 fps

Optagelse af stillbillede

Optagelse af stillbilleder understøttes ikke i filmoptagelsesmetoden. Hvis du vil optage stillbilleder, skal du stoppe optagelse og ændre indstillingen [Optagemetode] til stillbilleder først.

Visning af oplysninger (filmoptagelse)

Du kan få detaljer om ikonerne på skærmen til filmoptagelse under Visning af oplysninger.

Forholdsregler

 • Med [Optagelse: Autosluktemp.] indstillet til [Standard]

 • Den resterende tid, der vises for filmoptagelse, er kun som retningslinje.
 • Filmoptagelse kan stoppe, før den indledende tidsvisning for optagelse udløber, hvis det røde [Rød temperaturadvarsel]-ikon vises på grund af høj indvendig temperatur i kameraet under optagelse.
 • Visning af den tilgængelige optagelsestid kan ændre sig under optagelse på standby.
 • Med [Optagelse: Autosluktemp.] indstillet til [Høj]

 • Den resterende tid, der vises for filmoptagelse, er kun som retningslinje.
 • Den optagelsestid, der vises i forbindelse med standby, er baseret på den resterende kapacitet på det optagelsesmedie, der anvendes.
 • Filmoptagelse kan stoppe, før den indledende tidsvisning for optagelse udløber, hvis det røde [Rød temperaturadvarsel]-ikon vises på grund af høj indvendig temperatur i kameraet under optagelse.