Manuel flash

Flashoutput kan indstilles til et område på 1/1024 til fuld output (1/1), i trin på 1/3-stop.

Når der bruges en kommercielt tilgængelig flashmåler, kan du afgøre, hvilket flashoutput en passende eksponering kræver. Indstilling af kameraets optagelsesmetode til Blændeprioritet AE eller Manuel eksponering anbefales.

 1. Vælg METODE med joysticket.

 2. Indstil flashmetoden til Manuel eksponering.

  • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge M, og tryk derefter joysticket lige ind.
 3. Vælg Indstilling af flasheksponeringskompensation/flashoutput med joysticket.

 4. Indstil flashoutput.

  • Tryk joysticket til lodret eller drej på Drejeknap for at indstille flashoutputtet, og tryk derefter joysticket lige ind.
  • Cirka optagelsesafstand (1) og blændeværdi (2) vises, når du trykker udløserknappen på kameraet halvt ned.

Bemærk

 • Indstillingsområde for flashoutput er 1/128-1/1, når højhastighedssynkronisering er indstillet.
 • Få flere oplysninger om ledetal, når der bruges flash, under Specifikationer.
 • Flashoutput kan også indstilles direkte ved at dreje på Drejeknap uden først at vælge METODE med joysticket., hvis du konfigurerer C.Fn-13.

Indstilling af manuel flash-output fra FE-hukommelse.

Det flashoutputniveau, der bruges, når der optages i flashmetoden ETTL, kan også anvendes som niveau for flashmetoden M.

 1. Sæt en FE-hukommelsesfunktionen op.

  • Indstil den brugerdefinerede funktion C.Fn-19 FEM til 1: ON ().
 2. Optagelse i flashmetoden ETTL.

  • Vælg METODE med joysticket.
  • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge ETTL, og tryk derefter joysticket lige ind.
  • Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
 3. Indstil flashmetoden til M.

  • Vælg METODE med joysticket.
  • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge M, og tryk derefter joysticket lige ind.
 4. Kontrollér flashoutputtet.

  • Bekræft, at motivet er inden for den effektive flashrækkevidde (1).

Forsigtig

 • Inden du affyrer med Speedliten indstillet til ETTL, skal du sørge for, at indikatoren for flash klar er rød (fuldt opladet).
 • Hvis du justerer ISO-hastighed, blændeværdi eller andre indstillinger, der involverer flashoutput (som f.eks. lysintensitet eller flashzoom), efter optagelse med Speedliten indstillet til ETTL, anbefaler vi optagelse med den indstillet til ETTL igen.
 • Speedlitens farvetemperatur kan være meget forskellig ud fra det omgivende lys, når kameraets hvidbalance er indstillet til Automatisk hvidbalance, og optagelsernes farvetoner kan være mellem indstillingerne ETTL og M, når flashkompensationen er indstillet til den negative side, og [E-TTL-balance] er indstillet til [Omgivelsesprior.].

 • Når du bruger FE-hukommelse i trådløs multi-flashoptagelse, skal du på forhånd konfigurere indstillinger for affyringsgrupperne ETTL og M, så de er ens. Når ETTL er indstillet til A:B C, skal du angive M til A:B:C.
 • Den effektive flashrækkevidde, der er indikeret for ETTL, svarer muligvis ikke til den fokusafstand, der er indikeret for M, afhængigt af optagelsesforhold.
 • Hvis flashoutput indstilles til 1/1024 kan det medføre overeksponering.

Bemærk

 • Du kan blot trykke joysticket nedad for at skifte mellem ETTL og M, når C.Fn-19 FEM er indstillet til [2] (ON / METODE-ETTL/M).

Målte flasheksponeringer med manuel flash

Hvis du bruger et kamera, der er kompatibelt med målt manuel flash, kan du indstille flasheksponeringsniveauet manuelt, inden du optager. Dette er effektivt ved flashfotografering tæt på. Brug en reflektor der er 18 % grå (kommercielt tilgængelig), og optag på følgende måde.

 1. Konfigurer kameraet og Speedlite-indstillingerne.

  • Indstil kameraets optagelsesmetode til Manuel eksponering eller Blændeprioritet AE.
  • Indstil Speedlite-flashmetoden til Manuel eksponering.
 2. Fokuser på motivet.

  • Fokusér på motivet manuelt.
 3. Sæt den 18 % grå reflektor op.

  • Placer den samme som motivet.
  • Peg kameraet, så reflektoren fylder hele cirklen til spotmåling i søgeren.
 4. Tryk på knappen Multifunktion eller AE-lås / FE-lås (Tidsindstilling på 16 sekunder).

  • Speedlite aktiverer en præflash og gemmer den nødvendige flashoutput, der er påkrævet for flasheksponeringen.
  • I højre side af søgeren viser indikatoren for eksponeringsniveau flasheksponeringsniveauet relativt i forhold til standardeksponeringen.
 5. Indstil flasheksponeringsniveauet.

  • Juster Speedlites manuelle flash-output og blænden, så flasheksponeringsniveauet svarer til standardeksponeringsindekset.
 6. Tag billedet.

  • Fjern den grå reflektor, og tag billedet.

Bemærk

 • Se instruktionsmanualen til kameraet for at få oplysninger om kameraer, der er kompatible med målt manuel flash.