Reakce na chybové zprávy

Při výskytu chyby zobrazte podrobné informace o chybě provedením jednoho z níže uvedených postupů. Poté příčinu chyby odstraňte. Postupujte podle příkladů uvedených v této kapitole.

 • Vyberte možnost [Komunikační funkce: Podr. o chybě].
 • Vyberte možnost [Podr. o chybě] na obrazovce [Wi-Fi zapnuto].

Klepnutím na následující čísla chyb přejdete k odpovídajícímu odstavci.

11 12
21 23
61 64 65
91
121 125 127
130 131 132 133 134 135 136 137

Poznámka

 • V případě chyb se objeví [Err**] napravo od [Komunikační funkce: Podr. o chybě]. Po vypnutí videokamery nápis zmizí.

11: Cíl připojení nenalezen

 • V případě, že je zvolena ikona [Připoj. ke smartph.(tabletu)], je spuštěna aplikace Camera Connect?

  • Navažte připojení pomocí aplikace Camera Connect ().
 • Je u videokamery a přístupového bodu nastaveno použití stejného šifrovacího klíče pro ověření?

  • K této chybě dochází v případě, kdy je způsob ověření pro šifrování nastaven na [Otevřený systém] a šifrovací klíče se liší.

   Zkontrolujte malá a velká písmena a potom také zkontrolujte správnost šifrovacího klíče nastaveného na videokameře s ohledem na ověření ().

12: Cíl připojení nenalezen

 • Jsou jiná zařízení a přístupový bod pro připojení zapnuté?

  • Zapněte další zařízení a přístupový bod a chvíli počkejte. Pokud stále nelze připojení navázat, proveďte znovu postup pro navázání připojení.

21: Server DHCP nepřidělil žádnou adresu

U videokamery zkontrolujte následující:

 • Na videokameře je IP adresa nastavena na možnost [Autom. nastavení]. Jedná se o správné nastavení?

  • Pokud nepoužíváte server DHCP, určete nastavení ve videokameře po nastavení IP adresy na [Ruční nastavení] ().

U serveru DHCP zkontrolujte následující:

 • Je zapnuto napájení serveru DHCP?

  • Zapněte server DHCP.
 • Má server DHCP k dispozici dostatek adres pro přiřazení?

  • Zvyšte počet adres přiřazovaných serverem DHCP.
  • Počet používaných adres můžete snížit odpojením některých zařízení, kterým server DHCP přiřadil adresy, ze sítě.
 • Funguje server DHCP správně?

  • Zkontrolujte nastavení serveru DHCP a ověřte, zda správně funguje jako server DHCP.
  • V případě potřeby požádejte správce sítě, aby zkontroloval dostupnost serveru DHCP.

23: Ve vybrané síti již existuje zař. se stejnou IP adresou

 • Používá v síti, do které je připojena videokamera, jiné zařízení stejnou IP adresu jako videokamera?

  • Změňte IP adresu videokamery tak, abyste zabránili použití stejné adresy, jakou používá jiné zařízení v síti. Můžete také změnit IP adresu zařízení, které má duplicitní adresu.
  • Pokud je v síťovém prostředí se serverem DHCP nastavena pro IP adresu videokamery možnost [Ruční nastavení], změňte nastavení na [Autom. nastavení] ().

Poznámka

 • Reakce na chybové zprávy 21 až 23

 • Pokud reagujete na chyby s čísly 21 až 23, zkontrolujte také:

  Je u videokamery a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla pro ověření?

  • K této chybě dochází, pokud se hesla neshodují, když je způsob ověření pro šifrování nastaven na [Otevřený systém]. Zkontrolujte velká a malá písmena a ujistěte se, že ve videokameře je nastaveno správné heslo pro ověřování ().

61: Termínál bezdrátové LAN se stejným SSID nebyl nalezen

 • Není mezi videokamerou a anténou přístupového bodu překážka?

  • Přesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná v rámci zorného pole videokamery.

U videokamery zkontrolujte následující:

 • Odpovídá identifikátor SSID nastavený ve videokameře identifikátoru SSID přístupového bodu?

  • Zkontrolujte SSID v přístupovém bodě a poté na videokameře nastavte stejné SSID ().

U přístupového bodu zkontrolujte následující:

 • Je přístupový bod zapnutý?

  • Zapněte napájení přístupového bodu.
 • Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu uložena adresa MAC použité videokamery?

  • Nastavte v přístupovém bodu adresu MAC videokamery. Adresu MAC můžete zkontrolovat na obrazovce [Adresa MAC] ().

64: Nelze se připojit k terminálu bezdrátového LAN

 • Je u videokamery a u přístupového bodu nastavena stejná metoda šifrování?

  • Videokamera podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP a AES ().
 • Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu uložena adresa MAC použité videokamery?

  • Nastavte v přístupovém bodu adresu MAC videokamery. Adresu MAC můžete zkontrolovat na obrazovce [Adresa MAC] ().

65: Připojení bezdrátové LAN přerušeno

 • Není mezi videokamerou a anténou přístupového bodu překážka?

  • Přesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná v rámci zorného pole videokamery.
 • Připojení k bezdrátové síti LAN bylo z nějakého důvodu ztraceno a nelze je obnovit.

  • Možné důvody: nadměrný přístup k přístupovému bodu z jiného zařízení, používání mikrovlnné trouby nebo podobného zařízení v blízkosti (rušícího příjem signálu IEEE 802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz)) nebo působení deště či vysoké vlhkosti.

91: Jiná chyba

 • Došlo k problému s jiným chybovým číslem než 11 až 83.

  • Vypínačem napájení videokameru vypněte a opět zapněte.

121: Nedostatek volného místa na serveru

 • Cílový webový server nemá dostatek volného místa.

  • Odstraňte přebytečné snímky na webovém serveru, zkontrolujte volné místo na webovém serveru a zkuste data odeslat znovu.

125: Zkontrolujte nastavení sítě

 • Je síť připojena?

  • Zkontrolujte stav připojení sítě.

127: Došlo k chybě

 • Při připojení videokamery k webové službě došlo k jinému problému než s chybovým číslem 121 až 125.

  • Zkuste znovu vytvořit připojení Wi-Fi.

130: Server je nyní zaneprázdněn
Počkejte chvíli a akci opakujte

 • Web image.canon je momentálně zaneprázdněný.

  • Zkuste na web image.canon přejít znovu později pomocí funkce Wi-Fi.

131: Opakujte

 • Došlo k chybě během připojování k webu image.canon přes Wi-Fi.

  • Zkuste znovu vytvořit připojení Wi-Fi ke službě image.canon.

132: Byla zjištěna chyba na serveru
Opakujte později

 • Web image.canon site je momentálně offline kvůli údržbě.

  • Zkuste přejít na web image.canon přes Wi-Fi později.

133:

 • Při přihlašování ke službě image.canon došlo k chybě.

  • Zkontrolujte nastavení webu image.canon.
  • Zkuste na web image.canon přejít znovu později pomocí funkce Wi-Fi.

134: Nastavte správné datum a čas

 • Nastavení data, času a časového pásma je nesprávné.

  • Zkontrolujte nastavení [Nastavení: Datum/čas/pásmo].

135: Nastavení webové služby bylo změněno

 • Nastavení webu image.canon se změnila.

  • Zkontrolujte nastavení webu image.canon.

136: QR kód zobrazený na fotoaparátu nebyl příslušnou aplikací správně naskenován. Zkuste znovu připojit fotoaparát k webu.

 • QR kód nebyl správně naskenován smartphonem.

  • Změňte konfiguraci nastavení webového odkazu a naskenujte QR kód, který se znovu zobrazil na videokameře.

137: QR kód zobrazený na fotoaparátu expiroval. Zkuste znovu připojit fotoaparát k webu.

 • Platnost zobrazeného QR kódu vypršela.

  • Změňte konfiguraci nastavení webového odkazu a naskenujte QR kód, který se znovu zobrazil na videokameře.