Položky nastavení uživatelských funkcí

Ve fotoaparátu můžete přizpůsobit funkce na [Uživatelské funkce] podle svých preferencí. Veškerá nastavení, která změníte z výchozích hodnot, se zobrazí modře.

C.Fn1

Kroky úrovně expozice

Můžete nastavit použití přírůstků po 1/2 EV jako přírůstky pro rychlost závěrky, hodnotu clony, kompenzaci expozice, AEB, kompenzaci expozice s bleskem a FEB.

 • 1/3: 1/3-kroku

 • 1/2: 1/2-kroku

Poznámka

 • Zobrazení při nastavení na [1/2-kroku] je následující.

Kroky nast. citliv. ISO

Kroky ručního nastavení citlivosti ISO můžete změnit na celý krok.

 • 1/3: 1/3-kroku
 • 1/1: 1 krok

Poznámka

 • I pokud nastavíte [1 krok], bude citlivost ISO automaticky nastavována v krocích po 1/3, pokud bude zapnuto automatické nastavení ISO.

Citlivost z měření/ISO auto

Můžete nastavit stav citlivosti ISO po skončení časovače měření v případech, kde fotoaparát upravil citlivost ISO během měření nebo během časovače měření pro činnost ISO auto v režimu [Programová automatická expozice]/[Priorita závěrky AE]/[Priorita clony AE]/[Ruční expozice]/[Čas B].

 • Po měření obnovit Auto: Po měření obnovit Auto
 • Po měření zachovat rychlost: Po měření zachovat rychlost

Autom. zruš. bracketingu

Můžete nastavit zrušení AEB (automatického braketingu expozice) a braketing vyvážení bílé, pokud je vypínač napájení v poloze Vypnutí.

 • ZAP: Povolit
 • VYP: Zakázat

Sekvence bracketingu

Sekvenci snímání automatického braketingu expozice (AEB) a sekvenci braketingu vyvážení bílé lze změnit.

 • 0−+: 0, -, +
 • –0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
AEB Braketing vyvážení bílé
Směr B/A (modrá/jantarová) Směr M/G (purpurová/zelená)
0: Standardní expozice 0: Standardní vyvážení bílé 0: Standardní vyvážení bílé
−: Podexpozice −: Posun směrem k modré −: Posun směrem k purpurové
+: Přeexponování +: Posun směrem k jantarové +: Posun směrem k zelené

Počet snímků v bracketingu

Počet snímků pořízených s AEB a braketingem vyvážení bílé lze změnit.

Pokud bude nastavena možnost [Sekvence bracketingu] na [0, -, +], budou pořízeny snímky v braketingu, jak je uvedeno v následující tabulce.

 • 3: 3 snímky
 • 2: 2 snímky
 • 5: 5 snímků
 • 7: 7 snímků
(kroky po 1 EV)
1. snímek 2. snímek 3. snímek 4. snímek 5. snímek 6. snímek 7. snímek
3: 3 snímky Standardní (0) –1 +1
2: 2 snímky Standardní (0) ±1
5: 5 snímků Standardní (0) –2 –1 +1 +2
7: 7 snímků Standardní (0) –3 –2 –1 +1 +2 +3

Poznámka

 • Pokud je nastavena možnost [2 snímky], můžete při nastavení rozsahu automatického braketingu expozice (AEB) vybrat stranu + nebo –. Při použití braketingu vyvážení bílé je druhý snímek upraven směrem k záporné straně ve směru B/A nebo M/G.

Bezpečný posun

Pokud se jas objektu změní a standardní expozice nelze dosáhnout v rozsahu automatické expozice, pak fotoaparát automaticky změní ručně vybrané nastavení a dosáhne standardní expozice. [Rychlost závěrky/Clona] platí pro režim [Priorita závěrky AE] nebo [Priorita clony AE]. [Citlivost ISO] platí pro režim [Programová automatická expozice], [Priorita závěrky AE] nebo [Priorita clony AE].

 • VYP: Zakázat
 • Tv/Av: Rychlost závěrky/Clona
 • ISO: Citlivost ISO

Poznámka

 • Bezpečný posun nastaví všechny změny na [Rozsah citli. ISO] nebo [Min.rychl. závěr.] z výchozích nastavení v [Snímání: SnímáníNastavení citlivosti ISO], pokud nelze dosáhnout standardní expozice.
 • Minimální a maximální meze pro bezpečný posun u citlivosti ISO jsou určeny [Automat. rozsah] (). Pokud však ručně nastavená citlivost ISO přesahuje hodnoty položky [Automat. rozsah], bude bezpečný posun rozšířen nahoru nebo dolů až do ručně nastavené citlivosti ISO.
 • Bezpečný posun se podle potřeby uplatní i při použití blesku.

C.Fn2

Stejná exp. pro novou clonu

Světelnost se může snížit (nejnižší clonové číslo se může zvýšit) v režimu [Ruční expozice] (ruční expozice) s ručně nastavenou citlivostí ISO (s výjimkou nastavení na ISO Auto), pokud (1) měníte objektivy, (2) připojujete telekonvertor nebo (3) používáte objektiv se zoomem s proměnnou světelností. Tato funkce zabraňuje odpovídající podexpozici automatickým nastavením citlivosti ISO nebo rychlosti závěrky (hodnota Tv) tak, aby byla zachována stejná expozice jako dříve (1), (2) nebo (3).

S [Citl. ISO/Rychl. závěrky] je citlivost ISO automaticky upravena v rozsahu citlivosti ISO. Pokud expozici nelze udržet úpravou citlivosti ISO, automaticky se upraví rychlost závěrky (hodnota Tv).

 • VYP: Zakázat
 • ISO: Citlivost ISO
 • ISO/Tv: Citl. ISO/Rychl. závěrky
 • Tv: Rychlost závěrky

Upozornění

 • Při použití makro objektivů nereaguje na změny efektivní hodnoty clony při zvětšení.
 • Nelze zajistit stejnou expozici jako dříve (1), (2) nebo (3), pokud [Citlivost ISO] je nastavena a expozici nelze udržovat při rychlostech nastavených v [Rozsah citli. ISO].
 • Nelze zajistit stejnou expozici jako dříve (1), (2) nebo (3), pokud je [Rychlost závěrky] nastavena a expozici nelze udržovat při rychlostech nastavených v [Uživatelské funkce: Nast. rozsahu rychl. závěr.].

Poznámka

 • Rovněž reaguje na změny nejvyššího clonového čísla (maximální clona).
 • Původní nastavení expozice se obnoví, pokud provedete (1), (2) nebo (3) s nastavenou možností [Citlivost ISO], [Citl. ISO/Rychl. závěrky] nebo [Rychlost závěrky] a zároveň neupravíte citlivost ISO, rychlost závěrky ani hodnotu clony před tím, než se fotoaparát vrátí do původního stavu před krokem (1), (2) nebo (3).
 • Rychlost závěrky se může změnit k udržení expozice, pokud se citlivost ISO zvýší na rozšířenou citlivost ISO, je-li nastavena na [Citlivost ISO].

Rež. měř. AE zámek po ostř.

U každého režimu měření můžete určit, zda zablokovat expozici (blokování AE) při zaostření na objekty pomocí jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF). Expozice bude zablokovaná během podržení tlačítka spouště do poloviny. Vyberte režimy měření pro blokování AE a klikněte na zaškrtnutí [Zaškrtnutí]. Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].

Omezení režimů snímání

 1. Vyberte možnost [Uživatelské funkce: Omezení režimů snímání].

 2. Vyberte možnost [Povolit].

 3. Stiskněte tlačítko Q (Rychlé ovládání).

 4. Vyberte režim snímání.

  • Otočením hlavním ovladačem Rychloovladač 1 vyberte režimy snímání, poté stisknutím NASTAVENÍ přidejte zaškrtnutí [Zaškrtnutí].

Upozornění

 • Nastavení omezeného režimu snímání není uloženo do režimu [Uživatelský režim snímání 1], [Uživatelský režim snímání 2] nebo [Uživatelský režim snímání 3].
 • [Automatický inteligentní scénický režim] není k dispozici, když je [Uživatelské funkce: Omezení režimů snímání] nastaveno na [Povolit].
 • Značka [Zaškrtnutí] nemůže být vymazána ze všech devíti režimů současně.

Nast. rozsahu rychl. závěr.

Můžete nastavit rozsah rychlosti závěrky. V režimu [Flexibilní priorita AE], [Priorita závěrky AE] nebo [Ruční expozice] můžete nastavit rychlost závěrky ručně v rámci zadaného rozsahu. V režimu [Programová automatická expozice] a [Priorita clony AE] nebo v režimu [Flexibilní priorita AE] s nastavenou rychlostí závěrky na [AUTO] se rychlost závěrky nastaví automaticky ve vámi určeném rozsahu (s výjimkou záznamu filmů). Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].

 • Nejnižší rychlost

  Lze nastavit v rozsahu 30 sek.–1/4000 sek.

 • Nejvyšší rychlost

  Lze nastavit v rozsahu 1/8000 sek.–15 sek.

Nastavení rozsahu clony

Můžete nastavit rozsah hodnot clony. V režimu [Flexibilní priorita AE], [Priorita clony AE], [Ruční expozice] nebo [Čas B] můžete hodnotu clony nastavit ručně v rámci zadaného rozsahu. V režimu [Programová automatická expozice] a [Priorita závěrky AE] nebo v režimu [Flexibilní priorita AE] s nastavenou hodnotou clony na [AUTO] se hodnota clony nastaví automaticky ve vámi určeném rozsah. Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].

 • Minim. clona

  Lze nastavit v rozsahu f/1.0–f/64.

 • Maxim. clona

  Lze nastavit v rozsahu f/91–f/1.4.

Poznámka

 • Dostupný rozsah hodnot clony se liší v závislosti na minimální a maximální hodnotě clony objektivu.

C.Fn3

Směr otáč. při Tv/Av

Při nastavení rychlosti závěrky a hodnoty clony lze změnit směr otáčení.

Otočí směr otáčení voliče Hlavní ovladač, Rychloovladač 1 a Rychloovladač 2 v režimu snímání [Ruční expozice] a pouze voliče Hlavní ovladač v ostatních režimech snímání. Směr voliče Rychloovladač 1 a Rychloovladač 2 v režimu [Ruční expozice] odpovídá směru nastavení korekce expozice pomocí voličů Rychloovladač 1 a Rychloovladač 2 v režimech [Programová automatická expozice], [Priorita závěrky AE] a [Priorita clony AE].

 • Normální: Normální
 • Obrácený směr: Obrácený směr

Otáčení ovládacího kroužku

Směr otáčení ovládacího kroužku objektivu typu RF a upevňovacího adaptéru pro nastavení rychlosti závěrky a hodnoty clony lze obrátit.

 • Normální: Normální
 • Obrácený směr: Obrácený směr

Vlastní nastavení tlačítek

Často používané funkce můžete přiřadit tlačítkům fotoaparátu, která pro vás budou snadno použitelná. Pro stejné tlačítko je možné přiřadit různé funkce pro použití při fotografování nebo filmování.

 1. Vyberte možnost [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení tlačítek].

 2. Vyberte ovládací prvek fotoaparátu.

 3. Vyberte funkci, kterou chcete přiřadit.

  • Stisknutím tlačítka NASTAVENÍ nastavení potvrďte.
  • Pokročilá nastavení pro funkce označené [INFO] v levé dolní části obrazovky můžete nakonfigurovat stisknutím tlačítka INFO.

Poznámka

 • Nastavení [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení tlačítek] nebudou vymazána, i když vyberete [Uživatelské funkce: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)]. Chcete-li vymazat nastavení, vyberte možnost [Uživatelské funkce: Vymazat uživatel. nastavení].

Funkce dostupné pro přizpůsobení

Automatické zaostřování (AF)

●: Výchozí ○: Dostupné pro přizpůsobení
Funkce Namáčknutí tlačítka spouště Tlačítko Film Tlačítko MODE AF-ON Tlačítko blokování AE Tlačítko bodu AF Simulace expozice (během náhledu DOF) Tlačítko objektivu Multifunkční tlačítko Tlačítko podsvětlení panelu LCD Tlačítko Nastavit Multiovladač
Zahájení měření a aktivace AF
Zahájení měření a AF
Stop AF
Stop AF
Volba AF bodu
Volba AF bodu
Přímá volba bodu AF
Přímá volba bodu AF
Nastavení AF bodu na střed
Nastavit AF bod na střed
Přepnout na zadanou funkci AF
Přepnout na zadanou funkci AF*1
Přímá volba metody AF
Přímá volba metody AF*1
Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF)/průběžné automatické zaostřování (Servo AF)
One-Shot AF Šipka (vlevo / vpravo) Servo AF*1
AF detekce očí
AF detekce očí*1
AF dotyk+tažení
AF dotyk+tažení
Detekce očí
Detekce očí
Zvýraznění okrajů
Zvýraz. okrajů
Průvodce ostřením
Průvodce ostřením
Pomalé kontinuální snímání
Režim řízení*1

1: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při záznamu filmů.

Kompenzace expozice

●: Výchozí ○: Dostupné pro přizpůsobení
Funkce Namáčknutí tlačítka spouště Tlačítko Film Tlačítko MODE AF-ON Tlačítko blokování AE Tlačítko bodu AF Simulace expozice (během náhledu DOF) Tlačítko objektivu Multifunkční tlačítko Tlačítko podsvětlení panelu LCD Tlačítko Nastavit Multiovladač
Blokování AE, AF stop
Blok. AE, AF stop
Poměrové měření
Zahájení měření
Blokování AE *3
Blok. AE
Blokování AE (přidržení)
Blokování AE (přidrž.)
Blokování AE (při stisku tlačítka)
Blok. AE (při stisku tlačítka)*1
Blokování AE/Blokování expozice s bleskem *4
Blok. AE/Blok. FE*1
Kompenzace expozice (podržte tlačítko, otáčejte hlavní ovladač)
Komp.exp. (drž.tlač., otoč.Hlavní ovladač)
Nastavení citlivosti ISO (přidržení tlačítka, otočení hlavního ovladače)
Citlivost ISO(drž.tl.,otoč.Hlavní ovladač)
Blokování expozice s bleskem
Blok. FE*1

1: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při záznamu filmů.

3: Výchozí při záznamu filmů.

4: Výchozí při fotografování.

Snímek

●: Výchozí ○: Dostupné pro přizpůsobení
Funkce Namáčknutí tlačítka spouště Tlačítko Film Tlačítko MODE AF-ON Tlačítko blokování AE Tlačítko bodu AF Simulace expozice (během náhledu DOF) Tlačítko objektivu Multifunkční tlačítko Tlačítko podsvětlení panelu LCD Tlačítko Nastavit Multiovladač
Kvalita snímku
Kvalita snímku*1
Nastavení kvality snímku jedním dotykem
Nastav. kval. sním. jed. dotyk.*1
Nastavení kvality snímku jedním dotykem (přidržení)
Kval. sn. jed. dotyk. (přidrž.)*1
Nastavení poměru stran
SnímáníOřez/poměr stran
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizace jasu
Výběr stylu Picture Style
Styl obrázku
Ochrana
Chránit
Moje menu
Hodnocení
Vyberte funkci záznamu a vyberte kartu / složku
Funk.zázn.+volba karty/složky

1: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při záznamu filmů.

Filmy

●: Výchozí ○: Dostupné pro přizpůsobení
Funkce Namáčknutí tlačítka spouště Tlačítko Film Tlačítko MODE AF-ON Tlačítko blokování AE Tlačítko bodu AF Simulace expozice (během náhledu DOF) Tlačítko objektivu Multifunkční tlačítko Tlačítko podsvětlení panelu LCD Tlačítko SET Multiovladač
Rastr zebra
Rastr zebra*2
Filmy
Záznam filmu
Přerušit Servo AF při záznamu filmu
Přerušit Servo AF při filmování
Zoom pro kino (k televiznímu formátu)
Cinema zoom (směr teleobjektiv)*2
(nabývá účinnosti s použitím objektivů pro digitální filmové kamery)*5
Zoom pro kino (k širokému formátu)
Cinema zoom (směr širokoúhlý)*2
(nabývá účinnosti s použitím kompatibilních objektivů pro digitální filmové kamery)*5

2: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při fotografování.

5: Zkontrolujte webové stránky Canon s ohledem na detaily a omezení v případě použití objektivů pro digitální filmové kamery.

Obsluha

●: Výchozí ○: Dostupné pro přizpůsobení
Funkce Namáčknutí tlačítka spouště Tlačítko Film Tlačítko MODE AF-ON Tlačítko blokování AE Tlačítko bodu AF Simulace expozice (během náhledu DOF) Tlačítko objektivu Multifunkční tlačítko Tlačítko podsvětlení panelu LCD Tlačítko Nastavit Multiovladač
Nastavení funkce externího blesku
Nastavení funkce blesku*1
Nastavení funkce voliče
Nastavení funkcí ovladače
Osvětlení panelu LCD/Přepnutí informací LCD panelu
Krátký stisk: podsvícení LCD
Dlouhý stisk: přepnutí info LCD
Přepnutí informací LCD panelu/Osvětlení panelu LCD
Krátký stisk: přepnutí info LCD
Dlouhý stisk: podsvícení LCD
Osvětlení panelu LCD
Podsvícení LCD panelu
Přepnutí informací LCD panelu
Přepnutí informací LCD panelu
MODE
Nastavení režimu snímání
Uživatelské režimy snímání
Přepn. na uživ. režim snímání
Přepnutí fotogafovaní/filmování
Přepnutí fotogr.  ←→ film
Náhled hloubky ostrosti (DOF) *4
Náhled hloubky ostrosti (DOF)*1
Reset položky zvolené v režimu Fv
Reset položky zvol. v režimu Fv*1
Reset Tv/Av/expozice/ISO v režimu Fv
Reset Tv/Av/Kompenzace expozice/ISO v režimu Fv*1
Obrazovka rychlého ovládání
Stránka Rychloovladač
Zvětšit nebo zmenšit
Zvětšit/Zmenšit
Přehrávání
Přehrávání snímků
Zvětšit snímky během přehrávání
Zvětšit snímky během přehrávání
Zadat/vyvolat funkci snímání
Zadat/vyvolat funkci snímání*1
MENU
Zobrazení menu
Expozice dotykem: Povolit
Expozice dotykem*1
Vytvořit složku
Vytvořit složku*1
Maximalizovat jas obrazovky (dočasně)
Zvýšení jasu displeje (dočasně)
Displej je vypnutý
Vyp displeje
Přepnutí mezi hledáčkem/obrazovkou
Přep. mezi hled./obraz.
Režim Eco
Režim Eco
Bezdrátové funkce
Funkce Wi-Fi
Žádná funkce (zakázán) *3
Žádná funkce (zakázán)

1: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při záznamu filmů.

3: Výchozí při záznamu filmů.

4: Výchozí při fotografování.

Poznámka

 • [Tlačítko objektivu]: „tlačítko stop AF“ na superteleobjektivech vybavených Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).

Vlastní nastavení ovladačů

Ovladačům Hlavní ovladač/Rychloovladač 1/Rychloovladač 2/Ovládací kroužek lze přiřadit často používané funkce.

 1. Vyberte možnost [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení ovladačů].

 2. Vyberte ovládací prvek fotoaparátu.

 3. Vyberte funkci, kterou chcete přiřadit.

  • Stisknutím tlačítka NASTAVENÍ nastavení potvrďte.
  • Pokročilá nastavení pro funkce označené [INFO] v levé dolní části obrazovky můžete nakonfigurovat stisknutím tlačítka INFO.

Poznámka

 • Nastavení [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení ovladačů] nebudou vymazána, i když vyberete [Uživatelské funkce: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)]. Chcete-li vymazat nastavení, vyberte možnost [Uživatelské funkce: Vymazat uživatel. nastavení].

Funkce dostupné pro ovladače

●: Výchozí ○: Dostupné pro přizpůsobení
Funkce Hlavní ovladač Rychloovladač 2 Rychloovladač 1 Ovládací kroužek
Volba metody AF Volba metody AF
Přímá volba bodu AF Přímá volba bodu AF
Metoda AF (při stisknutí tlačítka měření) Metoda AF (přidr. tl. měření)
Změna rychlosti závěrky Změna rychlosti závěrky
Změna hodnoty clony Změna hodnoty clony
Kompenzace expozice Kompenzace expozice
ISO Nastavení citlivosti ISO
Změna rychlosti závěrky (při stisknutí tlačítka měření) Změna rychl.záv.(přidr.tl.měř.)
Změna hodnoty clony (při stisknutí tlačítka měření) Změna clony (přidr. tlač. měř.)
Kompenzace expozice (podržte tlačítko, otáčejte hlavní ovladač) Komp.expozice (přidr. tl. měř.)
Nastavení citlivosti ISO (přidržení tlačítka, otočení hlavního ovladače) Nastav.citl.ISO (přidr.tl.měř.)
Kompenzace expozice s bleskem (při stisknutí tlačítka měření) Komp.ex. s blesk.(přidr.tl.měř.)
Rychlost závěrky v režimu M Rychlost závěrky v režimu M
Nastavení hodnoty clony v režimu M Nastavení clony v režimu M
Výběr nastavení vyvážení bílé Výběr nastavení vyrovnání bílé
Volba barevné teploty Volba barevné teploty
Výběr stylu Picture Style Styl obrázku
Volba vyvážení bílé (při stisknutí tlačítka měření) Volba WB (přidr. tl. měření)
Teplota barvy (při stisknutí tlačítka měření) Barev. tepl. (přidr. tl. měření)
Volba stylu Picture Style (při stisknutí tlačítka měření) Volba Picture Style (přidr. tl. měření)
Žádná funkce (zakázán) Žádná funkce (zakázán)

Poznámka

 • Volič Hlavní ovladač a Rychloovladač 2 nelze přizpůsobit v režimu [Flexibilní priorita AE].
 • Ovládací kroužek: Ovládací kroužek na objektivu typu RF a upevňovacích adaptérech.

Vymazat uživatel. nastavení

 1. Vyberte možnost [Uživatelské funkce: Vymazat uživatel. nastavení].

 2. Vyberte možnost [OK].

  • [Vlastní nastavení tlačítek] a [Vlastní nastavení ovladačů] se obnoví do výchozích nastavení.

C.Fn4

Přidání informace o ořezu

Přidáním informací o ořezu se zobrazí svislé čáry pro poměr stran zadaný při snímání, takže můžete pořizovat snímky jako při snímání s fotoaparátem středního nebo velkého formátu (6 × 6 cm apod.).

Během fotografování, namísto oříznutí snímků zaznamenaných na kartu, fotoaparát přidá informace o poměru stran ke snímkům pro ořez v softwaru Digital Photo Professional (software EOS).

Snímky můžete importovat do programu Digital Photo Professional v počítači a snadno je oříznout na poměr stran nastavený při fotografování.

 • VYP: Zakázat
 • 6:6: Poměr stran 6:6
 • 3:4: Poměr stran 3:4
 • 4:5: Poměr stran 4:5
 • 6:7: Poměr stran 6:7
 • 5:6: Poměr stran 10:12
 • 5:7: Poměr stran 5:7

Upozornění

 • Informace o ořezu lze přidat, pouze když je možnost [Snímání: SnímáníOřez/poměr stran] nastavena na hodnotu [Full-frame].
 • Pokud používáte fotoaparát ke zpracování snímků RAW s zobrazením informací o ořezu, snímky JPEG nebo HEIF se neuloží na oříznutou velikost (). V tomto případě zpracování RAW vytvoří snímky JPEG nebo HEIF s informacemi o ořezu.

Poznámka

 • Na obrazovce jsou zobrazeny svislé čáry indikující zadaný poměr stran.

Komprese zvuku

Nastaví komprese zvuku při nahrávání filmu. [Zakázat] umožňuje vyšší zvukovou kvalitu v porovnání s komprimováním zvuku, ale velikosti souborů jsou větší.

 • ZAP: Povolit
 • VYP: Zakázat

Upozornění

 • Úpravy videosouborů zaznamenaných pomocí [Zakázat] a jejich uložení s komprimací zkomprimuje rovněž zvuk.
 • Zvuk je komprimován v režimu [Automatický inteligentní scénický režim], pokud je funkce [Kval. film. zázn.] nastavena na Full HD29,97 sn./sIPB (lehká) (NTSC) nebo Full HD25,00 sn./sIPB (lehká) (PAL), i když je vybrána hodnota [Zakázat].

Výchozí možnost pro Vymazat

V nabídce Vymazat () můžete nastavit, která možnost je ve výchozím nastavení vybrána, k níž se dostanete stisknutím tlačítka Vymazat během přehrávání snímku nebo během prohlížení po snímání.

Pro nastavení jiné možnosti než [Storno] můžete jednoduše stisknout tlačítko NASTAVENÍ pro rychlé vymazání snímků.

 • Storno: Je zvoleno [Zrušit]
 • Vymazat: Je zvoleno [Vymazat]
 • RAW: Je zvoleno [Smazat RAW]
 • J/H: Je zvoleno [Smazat ne-RAW]

Upozornění

 • Buďte opatrní, abyste nevymazali snímky náhodně, pokud zvolíte jinou možnost než [Storno].

Uvolnit závěrku bez objekt.

Můžete zvolit, zda je možné fotografovat nebo snímat filmy bez připojeného objektivu.

 • VYP: Zakázat
 • ZAP: Povolit

Zatažení objek. při vypnutí

Můžete nastavit, zda se mají objektivy STM (například EF40mm f/2.8 STM) automaticky zatahovat, pokud je vypínač napájení fotoaparátu přepnutý do polohy Vypnutí.

 • ZAP: Povolit
 • VYP: Zakázat

Upozornění

 • Při automatickém vypnutí napájení se objektiv nezatáhne, bez ohledu na nastavení.
 • Před sejmutím objektivu se přesvědčte, že je zatažený.

Poznámka

 • Při nastavení možnosti [Povolit] se tato funkce uplatní bez ohledu na nastavení (AF nebo MF) přepínače režimů zaostřování na objektivu.

Přidat informace IPTC

Registrováním informací IPTC (International Press Telecommunications Council) z nástroje EOS Utility (software EOS) pro fotoaparát lze tyto informace zaznamenat (připojit) ke snímaným snímkům typu JPEG/HEIF/RAW v době fotografování. To je užitečné pro správu souborů a další úlohy používající informace IPTC.

Informace o postupu registrace informací IPTC do fotoaparátu a podrobnosti o registrovaných informacích naleznete v návodu k použití EOS Utility.

 • VYP: Zakázat
 • ZAP: Povolit

Upozornění

 • IPTC informace nejsou přidávány, pokud nahráváte filmy.

Poznámka

 • Během přehrávání můžete zkontrolovat, zda byly přidány informace IPTC.
 • Ke kontrole informací IPTC ve snímcích můžete použít software Digital Photo Professional (software EOS).
 • Informace IPTC, uložené ve fotoaparátu, se nesmažou, pokud vyberete možnost [Uživatelské funkce: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)] (), ale nastavení se změní na [Zakázat].

C.Fn5

Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)

Výběr [Uživatelské funkce: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)] vymaže všechna nastavení uživatelských funkcí vyjma [Vlastní nastavení tlačítek] a [Vlastní nastavení ovladačů].

Poznámka

 • Provedení funkce [Uživatelské funkce: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)] nevymaže nastavení nakonfigurovaná ve volbě [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení tlačítek] a [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení ovladačů]. Chcete-li vymazat nastavení, vyberte možnost [Uživatelské funkce: Vymazat uživatel. nastavení]. Ačkoli informace přidané pomocí funkce [Uživatelské funkce: Přidat informace IPTC] zůstanou zachovány, nastavení se změní na [Zakázat].