Manuální blesk

Výkon blesku lze nastavit v rozsahu od 1/1024 do plného výkonu (1/1) v krocích po 1/3 EV.

Výkon blesku potřebný pro vhodnou expozici můžete určit pomocí běžně dostupného expozimetru. Na fotoaparátu doporučujeme nastavit režim fotografování Priorita clony AE nebo Ruční expozice.

 1. Pomocí joysticku vyberte možnost REŽIM.

 2. Nastavte režim blesku na Ruční expozice.

  • Stiskněte joystick svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte M, pak zatlačte joystick dovnitř.
 3. Pomocí joysticku vyberte možnost Nastavení kompenzace expozice s bleskem / výkonu blesku.

 4. Nastavte výkon blesku.

  • Stiskněte joystick vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a nastavte výkon blesku, pak zatlačte joystick dovnitř.
  • Když namáčknete tlačítko spouště fotoaparátu, zobrazí se přibližná vzdálenost pro fotografování (1) a hodnota clony (2).

Poznámka

 • Při nastavení synchronizace s vysokými rychlostmi je rozsah nastavení výkonu blesku 1/128–1/1.
 • Podrobnosti o směrných číslech při používání manuálního blesku naleznete v části Technické údaje.
 • Výkon blesku lze též nastavit přímo otáčením voličem Výběrový volič bez předchozího výběru možnosti REŽIM joystickem, pokud je nakonfigurována funkce C.Fn-13.

Ručně nastavený výkon blesku z paměti expozice s bleskem

Úroveň výkonu blesku použitou při fotografování v režimu blesku ETTL lze použít jako úroveň pro režim blesku M.

 1. Nastavte funkci Paměť expozice s bleskem.

  • V osobních funkcí nastavte P.Fn-04 FEM na možnost [1] (ZAP, ).
 2. Vyfotografujte v režimu blesku ETTL.

  • Pomocí joysticku vyberte možnost REŽIM.
  • Stiskněte joystick svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte ETTL, pak zatlačte joystick dovnitř.
  • Domáčknutím tlačítka spouště zachyťte snímek.
 3. Nastavte režim blesku na M.

  • Pomocí joysticku vyberte možnost REŽIM.
  • Stiskněte joystick svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte M, pak zatlačte joystick dovnitř.
 4. Zkontrolujte výkon blesku.

  • Ověřte, zda se fotografovaný objekt nachází v efektivním dosahu blesku (1).

Upozornění

 • Před snímáním s bleskem Speedlite nastaveným na možnost ETTL se ujistěte, zda je indikátor připravenosti blesku červený (plně nabitý).
 • Pokud po snímání s bleskem Speedlite nastaveným na možnost ETTL upravíte citlivost ISO, hodnotu clony nebo jiná nastavení, která se týkají výkonu blesku (jako intenzita světla nebo zoom blesku), doporučujeme s ním provést nové fotografování s nastavením na ETTL.
 • Pokud je vyvážení bílé fotoaparátu nastaveno na Automatické vyvážení bílé, barevná teplota blesku Speedlite se může výrazně lišit od světla prostředí, a tóny barvy snímků se mohou lišit mezi nastavením ETTL a M, když je kompenzace blesku nastavena na zápornou stranu a [E-TTL vyvážení] je nastavena na [Prior. prostř.].

 • Při používání paměti expozice s bleskem při fotografování s bezdrátovým vícenásobným bleskem předem nakonfigurujte identicky nastavení pro skupinové záblesky ETTL a M. Když je ETTL nastaveno na A:B C, nastavte M na A:B:C.
 • V závislosti na podmínkách snímání nemusí efektivní dosah blesku indikovaný pro ETTL odpovídat vzdálenosti zaostření indikované pro M.
 • Nastavení výkonu blesku na 1/1024 může zapříčinit nadměrnou expozici.

Poznámka

 • Joystick můžete jednoduše stisknout dolů a přepnout mezi ETTL a M, pokud je funkce P.Fn-04 FEM nastavena na možnost [2] (ZAP / REŽIM ETTL/M).

Změřená manuální expozice s bleskem

Při použití fotoaparátu kompatibilního s měřeným manuálním bleskem můžete před fotografováním ručně nastavit úroveň expozice s bleskem. Toto je účinné při fotografování s bleskem na malou vzdálenost. Použijte standardní tabulku 18% šedé (volně prodejná) a pořiďte snímek podle následujících pokynů.

 1. Nakonfigurujte nastavení fotoaparátu a blesku Speedlite.

  • Nastavte režim snímání fotoaparátu na hodnotu Ruční expozice nebo Priorita clony AE.
  • Nastavte režim blesku Speedlite na hodnotu Ruční expozice.
 2. Zaostřete na objekt.

  • Ručně zaostřete na fotografovaný objekt.
 3. Připravte tabulku 18% šedé.

  • Umístěte ji do pozice objektu.
  • Namiřte fotoaparát tak, aby tabulka vyplnila celou kruhovou plošku bodového měření v hledáčku.
 4. Stiskněte tlačítko Multifunkce nebo Blokování AE / Blokování expozice s bleskem (Časovač 16 sekund).

  • Blesk Speedlite vydá měřicí předzáblesk a uloží požadovaný výkon blesku pro dosažení vhodné expozice s bleskem.
  • Na indikátoru úrovně expozice v pravé části hledáčku se zobrazí úroveň expozice s bleskem relativní vůči standardní expozici.
 5. Nastavte úroveň expozice s bleskem.

  • Upravte ručně nastavený výkon blesku pro blesk Speedlite tak, aby byla úroveň expozice s bleskem vyrovnána se značkou standardní expozice.
 6. Vyfotografujte snímek.

  • Odstraňte šedou tabulku a pořiďte snímek.

Poznámka

 • Podrobnosti o fotoaparátech, které jsou kompatibilní s měřeným manuálním bleskem, najdete v návodu k použití fotoaparátu.