Формат на запис на видео

Можете да зададете формат на записваните видеофайлове. За запис във формат RAW+MP4 изберете настройка [Card 1RAW,Card 2MP4] в [Movie Rec options/Movie Опции за запис] от менюто [Set-up: Record func+card/folder sel./Set-up: Функция за запис+избор на карта/папка].

  1. Изберете [Shooting: Movie rec. format/Shooting: Формат за запис на видео].

  2. Изберете опция.

RAW видео

RAW видеото (6K RAW) съдържа необработени данни от заснемащия сензор, които се запаметяват в картата.

За RAW видео са достъпни две опции за формат – (стандартен) и (олекотен), които се задават в [Shooting: Movie rec. size/Shooting: Резолюция на видеозаписа] (). Олекотеният формат записва RAW видео с по-малък размер на файла в сравнение със стандартния формат.

Можете да използвате софтуера Digital Photo Professional (софтуер за EOS), за да обработвате RAW изображения. Можете да задавате разнообразни настройки за изображенията в зависимост от начина, по който ще бъдат използвани, и да създавате изображения във формат JPEG, HEIF и др., отразяващи ефектите от тези настройки.

Внимание

  • RAW видеото не може да бъде обработвано чрез функцията [Playback: RAW image processing/Playback: Обработка на RAW изображения].

Забележка

  • За да възпроизведете RAW видео чрез компютър е препоръчително да използвате Digital Photo Professional (софтуер за EOS, наречен тук DPP).
  • По-старите версии на DPP Ver. 4.x не поддържат възпроизвеждане, обработване, редактиране или други операции с RAW видео, записано с този фотоапарат. Ако предходна версия на DPP Ver. 4.x е инсталирана в компютъра ви, изтеглете и инсталирайте най-новата версия на DPP от уебсайта на Canon, за да обновите софтуера си (). По същия начин DPP Ver. 3.x или по-стара не поддържа възпроизвеждане, обработване, редактиране или други операции с RAW видео, записано с този фотоапарат.
  • Възможно е достъпен в търговската мрежа софтуер да не успее да възпроизведе RAW видео, записано чрез този фотоапарат. За информация относно съвместимостта се свържете с производителя на софтуера.
  • За да дадете приоритет на градацията в ярките зони, задайте за [Canon Log] в [Shooting: Canon Log settings/Shooting: Настройки за Canon Log] настройка [On (C.LOG3)/Вкл (C.LOG3)]. Това се препоръчва за запис на Cinema EOS и RAW видео.