Поставяне/изваждане на карти

Тази фотоапарат работи с две карти. Запаметяване на изображения е възможно, ако във фотоапарата е поставена поне една карта.

Ако са поставени две карти, можете да изберете карта за запаметяване на изображения или можете да запаметявате едно и също изображение в двете карти едновременно ().

Внимание

 • Уверете се, че ключето за защита на SD картата от изтриване (1) е поставено в горна позиция, за да бъде възможно записването и изтриването.

Поставяне

 1. Плъзнете капака, за да го отворите.

 2. Поставете картата.

  Карта 1 (CFexpress карта)

  Карта 2 (SD карта)

  • Картата в задното гнездо за карти е [Card 1] (CFexpress карта), а тази в предното гнездо за карти е [Card 2] (SD карта).
  • CFexpress карта: Ориентирайте етикета на картата към вас и вкарайте отворената страна на картата (2) в гнездото за карта. Поставянето на карта с неправилна ориентация може да доведе до повреда на фотоапарата.
  • Бутонът за изваждане на карта 1 (сив) изскача.
  • SD карта: Ориентирайте етикета на картата към вас и вкарайте картата в гнездото за карта, докато чуете изщракване.
 3. Затворете капака.

  • Затворете капака и го плъзнете в указаната посока, докато чуете изщракване.
 4. Поставете превключвателя на захранването в позиция Power on ().

  (3) Символ за избор на карта

  (4) Карта 1 (CFexpress карта)

  (5) Карта 2 (SD карта)

  • Символи, изобразяващи поставени карти, се показват в екрана за снимане (), който се отваря чрез натискане на бутона INFO, и на екрана „Бърз контрол“ (). Картите, обозначени с етикет [Card selection], са избрани за запис.

Форматиране на картата

Ако картата е нова или е била форматирана (инициализирана) чрез друг фотоапарат или чрез компютър, форматирайте картата чрез този фотоапарат ().

Изваждане

 1. Отворете капака.

  • Поставете превключвателя на захранването в позиция Power off.
  • Уверете се, че индикаторът за достъп (1) не свети, и след това отворете капака.
  • Ако съобщението [Saving.../Съхраняване...] е изведено на LCD дисплея, затворете капака.
 2. Извадете картата.

  • CFexpress карта: Натиснете бутона за изваждане (2), за да извадите карта 1.
  • SD карта: Внимателно натиснете картата навътре и след това я освободете, за да я извадите.
  • Издърпайте картата право навън и след това затворете капака на гнездото.

Внимание

Не изваждайте карти веднага след извеждането на червен символ [Overheating warning], докато снимате. Картите може да са нагорещени поради високата вътрешна температура на фотоапарата. Поставете превключвателя на захранването в позиция Power off и прекратете снимането за известно време, преди да извадите карта. Изваждането на гореща карта веднага след снимане може да ви принуди да я изпуснете, което да причини повреда на картата. Внимавайте, когато изваждате карти.

Забележка

 • Възможният брой снимки се различава в зависимост от оставащия капацитет на картата и настройки като качество на изображението и ISO чувствителност.
 • Ако за опцията [Shooting: Release shutter without card/Shooting: Заснемане без карта] сте задали [Disable/Забранено], няма да можете да снимате, без да сте поставили карта ().

Внимание

 • Когато индикаторът за достъп свети или мига, това означава, че се записват, четат или изтриват изображения от картата или се прехвърлят данни. Не отваряйте капака на гнездото за картата през това време. За да предотвратите повреда на графични данни или повреда на картите или фотоапарата, не извършвайте описаните по-долу действия, докато индикаторът за достъп свети или мига.

  • Изваждане на картата.
  • Изваждане на батерията.
  • Разтърсване или удряне на фотоапарата.
  • Изключване или включване на захранващия кабел,
   (когато се използват аксесоари за свързване към електрически контакт, продават се отделно).

 • Ако картата вече съдържа запаметени изображения, номерацията на изображенията може да не започне от 0001 ().
 • Ако на дисплея се изведе съобщение за грешка, свързано с картата, извадете картата и я поставете отново. Ако грешката се появи отново, използвайте друга карта.

  Ако картата позволява прехвърляне на изображенията в компютър, прехвърлете всички изображения и след това форматирайте картата чрез фотоапарата (). По този начин може да възстановите нормалната работа на картата.

 • Не докосвайте контактните пластини на картата с пръсти или с метални предмети. Не излагайте контактните пластини на дъжд или сняг. Ако контактните пластини се зацапат, може да не се осъществи електрически контакт.
 • Мултимедийни карти (MMC) не могат да се използват. (Ще се изведе грешка, свързана с картата.)
 • Не се препоръчва използването на UHS-II microSDHC/SDXC карти с адаптер "microSD към SD".

  Ако искате да използвате UHS-II карта, снабдете се със SDHC/SDXC карта.