Номериране на файлове

Заснетите изображения, съхранени в папка, получават номер на файл от 0001 до 9999. Можете да промените начина, по който се номерират файловете.

(Пример)

(1) Номер на файл

 1. Изберете [Set-up: File numbering/Set-up: Номериране на файлове].

 2. Задайте настройка.

  • Изберете [Numbering/Номериране].
  • Изберете [Continuous/Последователни номера] или [Auto reset/Автоматично нулиране].
  • Ако желаете да върнете номерирането на файловете към началната стойност, изберете [Manual reset/Ръчно нулиране] ().
  • Изберете [OK], за да създадете нова папка и номерирането на файловете ще започне от 0001.

Внимание

 • Ако файловите номера в папка 999 достигнат номер 9999, няма да можете да снимате дори ако в картата все още има свободно пространство. След като се покаже съобщение с искане за смяна на картата, превключете към нова карта.

Последователни номера

За последователно номериране на файловете независимо от превключването на карти или създаването на папки

Файловете получават последователни номера до 9999 дори ако смените карта, създадете папка или превключите картата (както при Card 1Card 2). Това е полезно, когато желаете да запаметите файлове с номера в диапазона от 0001 до 9999 от няколко карти или няколко папки в една папка в компютър.

Имайте предвид, че принципът за последователно номериране на файловете може да бъде нарушен, когато картите или папките, към които превключвате, вече съдържат заснети изображения. Ако желаете да продължите с последователното номериране на файловете, трябва да поставите форматирана карта.

Номериране на файловете след смяна на карти или превключване на карти

Карта A (Card 1)

Карта B (Card 2)

(1) Следващия пореден номер на файл

Номериране на файлове след създаване на папка

Карта А

Автоматично нулиране

За рестартиране на номерирането на файловете от 0001 след превключване на карти или създаване на папки

Номерата на файловете се връщат към 0001, ако смените карта, създадете папка или превключите картата (както при Card 1Card 2). Тази функция е полезна, когато желаете да организирате изображенията си в зависимост от картите и папките.

Имайте предвид, че принципът за последователно номериране на файловете може да бъде нарушен, когато картите или папките, към които превключвате, вече съдържат заснети изображения. Ако желаете да запаметите изображения с номериране на файловете, което да започва от 0001, използвайте форматирана карта.

Номериране на файловете след смяна на карти или превключване на карти

Карта A (Card 1)

Карта B (Card 2)

(1) Номерирането на файловете се връща към началната си стойност

Номериране на файлове след създаване на папка

Карта А

Ръчно нулиране

Можете да нулирате номерирането на файловете и то да започва от 0001 или да започва от 0001 в нова папка.

Когато върнете ръчно номерирането на файловете към началната стойност, автоматично се създава нова папка и номерирането на файловете в тази папка започва от 0001.

Тази функция е полезна, например когато желаете да използвате различни папки за изображенията, заснети в различни дни.