Обработка на RAW изображения

Можете да обработвате RAW или Compact RAW изображения чрез фотоапарата, за да създавате JPEG или HEIF изображения. Оригиналните RAW изображения се запазват, така че могат да се прилагат различни условия за създаване на JPEG или HEIF файлове.

Можете също така да използвате софтуера Digital Photo Professional (софтуер за EOS), за да обработвате RAW изображения.

Внимание

 • Обработката със съхраняване в HEIF не е достъпна за RAW или Compact RAW изображения, заснети с многократна експонация, разширена ISO чувствителност (L или H) или с електронен затвор.
 1. Изберете [Playback: RAW image processing/Playback: Обработка на RAW изображения].

 2. Изберете опция и след това изберете изображения.

  • Можете да изберете множество изображения да ги обработите наведнъж.

  Избор на изображения

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете изображения за обработка, и натиснете SET.
  • Натиснете бутона Q (Quick Control).

  Избор на диапазон

  • Изберете първото изображение (начална точка).
  • След това изберете последното изображение (крайна точка). Към всички изображения в диапазона между първото и последното изображение ще бъде добавен символ [Check].
  • Натиснете бутона Q (Quick Control).
  • За да обработите други изображения, повторете тази стъпка.
 3. Задайте желаните условия за обработка.

  Use shot settings/Използване на настройките от заснемането

  • Изображенията се обработват според зададените настройки по време на заснемането.
  • Изображения, заснети когато [Shooting: HDR PQ settings/Shooting: HDR PQ настройки] е с настройка [Enable/Разрешено], се обработват за създаване на HEIF изображения, а изображения, заснети когато същата функция е с настройка [Disable/Забранено], се обработват за създаване на JPEG изображения.

  Set up processing JPEG/Настройване на обработката JPEG/Set up processing HEIF/Настройване на обработката HEIF

  • Използвайте Multi-controller, за да изберете елемент.
  • Завъртете селектора Main dial или Quick control dial 1, за да превключите настройката.
  • Натиснете SET, за да извикате екрана за настройване на функцията.
  • За да се върнете към настройките на изображението от момента на заснемането, натиснете бутона Erase.

  Екран за сравнение

  • Можете да превключвате между екраните [After change/След промяната] и [Shot settings/Настройки на снимката] чрез натискане на бутона INFO и завъртане на селектора Quick control dial 1.
  • Елементите в оранжево на екрана [After change/След промяната] са променени след заснемането.
  • Натиснете бутона MENU, за да се върнете към екрана с условията за обработка.
 4. Запаметете.

  • Когато използвате [Set up processing JPEG/Настройване на обработката JPEG] или [Set up processing HEIF/Настройване на обработката HEIF], изберете [Save and exit] (Съхраняване).
  • Прочетете съобщението и изберете [OK].
  • За да обработите други изображения, изберете [Yes/Да] и повторете стъпки 2-4.
 5. Изберете изображението, което желаете да разгледате.

  • Изберете [Original image/Оригинално изображение] или [Processed img./Обработено изображение].
  • Избраното изображение се извежда.

Изглед с увеличаване

Можете да увеличавате изображенията, показани за [Set up processing JPEG/Настройване на обработката JPEG] и [Set up processing HEIF/Настройване на обработката HEIF] чрез натискане на бутона Magnify or reduce. Увеличението ще се различава в зависимост от настройката за [Image quality/Качество на изображението]. Чрез Multi-controller можете да местите увеличената зона в площта на изображението.

За да отмените изгледа с увеличаване, натиснете бутона Magnify or reduce отново.

Внимание

 • Резултатите от обработката, когато за [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] е зададена настройка [High/Високо], се прилагат само при изглед с увеличаване. Резултатите не се прилагат при нормален изглед.

Обработване на изображения със зададено съотношение

Обработката на RAW изображения, заснети когато [Shooting: ShootingCropping/aspect ratio/Shooting: ShootingИзрязване/съотношение на изображението] () е с настройка [1:1 (aspect ratio)/1:1 (съотношение на изображението)], [4:3 (aspect ratio)/4:3 (съотношение на изображението)] или [16:9 (aspect ratio)/16:9 (съотношение на изображението)], създава JPEG или HEIF изображения със зададеното съотношение.

Опции за обработка на RAW изображения

 • Brightness adjustment Brightness adjustment/Brightness adjustment Настройване на яркостта

  Можете да настройвате яркостта на изображението в диапазона от ±1 ниво през 1/3 стъпка.

 • White Balance White balance/ White Balance Баланс на бялото ()

  Можете да изберете баланс на бялото. Избирането на [Auto white balance] ви позволява да изберете [Auto: Ambience priority/Авто: Приоритет на атмосферата] или [Auto: White priority/Авто: Приоритет на бялото]. Ако изберете [Color temperature], можете да зададете цветовата температура.

 • Picture Style Picture Style/Picture Style Стил на снимката ()

  Можете да изберете стил на снимката. Можете да задавате рязкостта, контраста и други параметри.

  [Auto], [User-defined 1], [User-defined 2] и [User-defined 3] не са достъпни, когато е зададена настройка [Set up processing HEIF/Настройване на обработката HEIF].

 • Clarity Clarity/Clarity Рязкост ()

  Може да бъде зададена в диапазона –4 до +4.

  Не е достъпна, когато е зададена настройка [Set up processing HEIF/Настройване на обработката HEIF].

 • Auto Lighting Optimizer Auto Lighting Optimizer/Auto Lighting Optimizer Автоматично оптимизиране на осветеността () + Adjust face lighting Adj face lighting/Adjust face lighting Настр. на осветяването на лица

  Можете да зададете настройки за Auto Lighting Optimizer (Автоматично оптимизиране на осветеността). Чрез автоматично и оптимизирано настройване на осветяването на лица можете ефективно да коригирате изображения на странично осветени обекти или обекти, заснети с използване на светкавица.

  Не е достъпна, когато е зададена настройка [Set up processing HEIF/Настройване на обработката HEIF].

Внимание

 • Когато е зададена настройка за регулиране на осветяването на лице
 • Подходяща корекция може да не е възможна в някои ситуации, ако лицата не могат да бъдат детайлно разпознати или са прекалено тъмни.
 • Шумът може да се увеличи.
 • Корекцията може да е по-малко ефективна при високи нива на ISO чувствителност.
 • High ISO Speed Noise Reduction High ISO speed NR/High ISO Speed Noise Reduction Редуциране на шума при високо ISO ()

  Можете да задавате редуциране на шума при висока ISO светлочувствителност. Ако ефектът не се вижда ясно на екрана, увеличете изображението ().

 • FineLarge Image quality/FineLarge Качество на изображението ()

  Можете да задавате качество на изображението, когато генерирате JPEG или HEIF изображение.

 • Color Space Color space/Color Space Цветово пространство ()

  Можете да изберете или sRGB или Adobe RGB. Тъй като LCD екранът на фотоапарата не е съвместим с Adobe RGB, изображението няма да изглежда много различно в което и да е от двете цветови пространства.

  [HDR PQ] се показва, когато е зададена настройка [Set up processing HEIF/Настройване на обработката HEIF], но не може да се избира.

 • Lens Aberration Correction Lens aberr correction/Lens Aberration Correction Корекция на изкривяването на обектива

  • Peripheral Illumination Correction Peripheral illum corr/Peripheral Illumination Correction Корекция на винетирането ()

   Ефектът от понижаването на осветеността по периферията на изображението може да бъде коригиран. Ако зададете [Enable/Разрешено], ще се изведе коригираното изображение. Ако ефектът не се вижда ясно на екрана, увеличете изображението () и проверете четирите ъгъла. Нивото на корекция ще бъде по-ниско от максималното ниво на корекция, което можете да зададете чрез Digital Photo Professional (софтуер за EOS, ). Ако ефектът от корекцията не е забележим, използвайте софтуера Digital Photo Professional, за да коригирате винетирането на обектива.

  • Distortion Correction Distortion correction/Distortion Correction Корекция на изкривяването ()

   Изкривяването на изображението, причинено от обектива, може да бъде коригирано. Ако зададете [Enable/Разрешено], ще се изведе коригираното изображение. Корекцията ще причини изрязване на изображението по периферията.

   Тъй като резолюцията на изображението може да изглежда малко по-ниска, настройте рязкостта чрез параметъра за рязкост на стила на снимката според желанията си.

  • Digital Lens Optimizer Digital Lens Optimizer/Digital Lens Optimizer Цифрово оптимизиране на обектива ()

   Коригира изкривяванията от обектива, дифракцията и влошената резолюция, дължаща се на нискочестотния филтър, чрез използване на данни за оптичната конструкция на обектива. За да проверите ефекта от настройката [High/Високо] или [Standard/Стандартно] за тази опция, използвайте изглед с увеличаване (). Без увеличение резултатите от обработката, когато цифровото оптимизиране на обектива е с настройка [High/Високо], не се прилагат. Задаването на настройка [High/Високо] или [Standard/Стандартно] коригира хроматичната аберация и дифракцията, макар опции за тези корекции да не се извеждат.

  • Chromatic Aberration Correction Chromatic aberr corr/Chromatic Aberration Correction Корекция на хроматичната аберация ()

   Хроматичната аберация (разлагане на светлината по контурите на обектите), причинена от обектива, може да бъде коригирана. Ако зададете [Enable/Разрешено], ще се изведе коригираното изображение. Ако ефектът не се вижда ясно на екрана, увеличете изображението ().

  • Diffraction Correction Diffraction correction/Diffraction Correction Корекция на дифракцията ()

   Дифракцията, причинена от отвора на диафрагмата, която влошава рязкостта на изображението, може да се коригира. Ако зададете [Enable/Разрешено], ще се изведе коригираното изображение. Ако ефектът не се вижда ясно на екрана, увеличете изображението ().

Внимание

 • Резултатите от обработката на RAW изображение чрез фотоапарата и обработката на RAW изображение чрез софтуера Digital Photo Professional (софтуер за EOS) не са съвсем еднакви.
 • Ако извършите [Brightness adjustment/Настройване на яркостта], наличието на шум, ивици и др. може да се увеличи вследствие на зададената настройка.
 • Когато е зададена настройка [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива], корекцията може да причини усилване на шума.
 • Когато е зададена настройка [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива], контурите на обектите може да се удебелят при някои условия на снимане. Регулирайте рязкостта на стила на снимката, ако е необходимо.
 • Обработката, когато [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] е с настройка [High/Високо], може да отнеме известно време.

Забележка

 • Ефектът от корекцията на изкривяванията на обектива ще се различава в зависимост от използвания обектив и условията на снимане. Ефектът може да не се забелязва ясно в зависимост от използвания обектив, условията на снимане и др.