รายละเอียดข้อผิดพลาด

คุณสามารถแสดงรายละเอียดของข้อผิดพลาดที่ส่งผลต่อฟังก์ชั่นการสื่อสารแบบไร้สายของกล้องได้

  1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: ราย.ข้อผิดพลาด]