การตั้งโหมดถ่ายภาพเอง (C1–C3)

การตั้งค่ากล้องปัจจุบัน เช่น การถ่ายภาพ เมนู และการตั้งค่าระบบส่วนตัว จะสามารถบันทึกในโหมดถ่ายภาพ [ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง 1] ถึง [ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง 3] ที่กำหนดเองได้ คุณสามารถบันทึกฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันเพื่อใช้ เมื่อถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

  1. เลือก [ตั้งค่า: ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง (C1-C3)]

  2. เลือก [บันทึก]

  3. บันทึกรายการที่ต้องการ

    • เลือกการตั้งโหมดถ่ายภาพเองเพื่อบันทึก จากนั้นเลือก [ตกลง] บนหน้าจอ [บันทึก]
    • การตั้งค่ากล้องล่าสุดถูกบันทึกไปที่โหมดการถ่ายภาพแบบกำหนดเอง C*

การอัพเดทค่าที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าขณะถ่ายภาพในโหมดการถ่ายภาพแบบกำหนดเอง โหมดถ่ายภาพจะปรับเป็นการตั้งค่าใหม่เองโดยอัตโนมัติ (ปรับปรุงค่าอัตโนฯ) หากต้องการเปิดใช้งานการปรับปรุงค่าอัตโนมัตินี้ ให้ตั้งค่า [ปรับปรุงค่าอัตโนฯ] เป็น [ใช้งาน] ในขั้นตอนที่ 2

การยกเลิกการตั้งค่าโหมดถ่ายภาพเองที่บันทึก

หากคุณเลือก [ลบค่าที่บันทึก] ในขั้นตอนที่ 2 การตั้งค่าของแต่ละโหมดสามารถคืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น เช่นเดียวกับก่อนการบันทึก

หมายเหตุ

  • คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายภาพและเมนูในส่วนของการตั้งโหมดถ่ายภาพเอง