การแสดงภาพ

ระยะเวลาแสดงภาพ

หากต้องการให้ภาพแสดงขึ้นทันทีหลังจากที่คุณถ่ายภาพ ให้ตั้งค่าเป็น [แสดงภาพค้างไว้] และหากคุณไม่ต้องการให้แสดงภาพ ให้ตั้งค่าเป็น [ปิด]

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: การดูภาพ]

  2. เลือก [ระยะเวลาแสดงภาพ]

  3. ตั้งค่าตัวเลือกเวลา

หมายเหตุ

  • เมื่อตั้งค่า [แสดงภาพค้างไว้] ภาพจะแสดงขึ้นนานเท่ากับเวลาที่ตั้งไว้ในตัวเลือก [ปิดหน้าจอ] ของ [ตั้งค่า: ประหยัดพลังงาน]

การแสดงช่องมองภาพ

ตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] สำหรับการแสดงภาพของคุณในช่องมองภาพทันทีหลังจากที่คุณถ่าย

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: การดูภาพ]

  2. เลือก [การแสดงช่องมองภาพ]

  3. เลือกตัวเลือก

หมายเหตุ

  • การตั้งค่า [การแสดงช่องมองภาพ] จะมีผลเมื่อตั้งค่า [การดูภาพ] เป็นตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [ปิด]