การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการพิมพ์ภาพโดยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์ที่รองรับระบบ PictBridge (LAN แบบไร้สาย) โดยตรงผ่าน Wi-Fi สำหรับคำแนะนำการใช้งานการทำงานของเครื่องพิมพ์ โปรดดูคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 2. เลือก [พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ Wi-Fi]

  • หากประวัติ () แสดงขึ้น ให้สลับหน้าจอด้วยปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ หรือ ปุ่มอเนกประสงค์ ตามต้องการ
 3. เลือก [เพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย]

 4. ตรวจสอบ SSID (ชื่อเครือข่าย) และรหัสผ่าน

  • ตรวจสอบ SSID (1) และรหัสผ่าน (2) ที่แสดงบนหน้าจอกล้อง
 5. ตั้งค่าเครื่องพิมพ์

  • ในเมนูการตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์ที่จะใช้ ให้เลือก SSID ที่คุณได้ตรวจสอบ
  • สำหรับรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านที่ตรวจสอบในขั้นตอนที่ 4
 6. เลือกเครื่องพิมพ์

  • ในรายการเครื่องพิมพ์ที่ตรวจพบ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi
  • หากเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการ การเลือก [ค้นหาอีกครั้ง] อาจทำให้กล้องสามารถค้นหาและแสดงเครื่องพิมพ์ได้

หมายเหตุ

การพิมพ์ภาพ

การพิมพ์ภาพทีละภาพ

 1. เลือกภาพที่จะพิมพ์

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกภาพที่จะพิมพ์ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • สามารถเลือกภาพโดยแตะจากการแสดงภาพแบบดัชนี ()
 2. เลือก [พิมพ์ภาพ]

 3. พิมพ์ภาพ

  • สำหรับขั้นตอนการตั้งค่าการพิมพ์ โปรดดู การตั้งค่าการพิมพ์
  • เลือก [พิมพ์] จากนั้น [ตกลง] เพื่อเริ่มพิมพ์

การพิมพ์ตามตัวเลือกภาพที่ระบุ

 1. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 2. เลือก [สั่งพิมพ์]

 3. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์

  • สำหรับขั้นตอนการตั้งค่าการพิมพ์ โปรดดู คำสั่งพิมพ์ (DPOF)
  • หากการสั่งพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ไปยังขั้นตอนที่ 4
 4. เลือก [พิมพ์]

  • [พิมพ์] สามารถเลือกได้ เมื่อภาพถูกเลือกและเครื่องพิมพ์พร้อมแล้วเท่านั้น
 5. กำหนดค่า [ปรับตั้งกระดาษ] ()

 6. พิมพ์ภาพ

  • เมื่อเลือก [ตกลง] การพิมพ์จะเริ่มขึ้น

ข้อควรระวัง

 • การถ่ายภาพไม่สามารถทำได้ในขณะที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผ่าน Wi-Fi
 • ไม่สามารถพิมพ์ภาพ RAW, ภาพ HEIF และภาพเคลื่อนไหวได้
 • ก่อนพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าขนาดกระดาษเรียบร้อยแล้ว
 • เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจไม่รองรับการพิมพ์เลขที่ไฟล์
 • เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจพิมพ์วันที่บนขอบเมื่อ [มีขอบ] ถูกตั้งค่าไว้
 • วันที่อาจดูจางหากพิมพ์บนพื้นหลังที่สว่างหรือบนขอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณใช้แบตเตอรี่ในการใช้งานกล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มอยู่
 • อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่จะเริ่มการพิมพ์หลังจากคุณเลือก [พิมพ์] ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์และคุณภาพของภาพ
 • หากต้องการหยุดพิมพ์ ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า ในขณะที่ [ยกเลิก] แสดงอยู่ จากนั้นเลือก [ตกลง]
 • เมื่อพิมพ์ด้วย [สั่งพิมพ์] หากคุณหยุดการพิมพ์ที่กำลังดำเนินการอยู่ คุณสามารถเลือก [กลับมา] เพื่อพิมพ์ภาพที่เหลือต่อ โปรดทราบว่าการพิมพ์จะไม่ดำเนินการต่อ หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ขึ้น
  • คุณเปลี่ยนคำสั่งพิมพ์หรือลบภาพใดๆ ที่ระบุไว้ออกก่อนกลับมาพิมพ์ต่อ
  • เมื่อตั้งค่าดัชนี และคุณเปลี่ยนการตั้งค่ากระดาษก่อนกลับมาพิมพ์ต่อ
 • หากเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการพิมพ์ โปรดดู หมายเหตุ

การตั้งค่าการพิมพ์

การแสดงผลหน้าจอ และตัวเลือกการตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์ นอกจากนี้ การตั้งค่าบางอย่างอาจใช้งานไม่ได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานของเครื่องพิมพ์

หน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์

 1. (1) ตั้งค่าการพิมพ์วันที่หรือเลขที่ไฟล์ ()
 2. (2) ตั้งค่าลูกเล่นการพิมพ์ ()
 3. (3) ตั้งค่าจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ ()
 4. (4) ตั้งค่าพื้นที่การพิมพ์ ()
 5. (5) ตั้งค่าขนาดกระดาษ ชนิดกระดาษ และการจัดหน้ากระดาษ (, , )
 6. (6) กลับสู่หน้าจอการเลือกภาพ
 7. (7) เริ่มการพิมพ์
 8. (8) ขนาดกระดาษ ชนิดกระดาษ และการจัดหน้ากระดาษที่คุณตั้งค่าไว้จะแสดงขึ้น
 • การตั้งค่าบางอย่างอาจไม่สามารถเลือกได้ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์

การปรับตั้งกระดาษ

 • เลือก [ปรับตั้งกระดาษ]

[] การตั้งค่าขนาดกระดาษ

 • เลือกขนาดของกระดาษในเครื่องพิมพ์

[] การตั้งค่าชนิดกระดาษ

 • เลือกชนิดของกระดาษที่ใส่อยู่ในเครื่องพิมพ์

[] การตั้งค่าการจัดหน้ากระดาษ

 • เลือกการจัดหน้ากระดาษ

ข้อควรระวัง

 • หากอัตราส่วนของภาพแตกต่างจากอัตราส่วนของกระดาษที่พิมพ์ ภาพอาจถูกครอบตัดอย่างเห็นได้ชัดเมื่อคุณพิมพ์แบบไม่มีขอบ นอกจากนี้ภาพอาจถูกพิมพ์ด้วยความละเอียดที่ต่ำลง

[] การตั้งค่าการพิมพ์วันที่/เลขที่ไฟล์

 • เลือก []
 • เลือกภาพที่ต้องการพิมพ์

[] การตั้งค่าลูกเล่นการพิมพ์ (ปรับภาพให้เหมาะสม)

 • เลือก [ปรับภาพให้เหมาะสม]
 • เลือกลูกเล่นการพิมพ์

ข้อควรระวัง

 • ความไวแสง ISO อาจถูกระบุผิดในข้อมูลการถ่ายภาพที่พิมพ์สำหรับภาพที่ถ่ายด้วยความไวแสง ISO แบบขยาย (H)
 • สำหรับ [ค่ามาตรฐาน] ในลูกเล่นการพิมพ์และตัวเลือกอื่นๆ โปรดดูการตั้งค่าเริ่มต้นที่ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์กำหนด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ [ค่ามาตรฐาน] โปรดดูคู่มือการใช้งานของเครื่องพิมพ์

[] การตั้งค่าจำนวนสำเนา

 • เลือก [จำนวนสำเนา]
 • เลือกจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์

การครอบตัดภาพ

ตั้งค่าการตัดภาพทันทีก่อนการพิมพ์ การเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์อย่างอื่นหลังจากที่คุณตัดภาพอาจทำให้คุณต้องตัดภาพอีกครั้ง

 1. เลือก [ตัดภาพ] บนหน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์

 2. ตั้งค่าขนาดกรอบ ตำแหน่ง และแนวการตัดภาพ

  • พื้นที่ภาพในกรอบตัดภาพจะถูกพิมพ์ รูปร่างของกรอบ (สัดส่วนภาพ) สามารถเปลี่ยนได้ใน [ปรับตั้งกระดาษ]

  การปรับขนาดกรอบตัดภาพ

  หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเปลี่ยนขนาดกรอบการตัด

  การเลื่อนกรอบตัดภาพ

  กด ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลื่อนกรอบในแนวตั้งหรือแนวนอน

  การสลับทิศทางของกรอบตัดภาพ

  การกดปุ่ม ข้อมูล จะสลับทิศทางกรอบตัดภาพระหว่างแนวตั้งและแนวนอน

 3. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อออกจากการตัดภาพ

  • คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ภาพที่ครอบตัดได้ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์

ข้อควรระวัง

 • พื้นที่ภาพที่ครอบตัดอาจไม่ถูกพิมพ์ตามที่คุณระบุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์
 • ยิ่งกรอบตัดภาพมีขนาดเล็กลง ความละเอียดของภาพที่พิมพ์ก็จะลดต่ำลง

หมายเหตุ

 • การจัดการข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์

 • หากเครื่องพิมพ์ไม่ทำงานตามปกติหลังจากที่คุณได้แก้ไขข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ (เช่น ไม่มีหมึกหรือกระดาษ) และได้เลือก [ต่อไป] โดยใช้ปุ่มบนเครื่องพิมพ์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการพิมพ์ต่อ โปรดดูคู่มือการใช้งานของเครื่องพิมพ์
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

 • หากเกิดปัญหาระหว่างพิมพ์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏบนหน้าจอกล้อง หลังจากแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์ต่อ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาการพิมพ์ โปรดดูคู่มือการใช้งานของเครื่องพิมพ์
 • กระดาษมีปัญหา

 • ยืนยันว่าใส่กระดาษอย่างถูกต้องแล้ว
 • หมึกมีปัญหา

 • ตรวจสอบระดับหมึกของเครื่องพิมพ์และถังบรรจุหมึกเสีย
 • เครื่องมีปัญหา

 • ตรวจสอบปัญหาใดๆ ของเครื่องพิมพ์ นอกจากปัญหาด้านกระดาษและหมึก
 • ไฟล์มีปัญหา

 • ภาพที่เลือกไม่สามารถพิมพ์ได้ ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่นหรือภาพที่ได้รับการแก้ไขด้วยคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถพิมพ์ได้