การบันทึกเมนูส่วนตัว

ในแถบเมนูส่วนตัว คุณสามารถบันทึกรายการเมนูและการตั้งค่าระบบส่วนตัวที่คุณปรับบ่อยๆ

การสร้างและการเพิ่มแถบเมนูส่วนตัว

 1. เลือก [เพิ่มแถบเมนูส่วนตัว]

 2. เลือก [ตกลง]

  • คุณสามารถสร้างแถบเมนูส่วนตัวได้มากถึงห้าแถบ โดยทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2

การบันทึกรายการเมนูในแถบเมนูส่วนตัว

 1. เลือก [MY MENU*: กำหนดค่า]

 2. เลือก [รายการที่บันทึกในเมนูส่วนตัว]

 3. บันทึกรายการที่ต้องการ

  • เลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • เลือก [ตกลง] บนหน้าจอการยืนยัน
  • คุณสามารถบันทึกได้สูงสุดหกรายการ
  • หากต้องการกลับสู่หน้าจอในขั้นตอนที่ 2 ให้กดปุ่ม MENU

การตั้งค่าแถบเมนูส่วนตัว

คุณสามารถจัดลำดับและลบรายการในแถบเมนู และเปลี่ยนชื่อหรือลบแถบเมนูนั้น

 • จัดลำดับรายการที่บันทึก

  คุณสามารถปรับเปลี่ยนลำดับของรายการที่บันทึกไว้ในเมนูส่วนตัว เลือก [จัดลำดับรายการที่บันทึก] เลือกรายการที่จะจัดเรียงใหม่ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เมื่อ [บนและล่าง] แสดงขึ้น ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อจัดเรียงรายการใหม่ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 • ลบรายการที่เลือก/ลบทุกรายการในแถบ

  คุณสามารถลบรายการที่บันทึกรายการใดก็ได้ [ลบรายการที่เลือก] จะลบทีละรายการ และ [ลบทุกรายการในแถบ] จะลบรายการที่บันทึกไว้ทั้งหมดในแถบ

 • ลบแถบ

  คุณสามารถลบแถบเมนูส่วนตัวปัจจุบันที่ใช้ เลือก [ลบแถบ] เพื่อลบแถบ [MY MENU*]

 • เปลี่ยนชื่อแถบ

  คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแถบเมนูส่วนตัวจาก [MY MENU*]

  1. เลือก [เปลี่ยนชื่อแถบ]

  2. ป้อนข้อความ

   • ใช้ปุ่มหมุน ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ หรือ ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลือกอักขระ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อป้อนข้อมูล
   • คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อมูลโดยการเลือก [โหมดการป้อนข้อมูล]
   • หากต้องการลบอักขระเดียว ให้เลือก [ลบ] หรือกดปุ่ม ลบ
  3. ยืนยันการป้อนข้อมูล

   • กดปุ่ม MENU จากนั้นเลือก [ตกลง]

การลบแถบเมนูส่วนตัวทั้งหมด/การลบทุกรายการ

คุณสามารถลบแถบเมนูส่วนตัวที่สร้างขึ้นทั้งหมดหรือลบรายการเมนูส่วนตัวที่บันทึกไว้ในแถบเหล่านั้น

 • ลบแถบเมนูส่วนตัวทั้งหมด

  คุณสามารถลบแถบเมนูส่วนตัวทั้งหมดที่คุณสร้างไว้ เมื่อคุณเลือก [ลบแถบเมนูส่วนตัวทั้งหมด] ทุกแถบตั้งแต่ [MY MENU1] ถึง [MY MENU5] จะถูกลบ และแถบ [เมนูส่วนตัว] จะเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น
 • ลบทุกรายการ

  คุณสามารถลบทุกรายการที่บันทึกไว้ในแถบ [MY MENU1] ถึง [MY MENU5] แถบเหล่านั้นจะยังคงอยู่

ข้อควรระวัง

 • การดำเนินการ [ลบแถบ] หรือ [ลบแถบเมนูส่วนตัวทั้งหมด] จะลบชื่อแถบที่เปลี่ยนชื่อด้วย [เปลี่ยนชื่อแถบ] เช่นกัน

การตั้งค่าการแสดงเมนู

คุณสามารถเลือก [การแสดงเมนู] เพื่อตั้งค่าหน้าจอเมนูที่จะปรากฏขึ้นก่อน เมื่อคุณกดปุ่ม MENU

 • แสดงแบบปกติ

  แสดงหน้าจอเมนูสุดท้ายที่แสดง
 • แสดงจากแถบเมนูส่วนตัว

  แสดงด้วยแถบ [เมนูส่วนตัว] ที่เลือก
 • แสดงแถบเมนูส่วนตัวเท่านั้น

  จำกัดการแสดงเฉพาะแถบ [เมนูส่วนตัว] (แถบ [การถ่ายภาพ]/[โฟกัสอัตโนมัติ]/[การเล่นภาพ]/[ฟังก์ชั่นการสื่อสาร]/[ตั้งค่า]/[การตั้งค่าระบบส่วนตัว] จะไม่แสดงขึ้น)