โทนสีของหน้าจอและช่องมองภาพ

  1. เลือก [ตั้งค่า: โทนสีของหน้าจอ/ช่องมองภาพ]

  2. ทำการปรับเปลี่ยน

    • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า