การแก้ไขฉากแรกและฉากสุดท้ายของภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถตัดฉากแรกและฉากสุดท้ายของภาพเคลื่อนไหวออกได้ครั้งละประมาณ 1 วินาที

 1. หยุดการเล่นภาพเคลื่อนไหว

  • แผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏขึ้น
 2. กดปุ่ม เลือกจุด AF จากนั้นเลือก [แก้ไข]

 3. ระบุส่วนที่จะตัดออก

  • เลือก [] (ตัดตอนเริ่ม) หรือ [] (ตัดตอนจบ)
  • กด ปุ่มอเนกประสงค์ ทางซ้ายหรือขวาเพื่อย้อนกลับหรือไปข้างหน้าหนึ่งเฟรม กดปุ่มอเนกประสงค์ต่อเนื่องเพื่อกรอเฟรมกลับหรือกรอไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ แต่ละครั้งจะย้อนกลับหรือไปข้างหน้าหนึ่งเฟรม
  • หลังจากตัดสินใจได้ว่าจะตัดส่วนใดออก ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า ส่วนที่ถูกระบุชี้ด้วยเส้นที่ด้านล่างของหน้าจอจะยังคงเหลืออยู่
 4. ตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวที่แก้ไขแล้ว

  • เลือก [การเล่นภาพ] เพื่อเล่นภาพเคลื่อนไหวที่แก้ไขแล้ว
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนที่แก้ไข ให้กลับไปยังขั้นตอนที่ 3
  • หากต้องการยกเลิกการแก้ไข ให้กดปุ่ม MENU
 5. บันทึก

  • เลือก [บันทึกไว้แล้วออก] (1)
  • หน้าจอการบันทึกจะปรากฏขึ้น
  • หากต้องการบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ ให้เลือก [ไฟล์ใหม่] หรือในการบันทึกและเขียนทับไฟล์ภาพเคลื่อนไหวดั้งเดิม ให้เลือก [เขียนทับ]
   เลือก [บันทึกแบบบีบอัด] (2) เพื่อบันทึกไฟล์แบบบีบอัด ภาพเคลื่อนไหว 4K จะถูกแปลงเป็นภาพเคลื่อนไหว Full HD ก่อนการบีบอัด
  • บนหน้าจอแสดงการยืนยัน ให้เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่แก้ไขแล้ว และกลับสู่หน้าจอการเล่นภาพเคลื่อนไหว

ข้อควรระวัง

 • เนื่องจากการแก้ไขทำได้ทีละประมาณ 1 วินาที (ตามตำแหน่งที่ระบุโดย [ตำแหน่งที่ระบุ] ที่ด้านล่างของหน้าจอ) ตำแหน่งจริงที่มีการตัดภาพเคลื่อนไหวอาจแตกต่างจากตำแหน่งที่คุณกำหนดไว้
 • กล้องนี้ไม่สามารถแก้ไขภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายด้วยกล้องอื่น
 • คุณไม่สามารถแก้ไขภาพเคลื่อนไหวได้ เมื่อเชื่อมต่อกล้องอยู่กับคอมพิวเตอร์
 • บีบอัดและบันทึกไม่สามารถใช้งานได้สำหรับภาพเคลื่อนไหวต่อไปนี้

  • ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ถ่ายภาพ HDR HDR PQ] เป็น [ใช้งาน]
  • ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยตั้งค่า [การถ่ายภาพ: การตั้งค่า Canon Log] เป็น [เปิด (C.LOG3)]
  • ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกในขนาด Full HD29.97 fpsIPB (เบา) (NTSC), Full HD25.00 fpsIPB (เบา) (PAL) หรือ Full HD23.98 fpsIPB (เบา) (NTSC)
 • ภาพเคลื่อนไหวอาจไม่ถูกบีบอัดเมื่อประจุแบตเตอรี่เหลือน้อย แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟจนเต็มหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับปลั๊กไฟภายในบ้าน (แยกจำหน่าย)
 • สำหรับการแก้ไขภาพเคลื่อนไหวมาก ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับปลั๊กไฟภายในบ้าน