ไทม์โค้ด

ไทม์โค้ดจะบันทึกเวลาโดยอัตโนมัติขณะที่บันทึกภาพเคลื่อนไหว ไทม์โค้ดจะบันทึกชั่วโมง นาที วินาที และเฟรมที่ผ่านไปเสมอ ส่วนใหญ่จะใช้เมื่อแก้ไขภาพเคลื่อนไหว

ในการตั้งค่าไทม์โค้ด ให้ใช้ [การถ่ายภาพ: ไทม์โค้ด]

ข้อควรระวัง

 • ไทม์โค้ดอาจไม่แสดงขึ้นมาอย่างถูกต้อง หากภาพเคลื่อนไหวของคุณแสดงบนอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่กล้อง

วิ่งขึ้น

 • ขณะบันทึก

  ไทม์โค้ดจะคืบหน้าไประหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเท่านั้น ไทม์โค้ดในแต่ละไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกจะดำเนินการต่อจากไทม์โค้ดล่าสุดในไฟล์ก่อนหน้า

 • วิ่งอิสระ

  ไทม์โค้ดจะคืบหน้าไปเรื่อยๆ แม้ว่าคุณจะไม่ได้บันทึก

ข้อควรระวัง

 • เมื่อตั้งค่าเป็น [วิ่งอิสระ] ไทม์โค้ดจะไม่ถูกเพิ่มลงในภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยกล้องที่กำหนดค่าไว้สำหรับการบันทึกภาพโดยใช้อัตราเฟรมสูง ไทม์แลปส์ หรือฟิลเตอร์สร้างสรรค์
 • เมื่อตั้งค่าเป็น [วิ่งอิสระ] ไทม์โค้ดจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งค่าเวลา โซน หรือการปรับเวลาในฤดูร้อน ()

ตั้งเวลาเริ่มต้น

คุณสามารถตั้งค่าเวลาเริ่มต้นของไทม์โค้ด

 • ใส่ค่าด้วยตนเอง

  ทำให้คุณสามารถตั้งค่าการเริ่มชั่วโมง นาที วินาที และเฟรม

 • รีเซ็ต

  รีเซ็ตเวลาที่ตั้งค่าด้วย [ใส่ค่าด้วยตนเอง] หรือ [ตั้งเป็นเวลากล้อง] เป็น “00:00:00.” หรือ “00:00:00:” ()

 • ตั้งเป็นเวลากล้อง

  ตั้งชั่วโมง นาที และวินาทีให้ตรงกับเวลาบนกล้อง ตั้งค่าเฟรมเป็น “00”

เวลาบันทึกภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถเลือกวิธีแสดงเวลาบนหน้าจอการถ่ายภาพเคลื่อนไหว

 • เวลาบันทึก

  ในโหมดสแตนด์บายการบันทึก แสดงระยะเวลาที่บันทึกได้ ระหว่างการบันทึก แสดงเวลาที่ผ่านไปนับตั้งแต่การบันทึกภาพเคลื่อนไหวเริ่มขึ้น (1)

 • ไทม์โค้ด

  แสดงไทม์โค้ดระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (2)

เวลาดูภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถเลือกเวลาที่จะแสดงบนหน้าจอการเล่นภาพเคลื่อนไหวได้

 • เวลาบันทึก

  แสดงเวลาในการบันทึก และเวลาการดูภาพระหว่างดูภาพเคลื่อนไหว

 • ไทม์โค้ด

  แสดงไทม์โค้ดระหว่างการเล่นภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

 • ไทม์โค้ดจะถูกบันทึกลงในไฟล์ภาพเคลื่อนไหวเสมอ (ยกเว้นเมื่อตั้งค่าภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงเป็น [วิ่งอิสระ]) โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่า [เวลาบท.ภาพเคลื่อน]
 • การตั้งค่า [เวลาดูภาพเคลื่อนฯ] ใน [การถ่ายภาพ: ไทม์โค้ด] จะเชื่อมโยงกับ [การเล่นภาพ: เวลาดูภาพเคลื่อนฯ] เพื่อให้การตั้งค่าเหล่านี้ตรงกันเสมอ
 • จำนวน “เฟรม” จะไม่แสดงขึ้นระหว่างการบันทึกหรือการเล่นภาพเคลื่อนไหว

HDMI

 • ไทม์โค้ด

  ไทม์โค้ดสามารถถูกเพิ่มไปยังภาพเคลื่อนไหวที่คุณบันทึกไปยังอุปกรณ์ภายนอกผ่าน HDMI

  • ปิด

   ไม่เพิ่มไทม์โค้ดในการแสดงผลวิดีโอ HDMI

  • เปิด

   เพิ่มไทม์โค้ดในการแสดงผลวิดีโอ HDMI เมื่อตั้งค่า [เปิด] ไว้ [คำสั่งบันทึก] จะแสดงขึ้น

 • คำสั่งบันทึก

  สำหรับการแสดงผลวิดีโอ HDMI ที่บันทึกโดยอุปกรณ์ภายนอก คุณสามารถซิงค์การบันทึกให้ตรงกับเมื่อคุณเริ่มและหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวบนกล้อง

  • ปิด

   การบันทึกจะเริ่มและหยุดโดยอุปกรณ์ภายนอก

  • เปิด

   ซิงค์การบันทึกโดยอุปกรณ์ภายนอกให้ตรงกับการเริ่ม/การหยุดบันทึกบนกล้อง

ข้อควรระวัง

 • ไม่มีการเพิ่มไทม์โค้ดในการแสดงผลวิดีโอ HDMI เมื่อคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงโดยตั้งค่า [วิ่งขึ้น] ใน [ไทม์โค้ด] เป็น [วิ่งอิสระ]
 • เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์บันทึกภายนอกกับฟังก์ชั่น [ไทม์โค้ด] และ [คำสั่งบันทึก] ให้สอบถามผู้ผลิตอุปกรณ์
 • แม้ว่าจะตั้งค่า [ไทม์โค้ด] เป็น [ปิด] อุปกรณ์บันทึกภายนอกอาจเพิ่มไทม์โค้ดลงในภาพเคลื่อนไหวโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของอุปกรณ์เหล่านั้น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มไทม์โค้ดไปที่สัญญาณเข้า HDMI ให้ปรึกษาผู้ผลิต

ดรอปเฟรม

การนับจำนวนเฟรมของไทม์โค้ดจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างเวลาจริงและไทม์โค้ด หากตั้งค่าอัตราเฟรมเป็น (119.9 fps), (59.94 fps) หรือ (29.97 fps) ความคลาดเคลื่อนจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติเมื่อตั้งค่า [ใช้งาน]

 • ใช้งาน

  แก้ไขความต่างอัตโนมัติโดยการข้ามหมายเลขไทม์โค้ด (DF: ดรอปเฟรม)

 • ไม่ใช้งาน

  ความต่างไม่ถูกแก้ไข (NDF: ไม่ใช้ดรอปเฟรม)

  ไทม์โค้ดจะแสดงตามต่อไปนี้

  • ใช้งาน (DF)

   00:00:00 (การเล่นภาพ: 00:00:00.00)

  • ไม่ใช้งาน (NDF)

   00:00:00: (การเล่นภาพ: 00:00:00:00)

หมายเหตุ

 • รายการการตั้งค่า [ดรอปเฟรม] จะไม่แสดงขึ้นเมื่อตั้งค่าอัตราเฟรมเป็น (23.98 fps) หรือเมื่อตั้งค่า [ตั้งค่า: ระบบวิดีโอ] เป็น [สำหรับ PAL]