การปรับแต่งการควบคุมทันใจเอง

รายการควบคุมทันใจและการจัดหน้าสามารถปรับแต่งได้

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ปรับการควบคุมทันใจ]

 2. เลือก [แก้ไขจัดหน้า]

 3. เลือกรายการที่จะลบ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ หรือใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลือกรายการที่จะลบ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • รายการที่แสดงบนหน้าจอควบคุมทันใจจะมีเครื่องหมายถูกกำกับไว้ รายการที่ไม่มีเครื่องหมายถูกจะถูกลบออก
 4. เลือกรายการที่จะเพิ่ม

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ หรือใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลือกรายการที่จะเพิ่ม จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • หากต้องการเปลี่ยนการจัดหน้า ให้กดปุ่ม ข้อมูล
 5. เปลี่ยนการจัดหน้า

  • ใช้ปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกรายการที่จะย้าย จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • ใช้ปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อย้ายรายการ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากการตั้งค่า
 6. เลือก [บันทึกไว้แล้วออก]

 7. ตรวจสอบหน้าจอ

  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อตรวจสอบหน้าจอที่ใช้การตั้งค่าของคุณ

การรีเซ็ตหน้าจอควบคุมทันใจแบบกำหนดเองหรือการลบทุกรายการ

 • เลือก [รีเซ็ตการตั้งค่า] เพื่อคืนค่าเริ่มต้นสำหรับรายการและการจัดหน้าในหน้าจอควบคุมทันใจ
 • เลือก [ลบทุกรายการ] เพื่อลบรายการทั้งหมดออกจากการจัดหน้า ซึ่งหน้าจอควบคุมทันใจจะไม่แสดงขึ้นเมื่อกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า