ระบบป้องกันภาพสั่น (โหมด IS)

การป้องกันภาพสั่นโดยกล้องจะช่วยลดอาการกล้องสั่นในการถ่ายภาพนิ่ง ตั้งค่า [โหมด IS] เป็น [เปิด] ดังต่อไปนี้เมื่อใช้เลนส์ที่ไม่มีระบบ IS เลนส์ที่มีระบบ IS จะลดอาการกล้องสั่นโดยใช้การป้องกันภาพสั่นทั้งจากกล้องและเลนส์ เมื่อใช้เลนส์ระบบ IS ที่ไม่มีสวิตช์ IS ให้ตั้งค่า [โหมด IS] เป็น [เปิด] โปรดทราบว่าการตั้งค่า [โหมด IS] จะไม่แสดงขึ้นเมื่อคุณใช้เลนส์ระบบ IS ที่มีสวิตช์ IS ในกรณีดังกล่าว การปรับสวิตช์ IS ของเลนส์ไปที่ ON จะประสานการป้องกันภาพสั่นจากกล้องและเลนส์

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: โหมด IS (ระบบป้องกันภาพสั่น)]

 2. เลือก [โหมด IS]

  • เลือก [เปิด]
 3. เลือก [กันสั่นภาพนิ่ง]

  • [ตลอดเวลา]: ให้การป้องกันภาพสั่นอย่างต่อเนื่อง
  • [เมื่อกดถ่าย]: การป้องกันภาพสั่นจะทำงานเฉพาะในขณะที่ถ่ายภาพเท่านั้น

ข้อควรระวัง

 • ในบางกรณี อาจป้องกันการสั่นไหวได้ไม่เพียงพอสำหรับเลนส์บางชนิด

หมายเหตุ

ทางยาวโฟกัส

คุณสามารถทำการป้องกันภาพสั่นตามทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่กำหนดได้โดยตั้งค่าทางยาวโฟกัสเมื่อใช้เลนส์ที่ไม่รองรับการสื่อสารของเลนส์

 1. เลือก [ทางยาวโฟกัส]

 2. ตั้งทางยาวโฟกัส

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกหลักของทางยาวโฟกัส
  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อแสดง [ปรับ]
  • ตั้งค่า จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า (กลับสู่ [เลือก])
 3. เลือก [ตกลง]

ข้อควรระวัง

 • ตั้งค่า [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลั่นชัตเตอร์ไม่ใช้เลนส์] เป็น [ใช้งาน] หากตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน] จะไม่มีการป้องกันภาพสั่น
 • [ทางยาวโฟกัส] จะไม่แสดงขึ้นเมื่อติดตั้งเลนส์ที่รองรับการสื่อสารของเลนส์

หมายเหตุ

 • ทางยาวโฟกัสสามารถตั้งค่าได้ในช่วง 1–1000 มม. (เพิ่มทีละ 1 มม.)