การถ่ายภาพ HDR

PQ ใน HDR PQ หมายถึง เส้นโค้งแกมมาของสัญญาณเข้าสำหรับการแสดงภาพ HDR

การตั้งค่า HDR PQ ช่วยให้กล้องสามารถสร้างภาพ HDR ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด PQ ที่ระบุไว้ใน ITU-R BT.2100 และ SMPTE ST.2084 (การแสดงผลจริงจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของจอภาพ)

ภาพจะถูกถ่ายเป็นภาพ HEIF หรือ RAW

HDR หมายถึง High Dynamic Range (ช่วงรับแสงสูงพิเศษ)

PQ หมายถึง Perceptual Quantization (การแบ่งนับระดับการรับรู้)

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: ถ่ายภาพ HDR HDR PQ]

  2. เลือก [ใช้งาน]

    • บนหน้าจอระหว่างการถ่ายภาพและการเล่นภาพ ภาพที่แปลงแล้วจะแสดงขึ้นเหมือนลักษณะภาพบนอุปกรณ์แสดงผล HDR

ข้อควรระวัง

  • ความไวแสง ISO แบบขยาย (H) ไม่สามารถใช้งานได้ในการถ่ายภาพ HDR
  • บางฉากอาจดูแตกต่างจากที่ปรากฏบนอุปกรณ์แสดงผล HDR
  • ค่าสัญญาณที่ไม่ได้ใช้จะแสดงอย่างคร่าวๆ โดยพื้นที่ภาพสีเทาในฮิสโตแกรม เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ถ่ายภาพ HDR HDR PQ] เป็น [ใช้งาน]
  • [การถ่ายภาพ: ประสิทธิภาพแสดงผล] ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ถ่ายภาพ HDR HDR PQ] เป็น [ใช้งาน] ซึ่งจะถูกตั้งค่าเป็น [ราบรื่น]
  • สำหรับภาพที่ถ่ายโดยตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ถ่ายภาพ HDR HDR PQ] เป็น [ใช้งาน] ก่อนเล่นภาพบนอุปกรณ์แสดงผล HDR ให้ตั้งค่า [การเล่นภาพ: สัญญาณออก HDMI HDR] เป็น [เปิด] () โปรดทราบว่าไม่ว่าการตั้งค่า [การเล่นภาพ: สัญญาณออก HDMI HDR] จะเป็นอย่างไร ภาพ HDR จะถูกใช้สำหรับแสดงบนอุปกรณ์แสดงผล HDR