ความไวแสง ISO ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ในโหมด [ภาพเคลื่อนไหว]

  • ความไวแสง ISO จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติในขอบเขต ISO 100–25600
  • การตั้งค่า [สูงสุดสำหรับอัตฯ] ใน [การถ่ายภาพ: ภาพเคลื่อนไหวการตั้งค่าความไวแสง ISO] เป็น [H (204800)] () จะขยายความไวแสงสูงสุดในขอบเขตการตั้งค่าอัตโนมัติเป็น H (เทียบเท่า ISO 204800)
  • ความไวแสงต่ำสุดในขอบเขตการตั้งค่าอัตโนมัติคือ ISO 200 เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง] เป็น [ใช้งาน] หรือ [เพิ่มประสิทธิภาพ] () ไม่มีการขยายขีดจำกัดสูงสุด แม้ว่าจะตั้งค่าการขยายใน [สูงสุดสำหรับอัตฯ]
  • ความไวแสงต่ำสุดในขอบเขตการตั้งค่าอัตโนมัติคือ ISO 400 เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: การตั้งค่า Canon Log] เป็น [เปิด] ()

ในโหมด [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง]

  • ด้วยการตั้งค่าความไวแสง ISO เป็น [AUTO] ความไวแสง ISO จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติในขอบเขต ISO 100–25600
  • เมื่อตั้งค่า ISO อัตโนมัติ การตั้งค่า [สูงสุดสำหรับอัตฯ] ใน [การถ่ายภาพ: ภาพเคลื่อนไหวการตั้งค่าความไวแสง ISO] เป็น [H (204800)] () จะขยายความไวแสงสูงสุดในขอบเขตการตั้งค่าอัตโนมัติเป็น H (เทียบเท่า ISO 204800)
  • ความไวแสง ISO สามารถตั้งค่าด้วยตนเองได้ในขอบเขต ISO 100–25600 การตั้งค่า [ขอบเขตไวแสง ISO] ใน [การถ่ายภาพ: ภาพเคลื่อนไหวการตั้งค่าความไวแสง ISO] เป็น [H (204800)] () จะขยายความไวแสงสูงสุดในขอบเขตการตั้งค่าด้วยตนเองเป็น H (เทียบเท่า ISO 204800)
  • ความไวแสงต่ำสุดในขอบเขตการตั้งค่าอัตโนมัติหรือด้วยตนเองคือ ISO 200 เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง] เป็น [ใช้งาน] หรือ [เพิ่มประสิทธิภาพ] () แม้ว่าจะตั้งค่าการขยายความไวแสง ISO แล้ว ระดับสูงสุดจะไม่ขยายขึ้น
  • ความไวแสงต่ำสุดในขอบเขตการตั้งค่าอัตโนมัติคือ ISO 400 เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: การตั้งค่า Canon Log] เป็น [เปิด] () ISO 100-200 แสดงถึงความไวแสง ISO แบบขยาย (L)