การแสดงหน้าจอ/ช่องมองภาพ

คุณสามารถระบุให้ใช้หน้าจอหรือช่องมองภาพสำหรับการแสดงผล เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานเซนเซอร์ดวงตาโดยไม่ตั้งใจเมื่อเปิดหน้าจอ

 1. เลือก [ตั้งค่า: การแสดงหน้าจอ/ช่องมองภาพ]

 2. เลือกตัวเลือก

  • AUTO1: อัตโนมัติ 1 ( ปรับหมุนได้: หน้าจอเท่านั้น)

   ใช้หน้าจอสำหรับการแสดงผลเสมอเมื่อหันหน้าจอออก

   ใช้หน้าจอสำหรับการแสดงผลเมื่อปิดหน้าจอและหันเข้าหาคุณ และสลับเป็นการแสดงผลของช่องมองภาพเมื่อคุณมองผ่านช่องมองภาพ

  • AUTO2: อัตโนมัติ 2 ( ปรับหมุนได้: เปลี่ยนอัตโนมัติ)

   ใช้หน้าจอสำหรับการแสดงผลเสมอ แต่จะสลับเป็นช่องมองภาพเมื่อคุณมองผ่านช่องมองภาพ

  • ช่องมองภาพเสมอ: ช่องมองภาพ

   ใช้ช่องมองภาพสำหรับการแสดงผลเสมอ

  • หน้าจอเสมอ: หน้าจอ

   ใช้หน้าจอสำหรับการแสดงผลเสมอเมื่อปิดหน้าจอและหันเข้าหาคุณ

หมายเหตุ

 • คุณยังสามารถสลับการแสดงผลระหว่างช่องมองภาพและหน้าจอได้โดยกดปุ่มที่คุณได้กำหนดให้สลับเอง เมื่อตั้งค่านี้เป็น [AUTO1] หรือ [AUTO2] กล้องจะตอบสนองต่อเซนเซอร์ดวงตาตามนั้น
 • เมื่อตั้งค่า [AUTO1] กล้องจะตอบสนองต่อเซนเซอร์ดวงตาเมื่อปิดหน้าจอและหันเข้าหาคุณ แต่ไม่ตอบสนองเมื่อหันหน้าจอออก