การประหยัดพลังงาน

คุณสามารถปรับระยะเวลาในการปิดหน้าจอ กล้อง และช่องมองภาพโดยอัตโนมัติหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานกล้อง (ปิดหน้าจอ, ปิดสวิตช์อัตโนมัติ และปิดช่องมองภาพ)

  1. เลือก [ตั้งค่า: ประหยัดพลังงาน]

  2. เลือกตัวเลือก

หมายเหตุ

  • แม้ว่าจะตั้งค่า [ปิดสวิตช์อัตโนมัติ] เป็น [ไม่ใช้งาน] หน้าจอจะยังปิดลงหลังจากเวลาที่ตั้งไว้ใน [ปิดหน้าจอ]
  • การตั้งค่า [ปิดหน้าจอ] และ [ปิดสวิตช์อัตโนมัติ] จะไม่มีผลเมื่อตั้งค่า [ตั้งค่า: โหมด Eco] เป็น [เปิด]