Säkerhetsanvisningar

Läs dessa instruktioner om du vill kunna hantera produkten på ett säkert sätt.

Följ instruktionerna för att förhindra skada på dig eller andra.

Varning VARNING:
Anger risker för allvarlig skada eller dödsfall.
 • Håll alltid produkten utom räckhåll för små barn.

  Om videokameraremmen hamnar runt halsen på en person kan det leda till kvävning.

  Videokamerans delar eller medföljande tillbehör är farliga att svälja. Om de sväljs måste du omedelbart konsultera en läkare.

 • Använd endast strömkällor som anges i den här handboken för avancerad användning tillsammans med produkten.
 • Montera inte isär och modifiera inte produkten.
 • Utsätt inte produkten för kraftigt våld eller för vibrationer.
 • Vidrör inte interna delar.
 • Sluta använda produkten vid t.ex. rökutveckling eller konstig lukt.
 • Använd inte organiska lösningsmedel, t.ex. alkohol, bensin eller thinner, för att rengöra produkten.
 • Var försiktig så att produkten inte blir våt. För inte in främmande föremål eller vätskor i produkten.
 • Använd inte produkten där det förekommer eldfarliga gaser.

  Detta kan annars resultera i elstöt, explosion eller brand.

 • Vidrör inte en produkt som är ansluten till en väggkontakt vid åskväder.

  Detta kan resultera i elstöt.

 • Följ nedanstående anvisningar när du använder en batteriladdare eller nätadapter.

  • Torka regelbundet bort damm från nätkontakten och väggkontakten med hjälp av en torr duk.
  • Sätt inte i och dra inte ut kontakten med våta händer.
  • Använd inte produkten om nätkontakten inte är helt isatt i väggkontakten.
  • Utsätt inte nätkontakten eller kontakterna för smuts och låt dem inte komma i kontakt med metallstift eller metallföremål.
  • Vidrör inte batteriladdaren eller nätadaptern som är ansluten till en väggkontakt vid åskväder.
 • Placera inte tunga föremål på nätkabeln. Se till att inte skada, bryta eller modifiera nätkabeln.
 • Täck aldrig över produkten med ett tygstycke eller annat material när den används eller kort efter användning och den fortfarande är varm.
 • Dra inte i nätkabeln när du drar ut produkten.
 • Lämna inte produkten ansluten till en strömkälla under långa perioder.
 • Ladda inte batterierna om temperaturen ligger utanför intervallet 5–40 °C.

  Detta kan annars resultera i elstöt, explosion eller brand.

 • Låt inte produkten komma i kontakt med samma kroppsdel under lång tid vid användning.

  Det kan orsaka lindriga brännskador, hudrodnad eller blåsor, även om produkten inte känns het. Du bör använda ett stativ om du använder videokameran på mycket varma platser eller om du har problem med dålig blodcirkulation eller känslig hud.

 • Följ alla anvisningar och stäng av produkten på platser där användning är förbjuden.

  I annat fall kan det resultera i att annan utrustning inte fungerar på grund av elektromagnetiska vågor eller i olyckor.

Var försiktig AKTA:
Följ nedanstående försiktighetsåtgärder. I annat fall kan skador på person eller egendom uppstå.
 • Titta inte på skärmen eller genom sökaren under långa perioder.

  Detta kan resultera i symtom liknande åksjuka. I så fall slutar du använda produkten omedelbart och vilar en stund innan du fortsätter använda den.

 • Lämna inte produkten på platser som utsätts för extremt hög eller låg temperatur.

  Produkten kan blir extremt varm/kall och förorsaka brännskador eller skada när den vidrörs.

 • Videokameraremmen är endast avsedd för användning på kroppen. Häng inte en produkt med videokameraremmen på en krok eller annat föremål eftersom det kan skada produkten. Skaka inte produkten och utsätt den inte för kraftigt våld.
 • Tryck inte hårt på objektivet och se till att föremål inte kastas mot objektivet.

  Detta kan resultera i skada på produkten.

 • Bär inte runt produkten om den är monterad på ett stativ.

  Det kan resultera i skada eller olycka.

 • Vidrör inte delar inuti produkten.

  Detta kan resultera i personskada.

 • Om du upptäcker reaktion eller irritation på huden under följande användning av produkten, avbryter du genast användningen och kontaktar medicinsk expert.