Säkerhetsinstruktioner

Läs de här instruktionerna noga så att du använder produkten på ett säkert sätt.

Följ de här instruktionerna för att förhindra att fotografen eller andra skadas.

Varning!VARNING!
Visas vid risk för allvarlig skada eller död.
 • Förvara produkten utom räckhåll för barn.

  Om en halsrem viras runt halsen på någon kan det orsaka strypning.

  Delar eller föremål som medföljer kameror eller tillbehör är farliga om de sväljs. Sök omedelbart läkarvård om det skulle hända.

 • Använd endast strömkällor som anges i den här handboken för avancerad användning när produkten används.
 • Ta inte isär eller ändra produkten.
 • Utsätt inte produkten för starka stötar eller vibrationer.
 • Vidrör inga interna delar.
 • Sluta omedelbart använda produkten om något ovanligt inträffar, som att det kommer rök eller konstig lukt från den.
 • Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner när du rengör produkten.
 • Låt inte produkten bli våt. Låt inte främmande objekt eller vätskor komma in i produkten.
 • Använd inte produkten där det kan finnas lättantändliga gaser.

  Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.

 • Rör inte produkten om den är ansluten till ett eluttag under åskväder.

  Detta kan orsaka elektrisk stöt.

 • Tänk på följande vid användning av en batteriladdare eller nätadapter.

  • Damma regelbundet av stickkontakten och uttaget med en torr trasa.
  • Sätt inte i eller ta ur kontakterna på produkten med blöta händer.
  • Använd inte produkten om stickkontakten är skadad eller inte helt isatt i eluttaget.
  • Låt inte stickkontakten eller kontakterna komma i kontakt med smuts eller metallföremål.
  • Rör inte vid en batteriladdare eller nätadapter som är ansluten till ett strömuttag vid åskoväder.
 • Svep inte in produkten i tyg eller andra material när den används eller direkt efter användning medan den fortfarande är varm.
 • Lämna inte produkten ansluten till en strömkälla under längre perioder.
 • Ladda inte batterier vid temperaturer som ligger utanför intervallet 5–40 °C.

  Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.

 • Låt inte produkten komma i kontakt med samma hudområde under längre perioder när den används.

  Även om inte produkten känns varm kan detta ge upphov till lågtemperaturbrännskador, vilket kan resultera i hudrodnader eller blåsor.

 • Följ alla anvisningar om att stänga av produkten på platser där användning är förbjuden.

  Den elektromagnetiska strålningen kan orsaka felfunktion i annan utrustning och till och med olyckor.

Akta!AKTA!
Följ försiktighetsåtgärderna nedan. I annat fall kan det leda till fysisk skada eller skada på egendom.
 • Titta inte genom sökaren långa stunder i taget.

  Detta kan orsaka symtom som liknar åksjuka. I så fall ska du sluta använda produkten omedelbart och vila en stund innan du återupptar användningen.

 • Förvara inte produkten på platser med extremt hög eller låg temperatur.

  Produkten kan bli extremt varm eller kall och orsaka brännskador eller andra skador vid beröring.

 • Remmen är endast avsedd för att bära produkten på kroppen. Produkten kan skadas om du hänger den i remmen på en krok eller annat föremål. Skaka inte heller produkten eller utsätt den för starka stötar.
 • Utsätt inte objektivet för starkt tryck eller stötar från andra föremål.

  Det kan orsaka personskada eller skada på produkten.

 • Om en onormal hudreaktion eller hudirritation uppstår i samband med eller efter användning av produkten bör du sluta använda produkten samt kontakta din vårdcentral för att få råd och/eller hjälp.
 • Rör inte vid kortet när det precis använts länge.

  Kortet kan vara mycket varmt, vilket kan orsaka brännskador.

 • Vidrör inte kontakten eller området runt kortet på en lång stund om kontaktskyddet är öppet.

  Detta kan orsaka brännskador vid låga temperaturer.