Konfigurisanje podešavanja

Ovo poglavlje opisuje stavke [Setup] i [Wi-Fi settings] na početnom ekranu.