Više opcija za štampanje

Opcija [More print options] na početnom ekranu nudi štampanje indeksa slika, ponovno štampanje i druge funkcije za slike na memorijskim karticama ili USB fleš memorijama.

 • Ubacite napunjenu kasetu za papir i kasetu za mastilo u SELPHY štampač (, ).
 • Odaberite [More print options] i pritisnite OK.

Odštampajte dva seta odabranih slika na jednom listu papira L veličine ili veličine razglednice ().

 • Na papiru veličine razglednice, redovi od četiri slike su raspoređeni u oblasti koja je 2 inča (1) sa 6 inča (2).
 • Na papiru L veličine, redovi od tri slike su raspoređeni na površini od približno 1,75 inča (3) sa 4,7 inča (4).
 1. Odaberite [Bookmark] i pritisnite OK.

 2. Prilagodite podešavanja po potrebi, a zatim pritisnite OK.

 3. Odaberite slike.

  • Odaberite slike, svaku sa količinom štampe od [1]. Za papir L veličine odaberite do 3 slike, a za papir veličine razglednice do 4 slike.
  • Pritisnite OK da pristupite [Preview] ekranu.
 4. Štampajte.

  • Pritisnite OK da započnete štampanje.

Dve slike se mogu zajedno odštampati, svaka približne veličine kartice, na jednom listu L veličine ili veličine razglednice ().

Isecite duž oznaka reza u uglovima da biste izrezali veličinu kartice.

 1. Odaberite [2-up fixed size print] i pritisnite OK.

 2. Prilagodite podešavanja po potrebi, a zatim pritisnite OK.

 3. Odaberite slike.

  • Odaberite dve slike, svaku sa količinom štampe od [1].
  • Pritisnite OK da pristupite [Preview] ekranu.
 4. Štampajte.

  • Pritisnite OK da započnete štampanje.

Odabrane slike se štampaju u redovima jedna pored druge. Broj slika po listu varira u zavisnosti od veličine papira.

 1. Odaberite [Index print] i pritisnite OK.

 2. Odaberite slike.

  • Pritiskom na Up button dodaje se kvačica u polje za količinu.
  • Pritisnite OK da pristupite [Preview] ekranu.
 3. Štampajte.

  • Pritisnite OK da započnete štampanje.

Ubacivanjem memorijske kartice sa informacijama o štampanju podešenim na fotoaparatu prikazaće se [DPOF images remain Print images?]. Da biste pregledali informacije o štampanju postavljene na fotoaparatu, pritisnite OK.

 1. Štampajte.

  • Da biste prilagodili prikazana podešavanja, pritisnite Menu button i promenite podešavanja na [Print settings] ekranu ().
  • Pritisnite OK za štampanje svih naznačenih slika odjednom.

Napomena

 • Sve dok je ubačena memorijska kartica sa informacijama za štampanje postavljenim na fotoaparatu, ovom ekranu takođe možete pristupiti tako što ćete odabrati [DPOF Print] i pritisnuti OK.

Štampač vodi evidenciju o odštampanim slikama sa [Select & Print] i [ID Photo] na početnom ekranu, kao i [Bookmark], [2-up fixed size print] i [Index print] u okviru [More print options]. Slike se mogu ponovo odštampati tako što ćete ih izabrati iz ovih evidencija.

 1. Odaberite [Reprint] i pritisnite OK.

 2. Odaberite sliku koja je odštampana.

  • Odaberite sliku koja je već odštampana da biste je ponovo odštampali.
  • Pritisnite OK da pristupite [Preview] ekranu.
 3. Štampajte.

  • Pritisnite OK da započnete štampanje.
  • Pritisnite Up buttonDown button da biste podesili količinu štampe.

Napomena

 • Istorija štampanja se briše kada isključite štampač ili uklonite memorijske kartice ili USB fleš memorije.
 • SELPHY štampač čuva do 10 stavki u istoriji štampanja.
 • Za podatke svakog odštampanog lista kreira se evidencija.