Formátovanie

V tomto fotoaparáte naformátujte (inicializujte) kartu v nasledujúcich prípadoch.

 • Karta je nová.
 • Karta bola naformátovaná v inom fotoaparáte alebo počítači.
 • Karta je zaplnená snímkami alebo údajmi.
 • Zobrazila sa chyba súvisiaca s kartou ().

Upozornenie

 • Pri naformátovaní karty sa z nej vymažú všetky údaje. Pred formátovaním skontrolujte, čo sa na karte nachádza. Pred formátovaním karty v prípade potreby preneste snímky a údaje do počítača a pod.
 1. Vyberte položku [Prehrávanie: Format card/Formátovať kartu].

 2. Naformátujte kartu.

  • Vyberte položku [OK].

Formáty súborov na karte

Karty microSD budú naformátované so systémom súborov FAT12/16, karty microSDHC so systémom súborov FAT32 a karty microSDXC so systémom súborov exFAT.

Upozornenie

 • Karty microSDXC naformátované v tomto fotoaparáte sa nemusia dať používať v iných fotoaparátoch. Pamätajte aj na to, že karty naformátované so systémom súborov exFAT nemusia byť rozpoznané niektorými operačnými systémami počítačov alebo čítačkami kariet.
 • Naformátovaním karty alebo vymazaním údajov na karte sa údaje úplne nevymažú. Pamätajte na to pri predaji alebo likvidácii karty. Pri likvidácii kariet preto v prípade potreby vykonajte opatrenia na ochranu osobných údajov, napríklad karty fyzicky zničte.

Poznámka

 • Kapacita karty zobrazená na obrazovke formátovania karty môže byť menšia ako kapacita uvedená na karte.
 • Zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú spoločnosťou Microsoft.