Úvod

 • Prečítajte si pred začatím snímania

  Najskôr si prečítajte Bezpečnostné pokyny a Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii, aby ste sa vyhli problémom a nehodám pri snímaní. Pozorne si prečítajte aj túto Rozšírenú užívateľskú príručku, aby ste sa uistili, že fotoaparát používate správne.

 • Zhotovenie niekoľkých skúšobných záberov a informácie o zodpovednosti za výrobok

  Snímky si po ich nasnímaní prehrajte a skontrolujte, či boli zaznamenané správne. Ak je fotoaparát alebo pamäťová karta chybná a snímky nie je možné zaznamenať alebo prevziať do počítača, spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za žiadne spôsobené straty alebo nepríjemnosti.

 • Autorské práva

  Neoprávnené verejné používanie snímok zaznamenaných fotoaparátom, ktoré obsahujú objekty chránené autorskými právami, môže byť zákonom zakázané. Majte tiež na pamäti, že niektoré verejné predstavenia, výstavy a podobne môžu zakazovať fotografovanie, a to aj na súkromné účely.

 • Verzia firmvéru

  Aktualizujte firmvér prevzatím najnovšej verzie z webovej lokality spoločnosti Canon. Aktualizácia firmvéru automaticky vypne fotoaparát.

Pripojenie ďalších zariadení

Pri pripájaní fotoaparátu k počítaču alebo inému zariadeniu použite dodaný prepojovací kábel alebo kábel Canon.