Bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom.

Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predišli poraneniu používateľa výrobku alebo iných osôb.

VarovanieVAROVANIE:
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
 • Výrobok skladujte mimo dosahu malých detí.

  Remienok omotaný okolo krku môže spôsobiť uškrtenie.

  Časti fotoaparátu alebo dodané položky či príslušenstvo sú pri ich prehltnutí nebezpečné. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • S výrobkom používajte len tie zdroje napájania, ktoré sú uvedené v tejto Rozšírenej užívateľskej príručke.
 • Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
 • Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
 • Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčastí.
 • V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu alebo zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.
 • Výrobok nečistite pomocou organických rozpúšťadiel, ako je napríklad alkohol, benzín alebo riedidlo.
 • Nedovoľte, aby sa výrobok namočil. Do výrobku nevkladajte cudzie predmety ani kvapaliny.
 • Výrobok nepoužívajte na miestach, kde sa môžu vyskytovať horľavé plyny.

  Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.

 • Počas búrky sa nedotýkajte výrobku pripojeného k elektrickej zásuvke.

  Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

 • Pri používaní nabíjačky batérií alebo sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce pokyny.

  • Z elektrickej zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte nahromadený prach pomocou suchej handričky.
  • Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
  • Výrobok nepoužívajte, ak elektrická zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
  • Elektrickú zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
  • Počas búrky sa nedotýkajte nabíjačky batérií ani sieťového adaptéra pripojeného k elektrickej zásuvke.
 • Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebaľte výrobok do látky ani iných materiálov.
 • Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
 • Nenabíjajte batérie ani súpravy batérií pri teplotách mimo rozsahu 5 – 40 °C.

  Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.

 • Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta na pokožke.

  Mohlo by dôjsť k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania pokožky a pľuzgierov, a to aj vtedy, keď sa výrobok nezdá horúci.

 • Na miestach, kde je používanie výrobku zakázané, dodržiavajte všetky symboly a pokyny prikazujúce vypnutie výrobku.

  Ak to neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia spôsobenej účinkami elektromagnetických vĺn a dokonca aj k nehode.

UpozornenieUPOZORNENIE:
Postupujte podľa upozornení uvedených nižšie. V opačnom prípade môže dôjsť k fyzickému zraneniu alebo poškodeniu majetku.
 • Nepozerajte sa cez hľadáčik dlhší čas.

  Môže to vyvolať príznaky podobné kinetóze (chorobe z pohybu). V takom prípade okamžite prestaňte výrobok používať a pred jeho ďalším použitím si na chvíľu odpočiňte.

 • Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo nízkym teplotám.

  Výrobok by sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť popálenie alebo poranenie.

 • Remienok je určený iba na používanie na tele. Ak remienok s pripojeným výrobkom zavesíte na hák alebo iný predmet, výrobok sa môže poškodiť. Výrobkom tiež netraste a nevystavujte ho silným nárazom.
 • Na objektív silno netlačte a nedovoľte, aby doň narazil nejaký predmet.

  Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu výrobku.

 • Ak počas používania tohto výrobku alebo po ňom dôjde k akejkoľvek nezvyčajnej kožnej reakcii alebo podráždeniu pokožky, výrobok ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekársku radu alebo ošetrenie.
 • Po dlhodobom používaní sa karty nedotýkajte ihneď.

  Karta môže byť horúca, čo môže spôsobiť popáleniny.

 • Počas používania sa dlhodobo nedotýkajte konektora ani jeho okolia, ak je kryt konektora otvorený.

  Mohlo by to spôsobiť nízkoteplotné popáleniny.