Manuálny blesk

Výkon blesku je možné nastaviť v rozsahu 1/1024 až do plného výkonu (1/1), v krokoch po 1/3 stupňa EV.

Pomocou komerčne dostupného zábleskometru môžete určiť výkon blesku potrebný na vhodnú expozíciu. Odporúča sa nastaviť režim snímania fotoaparátu na možnosť Priorita clony AE alebo Manuálne nastavenie expozície.

 1. Stlačte tlačidlo MODE na krížových tlačidlách Krížové tlačidlá.

 2. Nastavte režim blesku na možnosť Manuálne nastavenie expozície.

  • Otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť M, potom tlačte tlačidlo Výber/nastavenie.
 3. Stlačte tlačidlo Nastavenie kompenzácie expozície blesku/výkonu blesku na krížových tlačidlách Krížové tlačidlá.

 4. Nastavte výkon blesku.

  • Otočením voliča Výberový volič vyberte úroveň výkonu blesku, potom stlačte tlačidlo Výber/nastavenie.
  • Po stlačení tlačidla spúšte fotoaparátu do polovice sa zobrazí približná vzdialenosť snímania (1) a hodnota clony (2).

Poznámka

 • Keď je nastavená synchronizácia s krátkymi časmi, rozsah nastavenia výkonu blesku bude 1/128 – 1/1.
 • Ak je výkon blesku nastavený na 1/64, 1/80, 1/100 alebo 1/128, keď je nastavená synchronizácia s krátkymi časmi, na paneli LCD sa zobrazí Výstražná značka a jas sa môže počas snímania meniť. Odporúča sa skontrolovať zábery.
 • Podrobnosti o smerných číslach pri použití manuálneho blesku nájdete v časti Technické parametre.
 • Výkon blesku možno nastaviť priamo bez stlačenia tlačidla Nastavenie kompenzácie expozície blesku/výkonu blesku na krížových tlačidlách Krížové tlačidlá otáčaním voliča Výberový volič (C.Fn-13).

Nastavenie výkonu manuálneho blesku z pamäte FE

Úroveň výkonu blesku použitá pri snímaní v režime blesku ETTL možno použiť ako úroveň pre režim blesku M.

 1. Nastavte funkciu Pamäť FE.

  • V užívateľských funkciách nastavte položku C.Fn-19 FEM na možnosť [1] (zapnuté, ).
 2. Snímajte v režime blesku ETTL.

  • Stlačte tlačidlo MODE na krížových tlačidlách Krížové tlačidlá.
  • Otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť ETTL, potom tlačte tlačidlo Výber/nastavenie.
  • Snímanie vykonajte úplným stlačením tlačidla spúšte.
 3. Nastavte režim blesku na možnosť M.

  • Stlačte tlačidlo MODE na krížových tlačidlách Krížové tlačidlá.
  • Otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť M, potom tlačte tlačidlo Výber/nastavenie.
 4. Skontrolujte výkon blesku.

  • Skontrolujte, či sa objekt nachádza v účinnom dosahu blesku (1).

Upozornenie

 • Pred spustením, keď je blesk Speedlite nastavený na možnosť ETTL, skontrolujte, či je indikátor pripravenosti blesku červený (úplne nabitý).
 • Ak upravíte citlivosť ISO, hodnotu clony alebo iné nastavenia, ktoré sa týkajú výkonu blesku (napríklad intenzita svetla alebo zoom blesku) po snímaní s bleskom Speedlite nastaveným na možnosť ETTL, odporúčame fotografovať znova s nastavením na možnosť ETTL.
 • Farebná teplota blesku Speedlite sa môže výrazne líšiť od teploty okolitého svetla, keď je vyváženie bielej farby fotoaparátu nastavené na možnosť Automatické vyváženie bielej a farebné tóny záberov sa môžu líšiť medzi nastaveniami ETTLM, keď je kompenzácia blesku nastavená na zápornú stranu a položka [E-TTL balance/Vyváženie E-TTL] je nastavená na možnosť [Ambience priority/Priorita prostredia].

 • Pri používaní pamäte FE pri fotografovaní s bezdrôtovým bleskom nakonfigurujte nastavenia pre skupiny spustenia ETTLM identicky vopred. Keď je položka ETTL nastavená na možnosť A:B C, položku M nastavte na A:B:C.
 • Účinný dosah blesku uvedený pre režim ETTL nemusí zodpovedať vzdialenosti zaostrenia uvedenej pre režim M, v závislosti od podmienok snímania.
 • Nastavenie výkonu blesku na 1/1024 môže viesť k preexponovaniu.

Poznámka

 • Keď je položka C.Fn-19 FEM nastavená na možnosť [2] (zapnuté/MODE ETTL/M), môžete prepínať medzi možnosťami ETTLM jednoduchým stlačením tlačidla MODE na krížových tlačidlách Krížové tlačidlá.

Meraná úroveň manuálnej expozície blesku

Pomocou fotoaparátu kompatibilného s manuálne meraným bleskom môžete pred snímaním nastaviť úroveň expozície blesku manuálne. Toto je účinné pri fotografovaní s bleskom zblízka. Použite štandardnú 18 % sivú odrazovú kartu (komerčne dostupnú) a snímajte nasledujúcim spôsobom.

 1. Nakonfigurujte nastavenia fotoaparátu a blesku Speedlite.

  • Nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť Manuálne nastavenie expozície alebo Priorita clony AE.
  • Nastavte režim blesku Speedlite na možnosť Manuálne nastavenie expozície.
 2. Zaostrite na objekt.

  • Zaostrite na objekt manuálne.
 3. Nastavte 18 % sivú odrazovú kartu.

  • Umiestnite ho do polohy objektu.
  • Nasmerujte fotoaparát tak, aby reflektor vyplnil celý kruh bodového merania v hľadáčiku.
 4. Stlačte tlačidlo Viacfunkčné tlačidlo alebo Uzamknutie AE/Uzamknutie FE (Časovač 16 sekúnd).

  • Blesk Speedlite spustí predzáblesk a uloží výkon blesku požadovaný na správnu expozíciu blesku.
  • Indikátor úrovne expozície na pravej strane hľadáčika zobrazuje úroveň expozície blesku vzhľadom na štandardnú expozíciu.
 5. Nastavte úroveň expozície blesku.

  • Upravte výkon manuálneho blesku Speedlite tak, aby úroveň expozície blesku zodpovedala značke štandardnej expozície.
 6. Zhotovte snímku.

  • Odstráňte sivú odrazovú kartu a nasnímajte obrázok.

Poznámka

 • Podrobnosti o fotoaparátoch, ktoré sú kompatibilné s meraným manuálnym bleskom, nájdete v návode na používanie fotoaparátu.