Automatický blesk E-TTL II/E-TTL, podľa režimu snímania

Automatický blesk E-TTL II alebo E-TTL vhodný pre aktuálny režim snímania sa použije automaticky – jednoducho nastavte režim snímania fotoaparátu na Priorita uzávierky AE (priorita uzávierky AE), Priorita clony AE (priorita clony AE), Flexibilná priorita AE (flexibilná priorita AE) alebo Manuálne nastavenie expozície (manuálne nastavenie expozície).

Priorita uzávierky AE

Vyberte tento režim, ak chcete manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky. Fotoaparát nastaví vhodnú hodnotu clony pre rýchlosť uzávierky, aby sa podľa merania fotoaparátu dosiahla štandardná expozícia.

 • Hodnoty clony blikajú, čím signalizujú podexponované alebo preexponované pozadia. Upravte rýchlosť uzávierky, až kým hodnota clony neprestane blikať.
Priorita clony AE

Vyberte tento režim, keď chcete nastaviť hodnotu clony manuálne.

Fotoaparát nastaví vhodnú rýchlosť uzávierky pre hodnotu clony, aby sa podľa merania fotoaparátu dosiahla štandardná expozícia.

 • Odporúča sa snímať pomocou statívu, pretože pri scénach so slabým osvetlením sa použijú nízke rýchlosti uzávierky.
 • Rýchlosti uzávierky blikajú, čím signalizujú podexponované alebo preexponované pozadia. Upravte hodnotu clony, až kým zobrazenie rýchlosti uzávierky neprestane blikať.
Flexibilná priorita AE

Nastaviť možno akúkoľvek rýchlosť uzávierky alebo hodnotu clony.

 • Ak hodnota clony bliká, keď nastavíte rýchlosť uzávierky, upravte rýchlosť uzávierky, až kým hodnota clony neprestane blikať.
 • Ak rýchlosť uzávierky bliká, keď nastavíte hodnotu clony, upravte hodnotu clony, až kým rýchlosť uzávierky neprestane blikať.
Manuálne nastavenie expozície

Vyberte tento režim, ak chcete manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky aj hodnotu clony.

Svetlo z blesku zabezpečí štandardnú expozíciu objektov. Expozícia pozadia sa líši v závislosti od zadanej rýchlosti uzávierky a hodnoty clony.

Synchronizačný čas blesku a hodnota clony, podľa režimu snímania

Rýchlosť uzávierky Hodnota clony
Program AE Automaticky (1/X – 1/60 s)*1 Auto
Priorita uzávierky AE Manuálne (1/X – 30 s) Auto
Priorita clony AE Automaticky (1/X – 1/60 s)*1 Manuálne
Flexibilná priorita AE Manuálne/automaticky (najmenej 1/X s) Automaticky/manuálne
Manuálne nastavenie expozície Manuálne (1/X s až 30 s, dlhodobá expozícia (Bulb)) Manuálne

1/X s predstavuje maximálnu rýchlosť synchronizácie blesku fotoaparátu.

1: Na fotoaparátoch, ktoré podporujú dlhý synchronizačný čas, sa líši podľa nastavení.

Automatické priblíženie podľa veľkosti obrazového snímača

Blesk Speedlite automaticky rozpozná veľkosť obrazového snímača digitálneho fotoaparátu EOS a automaticky nastaví optimálne zábleskové pokrytie pre efektívny zorný uhol snímania objektívu v rozsahu ohniskovej vzdialenosti 24 – 105 mm.

Prenos informácií o farebnej teplote

Táto funkcia zabezpečí optimálne vyváženie bielej pri fotografovaní s bleskom pomocou informácií o farebnej teplote v momente spustenia, ktoré blesk Speedlite prenesie do digitálneho fotoaparátu EOS. Automaticky sa aktivuje pri nastavení vyváženia bielej vo fotoaparáte na možnosť Automatické vyváženie bielej, Automaticky (priorita bielej farby) alebo Blesk.

Pomocný lúč AF

V podmienkach, ktoré sťažujú automatické zaostrovanie, ako je zaostrovanie pri slabom osvetlení, sa blesk spúšťa nepretržite (režim prerušovaného spustenia blesku), aby pomohol pri automatickom zaostrovaní. Účinný dosah pomocného lúča AF je približne 0,7 – 10 m v strede oblasti AF.

Upozornenie

 • Zaostrovanie pomocou pomocného lúča AF externého blesku Speedlite môže byť pri použití periférneho bodu AF na fotoaparáte alebo pri použití širokouhlých objektívov alebo teleobjektívov náročné. V takom prípade použite stredný bod AF alebo bod AF blízko k stredu.
 • Ak je pripojený farebný filter (), blesk Speedlite sa nebude spúšťať prerušovane, aby vytvoril pomocný lúč AF.

Poznámka

 • Rozsvietenie pomocného lúča AF možno vypnúť v položke C.Fn-08.
 • Tento lúč môže vyžarovať fotoaparát namiesto blesku Speedlite v závislosti od okolitého jasu.

Kontrola verzie firmvéru/loga certifikácie

 1. Stlačte tlačidlo PODPONUKA.

 2. Zobrazte obrazovku s informáciami.

  • Otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť – informácie, potom tlačte tlačidlo Výber/nastavenie.
  • Zobrazí verziu firmvéru (1) blesku Speedlite.
 3. Otvorte displej s logom certifikácie.

  • Stlačte tlačidlo Výber/nastavenie.
  • Môžete si pozrieť niektoré logá certifikácie bleskov Speedlite. Ďalšie logá certifikácie nájdete na tele a obale blesku Speedlite.