O tejto príručke

Ikony v tomto návode

Výberový volič Označuje výberový volič.
Časovať 12 sekúnd/Časovať 16 sekúnd Označuje, že príslušná funkcia zostáva aktívna približne 12 alebo 16 sekúnd po uvoľnení tlačidla.
  • Okrem toho sa ikony použité na blesku, napríklad tlačidlá a zobrazenia na monitore, atď., používajú na opis ovládacích tlačidiel a pozícií nastavenia v príručke.
Prepojenie Označuje prepojenie na súvisiacu tému.
Varovanie

Opisuje opatrenia potrebné na predchádzanie problémom so snímaním.

Doplňujúce informácie

Opisuje doplňujúce informácie a vysvetlenia.

Symbol napravo od nadpisu strany označuje dostupnosť funkcie v prípade, že je fotoaparát v režime snímania Flexibilná AE Program AE Priorita uzávierky AE Priorita clony AE Režim Bulb Manuálne nastavenie expozície (Rozšírená zóna snímania).

Odstraňovanie problémov Obsahuje informácie o odstraňovaní problémov.

Predpoklady v užívateľskej príručke

  • V postupoch ovládania sa predpokladá, že vypínače blesku Speedlite aj fotoaparátu sú otočené do polohy ON ().
  • Ikony použité v texte na označenie tlačidiel, voličov a symbolov zodpovedajú ikonám na blesku Speedlite a fotoaparáte.
  • Ak chcete nastaviť nejakú funkciu, zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte požadovanú funkciu.
  • Ak chcete ukončiť nastavovanie funkcie, stlačte tlačidlo Zrušiť.
  • V postupoch ovládania sa predpokladá, že užívateľské funkcie a osobné funkcie blesku Speedlite a ponuka a užívateľské funkcie fotoaparátu majú predvolené nastavenie.