Więcej opcji drukowania

Po kliknięciu na głównym ekranie menu ikony [More Print Options/Więcej opcji drukowania] użytkownik może w przypadku zdjęć zapisanych na kartach pamięci czy nośnikach pamięci USB skorzystać z funkcji drukowania miniatur, powtarzania drukowania oraz innych.

 • Zainstaluj pełną kasetę na papier oraz kasetę z tuszem w drukarce SELPHY (, ).
 • Wybierz opcję [More Print Options/Więcej opcji drukowania] i naciśnij przycisk OK.

Funkcja pozwala wydrukować dwa zestawy wybranych obrazów na jednym arkuszu formatu L lub na papierze formatu pocztówkowego ().

 • Na papierze formatu pocztówkowego rzędy czterech obrazów zajmują obszar 50 mm (1) na 148 mm (2).
 • Na papierze formatu L rzędy trzech obrazów zajmują w przybliżeniu obszar 44,5 mm (3) na 119 mm (4).
 1. Wybierz opcję [Bookmark/Zakładka] i naciśnij przycisk OK.

 2. W razie potrzeby dostosuj ustawienia, a następnie naciśnij przycisk OK.

 3. Wybierz obrazy.

  • Jakość wydruku wybranych obrazów musi być ustawiona na [1]. W przypadku papieru formatów L wybierz maksymalnie 3 obrazy, a w przypadku papieru formatu pocztówkowego — maksymalnie 4.
  • Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić ekran [Preview/Podgląd].
 4. Drukowanie.

  • Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć drukowanie.

Dwa obrazy o formacie karty kredytowej można wydrukować na jednym arkuszu formatu L lub formatu pocztówkowego ().

Aby dociąć wydruki do formatu karty kredytowej, należy ciąć wzdłuż znaczników widocznych w narożnikach.

 1. Wybierz opcję [2-up fixed size print/Drukowanie 2 na 1 (stały rozmiar)] i naciśnij przycisk OK.

 2. W razie potrzeby dostosuj ustawienia, a następnie naciśnij przycisk OK.

 3. Wybierz obrazy.

  • Możesz wybrać do dwóch obrazów, przy czym dla każdego liczba kopii musi być ustawiona na [1].
  • Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić ekran [Preview/Podgląd].
 4. Drukowanie.

  • Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć drukowanie.

Wybrane obrazy są drukowane obok siebie w rzędach. Liczba obrazów na arkusz różni się w zależności od formatu papieru.

 1. Wybierz opcję [Index print/Drukowanie miniatur] i naciśnij przycisk OK.

 2. Wybierz obrazy.

  • Naciśnięcie przycisku Przycisk W górę powoduje umieszczenie znacznika wyboru w polu liczby kopii.
  • Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić ekran [Preview/Podgląd].
 3. Drukowanie.

  • Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć drukowanie.

Włożenie karty pamięci z zapisanymi w aparacie ustawieniami drukowania spowoduje wyświetlenie komunikatu [DPOF images remain Print images?/Pozostają obrazy DPOF. Drukować obrazy?]. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi drukowania ustawionymi w aparacie, naciśnij przycisk OK.

 1. Drukowanie.

  • Aby zmodyfikować wyświetlane ustawienia, naciśnij przycisk Przycisk Menu i wprowadź zmiany na ekranie [Print settings/Ustawienia drukowania] ().
  • Naciśnij przycisk OK, aby wydrukować wszystkie wybrane obrazy jednocześnie.

Uwaga

 • Ten ekran można także wyświetlić, wybierając pozycję [DPOF Print/Drukowanie DPOF] i naciskając przycisk OK, pod warunkiem, że karta pamięci z zapisanymi w aparacie ustawieniami drukowania znajduje się w drukarce.

W drukarce zapisywane są informacje o obrazach wydrukowanych za pomocą funkcji [Select & Print/Wybierz i drukuj] i [ID Photo/Zdjęcie identyfikacyjne] na głównym ekranie menu, jak również funkcji [Bookmark/Zakładka], [2-up fixed size print/Drukowanie 2 na 1 (stały rozmiar)] [Index print/Drukowanie miniatur] na ekranie [More Print Options/Więcej opcji drukowania]. Zdjęcia te można wydrukować ponownie, wybierając je z rejestru zapisanych zdjęć.

 1. Wybierz opcję [Reprint/Powtórny wydruk] i naciśnij przycisk OK.

 2. Wybierz obraz, który już kiedyś został wydrukowany.

  • Wybierz zdjęcie, które już kiedyś zostało wydrukowane, aby wydrukować je ponownie.
  • Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić ekran [Preview/Podgląd].
 3. Drukowanie.

  • Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć drukowanie.
  • Naciskając przyciski Przycisk W góręPrzycisk W dół, można ustawić jakość wydruku.

Uwaga

 • Historia drukowania jest usuwana po wyłączeniu drukarki albo wyjęciu karty pamięci lub nośnika pamięci USB.
 • Drukarka SELPHY przechowuje do 10 elementów w historii drukowania.
 • Rekord jest tworzony dla danych każdego zadrukowanego arkusza.