Pozycje ustawień funkcji indywidualnych

Możesz dostosować funkcje aparatu na karcie [Funkcje indywidualne], aby dostosować je do własnych preferencji fotografowania. Wszelkie ustawienia zmienione przez użytkownika w stosunku do wartości domyślnych będą wyświetlane w kolorze niebieskim.

C.Fn1

Przyrosty nastaw ekspozycji

Ustawia dokładność czasu naświetlania, wartości przysłony, korekcji ekspozycji, sekwencji naświetlania, korekcji ekspozycji lampy itd. do 1/2 stopnia.

 • 1/3: 1/3-stop

 • 1/2: 1/2-stop

Uwaga

 • Wyświetlane w sposób następujący, gdy ustawiono na [1/2-stop].

Przyrosty nastaw czułości ISO

Przyrosty ręcznego ustawiania czułości ISO można zmienić do pełnego stopnia.

 • 1/3: 1/3-stop
 • 1/1: 1-stop

Uwaga

 • Nawet w przypadku ustawienia [1-stop] czułość ISO będzie ustawiana automatycznie z dokładnością do 1/3 stopnia po ustawieniu automatycznej czułości ISO.

Czułość z pomiaru/Autom. ISO

Możesz ustawić status czułości ISO po zakończeniu odliczania timera pomiarowego w sytuacjach, kiedy w trybie działania autom. ISO Programowa AE/Preselekcja czasu/Preselekcja przysłony/Ręczna regulacja ekspozycji/Bulb (czas ręczny) aparat dostosował czułość ISO podczas pomiaru lub działania timera pomiarowego.

 • Przywróć Autom. po pomiarze: Przywróć Autom. po pomiarze
 • Zachowaj czułość po pomiarze: Zachowaj czułość po pomiarze

Auto-kasowanie sekwencji BKT

Możliwe jest anulowanie zakresu sekwencji naświetlania oraz sekwencji balansu bieli, gdy przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji Wyłącz.

 • ON: Włącz
 • OFF: Wyłącz

Kolejność zmian w sekw. BKT

Istnieje możliwość zmiany sekwencji naświetlania i sekwencji balansu bieli.

 • 0−+: 0, -, +
 • –0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
Sekwencja naświetlania Sekwencja balansu bieli
Kierunek N/B Kierunek P/Z
0: Standardowa ekspozycja 0: Standardowy balans bieli 0: Standardowy balans bieli
−: Niedoświetlenie −: Przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego −: Przesunięcie w kierunku koloru purpurowego
+: Prześwietlenie +: Przesunięcie w kierunku koloru bursztynowego +: Przesunięcie w kierunku koloru zielonego

Liczba zdjęć w sekw. BKT

Liczbę zdjęć wykonanych w sekwencji naświetlania i w sekwencji balansu bieli można zmieniać.

Jeśli dla [Kolejność zmian w sekw. BKT] wybrano opcję [0, -, +], zdjęcia w sekwencji BKT będą wykonywane zgodnie z poniższą tabelą.

 • 3: 3 zdjęcia
 • 2: 2 zdjęcia
 • 5: 5 zdjęć
 • 7: 7 zdjęć
(dokładność do 1 stopnia/kroku)
1. zdjęcie 2. zdjęcie 3. zdjęcie 4. zdjęcie 5. zdjęcie 6. zdjęcie 7. zdjęcie
3: 3 zdjęcia Standardowo (0) –1 +1
2: 2 zdjęcia Standardowo (0) ±1
5: 5 zdjęć Standardowo (0) –2 –1 +1 +2
7: 7 zdjęć Standardowo (0) –3 –2 –1 +1 +2 +3

Uwaga

 • Po ustawieniu opcji [2 zdjęcia] można wybrać stronę + lub – podczas ustawiania zakresu sekwencji naświetlania. W przypadku sekwencji balansu bieli drugie zdjęcie zostanie dostosowanie w kierunku ujemnej strony B/A albo M/G.

Bezpieczne przesuw.ekspozycji

Jeśli jasność obiektu zmienia się i nie można uzyskać standardowej ekspozycji w zakresie automatycznej ekspozycji, aparat automatycznie zmieni ręcznie wybrane ustawienie w celu uzyskania standardowej ekspozycji. [Czas naświetl./Przysłona] ma zastosowanie w przypadku trybu Preselekcja czasu lub Preselekcja przysłony. [Czułość ISO] ma zastosowanie w przypadku trybu Programowa AE, Preselekcja czasu lub Preselekcja przysłony.

 • OFF: Wyłącz
 • Tv/Av: Czas naświetl./Przysłona
 • ISO: Czułość ISO

Uwaga

 • Bezpieczne przesuwanie ekspozycji zastępuje wszystkie zmiany wprowadzone w [Zakres ISO] lub [Min. czas naśw.] dla ustawień domyślnych [Fotografowanie: FotografowanieNastawy czułości ISO], jeśli standardowa ekspozycja nie może zostać uzyskana.
 • Górny i dolny limit bezpiecznego przesuwania ekspozycji dla czułości ISO określa [Autom. zakres] (). Jeśli jednak ręcznie ustawiona czułość ISO przekracza zakres określony w pozycji [Autom. zakres], bezpieczne przesuwanie ekspozycji będzie działać do górnej lub dolnej nastawy ręcznie ustawionej czułości ISO.
 • Bezpieczne przesuwanie ekspozycji będzie w razie potrzeby działało nawet wtedy, gdy zostanie użyta lampa błyskowa.

C.Fn2

Ta sama eksp.z nową przysł.

Maksymalna wartość przysłony może się zmniejszyć (najniższa wartość przysłony może wzrosnąć) w trybie Ręczna regulacja ekspozycji (fotografowanie z ręczną regulacją ekspozycji) z czułością ISO ustawioną ręcznie (za wyjątkiem automatycznej czułości ISO), jeśli (1) zmienisz obiektyw, (2) dołączysz konwerter lub (3) użyjesz obiektywu zmiennoogniskowego. Ta funkcja zapobiega niedoświetleniu, regulując czułość ISO lub czas naświetlania (wartość Tv) automatycznie, aby zachować tę samą ekspozycję, jak przed wstąpieniem sytuacji (1), (2) lub (3).

Dzięki [Czułość ISO/Czas naświet.] czułość ISO jest automatycznie regulowana w zakresie czułości ISO. Jeśli ekspozycja nie może zostać zachowana za pomocą regulacji czułości ISO, czas naświetlania (wartość Tv) jest regulowany automatycznie.

 • OFF: Wyłącz
 • ISO: Czułość ISO
 • ISO/Tv: Czułość ISO/Czas naświet.
 • Tv: Czas naświetlania

Przestroga

 • Nie reaguje na zmiany efektywnej wartości przysłony spowodowane zmianami powiększenia, gdy używane są makro obiektywy.
 • Nie można uzyskać takiej samej ekspozycji, która była ustawiona przed wystąpieniem sytuacji (1), (2) lub (3), jeśli [Czułość ISO] jest ustawiona, a ekspozycja nie może być zachowana dla czułości określonych w [Zakres ISO].
 • Nie można uzyskać takiej samej ekspozycji, która była ustawiona przed wystąpieniem sytuacji (1), (2) lub (3), jeśli [Czas naświetlania] jest ustawiona, a ekspozycja nie może być zachowana dla czułości określonych w [Funkcje indywidualne: Nastawa zakresu czasów naśw.].

Uwaga

 • Funkcja ta działa także w przypadku zmian najwyższej liczby f (minimalny otwór przysłony).
 • Pierwotne ustawienie ekspozycji jest przywracane, jeśli wystąpi sytuacja (1), (2) lub (3), gdy ustawiono [Czułość ISO], [Czułość ISO/Czas naświet.] lub [Czas naświetlania]. Nie należy regulować czułości ISO, czasu naświetlania ani wartości przysłony przed powrotem aparatu do pierwotnego stanu sprzed sytuacji (1), (2) lub (3).
 • Czas naświetlania może się zmienić, aby zachować ekspozycję, jeśli czułość ISO wzrasta do dodatkowej czułości ISO, gdy ustawiono [Czułość ISO].

Tryb pom.z blok.AE po ostr.

Dla każdego trybu pomiaru można określić, czy ekspozycja ma być blokowana (blokada AE) po uzyskaniu ostrości obiektów w trybie One-Shot AF. Ekspozycja zostanie zablokowana na czas przytrzymywania spustu migawki do połowy. Wybierz tryby pomiaru dla blokady AE i dodaj znacznik wyboru [Zaznacz]. Wybierz [OK], aby zarejestrować ustawienie.

Nastawa zakresu czasów naśw.

Można ustawić zakres czasów naświetlania. W trybie Elastyczną preselekcją AE, Preselekcja czasu lub Ręczna regulacja ekspozycji można ręcznie ustawić czas naświetlania w obrębie określonego zakresu. W trybie Programowa AE i Preselekcja przysłony lub w trybie Elastyczną preselekcją AE, gdy czas naświetlania jest ustawiony na [AUTO], czas naświetlania jest ustawiany automatycznie w określonym zakresie (z wyjątkiem nagrywania filmów). Wybierz [OK], aby zarejestrować ustawienie.

 • Czas najdłuższy

  Możliwe jest ustawienie w zakresie od 30 s do 1/4000 s.

 • Czas najkrótszy

  Możliwe jest ustawienie w zakresie od 1/8000 do 15 s.

Nastawa zakresu przysłony

Można ustawić zakres wartości przysłony. W trybie Elastyczną preselekcją AE, Preselekcja przysłony, Ręczna regulacja ekspozycji lub Bulb (czas ręczny) można ręcznie ustawić wartość przysłony w obrębie określonego zakresu. W trybie Programowa AE i trybie Preselekcja czasu lub w trybie Elastyczną preselekcją AE przy wartości przysłony ustawionej na [AUTO], wartość przysłony ustawiana jest automatycznie na wartość mieszczącą się w określonym zakresie. Wybierz [OK], aby zarejestrować ustawienie.

 • Maks.przysłona

  Możliwe jest ustawienie w zakresie wartości od f/1.0 do f/64.

 • Min. przysłona

  Możliwe jest ustawienie w zakresie wartości od f/91 do f/1.4.

Uwaga

 • Dostępny zakres wartości przysłony zależy od maksymalnego i minimalnego otworu przysłony obiektywu.

C.Fn3

Kierunek obracania w Tv/Av

Kierunek obracania pokrętła podczas ustawiania czasu naświetlania i wartości przysłony można odwrócić.

Odwraca kierunek obracania głównego pokrętła Pokrętło główne, Pokrętło szybkiej kontroli 1 i Pokrętło szybkiej kontroli 2 w trybie fotografowania Ręczna regulacja ekspozycji i jedynie główne pokrętło Pokrętło główne w innych trybach fotografowania. Kierunek obracania pokrętła Pokrętło szybkiej kontroli 1 i Pokrętło szybkiej kontroli 2 w trybie Ręczna regulacja ekspozycji odpowiada kierunkowi ustawiana korygowania ekspozycji w trybach Programowa AE, Preselekcja czasu, and Preselekcja przysłony modes.

 • Normalna: Normalny
 • Odwrotny: Odwrotny

Obrót pierścienia sterowania

Kierunek obrotów pierścienia sterowania adaptera mocowania i obiektywu RF podczas ustawiania czasu naświetlania i wartości przysłony można odwrócić.

 • Normalna: Normalny
 • Odwrotny: Odwrotny

Dostosowanie przycisków

Możesz przypisać często używane funkcje do przycisków aparatu, z których wygodnie Ci się korzysta. Do tego samego przycisku można przypisywać różne funkcje, które będą używane podczas fotografowania lub nagrywania filmów.

 1. Wybierz [Funkcje indywidualne: Dostosowanie przycisków].

 2. Wybierz ustawienia aparatu.

 3. Wybierz funkcję do przypisania.

  • Aby zapisać ustawienie, naciśnij przycisk SET.
  • W przypadku funkcji oznaczonych symbolem [INFO] w lewym dolnym rogu ekranu istnieje możliwość konfiguracji zaawansowanych ustawień poprzez naciśnięcie przycisku INFO.

Uwaga

 • Ustawienia [Funkcje indywidualne: Dostosowanie przycisków] nie zostaną skasowane, nawet po wybraniu [Funkcje indywidualne: Kasowanie nast. funkcji C.Fn]. Aby skasować ustawienia, wybierz [Funkcje indywidualne: Kasuj ustawienia własne].

Funkcje, które można personalizować

AF

●: Domyślne ○: Możliwe do personalizacji
Funkcja Spust migawki naciśnięty do połowy Przycisk Film AF-ON Przycisk blokady AE Przycisk wyboru punktu AF Przycisk podglądu głębi ostrości Przycisk obiektywu Przycisk wielofunkcyjny Przycisk SET Multi-sterownik
Pomiar i start AF
Pomiar i AF start
Stop AF
Stop AF
Wybieranie punktu AF
Wybieranie punktu AF
Bezpośredni wybieranie punktu AF
Bezpośredni wybór punktu AF
Ustaw punkt AF na środek
Ustaw punkt AF w środku
Przełącz do zarejestrowanej funkcji AF
Przełącz do zarejest. f-cji AF*1
Bezpośredni wybór metody AF
Bezpośredni wybór metody AF*1
Tryb One-Shot AF/Servo AF
One-Shot AF Strzałka (w lewo/prawo) Servo AF*1
AF z detekcją oczu
AF z detekcją oczu*1
AF dot. z przec.
AF dot. z przec.
Detekcja oczu
Detekcja oczu
Wyróżnianie
Wyróżnianie
Asystent ostrzenia
Asystent ostrzenia
Tryb wyzwalania migawki
Wyzwal. migawki*1

1: Nie można przypisać jako funkcji dostępnej podczas nagrywania filmu.

Ekspozycja

●: Domyślne ○: Możliwe do personalizacji
Funkcja Spust migawki naciśnięty do połowy Przycisk Film AF-ON Przycisk blokady AE Przycisk wyboru punktu AF Przycisk podglądu głębi ostrości Przycisk obiektywu Przycisk wielofunkcyjny Przycisk SET Multi-sterownik
Pomiar start
Pomiar start
Blokada AE *3
Blokada AE
Blokada AE (wstrzymanie)
Blokada AE (wstrz.)
Blokada AE, Stop AF
Blokada AE, Stop AF
Blokada AE (naciśnięty przycisk)
Blokada AE (naciśnięty przyc.)*1
Blokada AE / Blokada FE *4
Blokada AE/Blokada FE*1
Korekta ekspozycji (przytrzymaj przycisk, obróć pokrętło główne)
Komp.eksp.(przytrz.p.,obróćPokrętło główne)
Ustaw czułość ISO (przytrzymaj przycisk, obróć pokrętło główne)
Ustaw ISO (przytrz.p.,obróćPokrętło główne)
Blokada ekspozycji lampy
Blokada ekspozycji lampy*1

1: Nie można przypisać jako funkcji dostępnej podczas nagrywania filmu.

3: Domyślne w trybie nagrywania filmów.

4: Domyślne w trybie fotografowania.

Obraz

●: Domyślne ○: Możliwe do personalizacji
Funkcja Spust migawki naciśnięty do połowy Przycisk Film AF-ON Przycisk blokady AE Przycisk wyboru punktu AF Przycisk podglądu głębi ostrości Przycisk obiektywu Przycisk wielofunkcyjny Przycisk SET Multi-sterownik
Jakość obrazu
Jakość obrazu*1
1-przyciskowe ustawienie jakości obrazu
1-przyc. nastawa jakości obrazu*1
1-przyciskowa jakość obrazu (wstrzymanie)
1-przyc.jakość obrazu (wstrz.)*1
Funkcja zapisu i wyboru karty/folderu
Wybór funk.zapisu+karty/fold.
Format obrazu fotografii
FotografowaniePrzycinanie/Format obr.*1
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)
Auto Lighting Optimizer/Autom. optymalizator jasności
Wybór stylu obrazów
Styl obrazów
Ochrona
Ochrona
Ocena
Ocena

1: Nie można przypisać jako funkcji dostępnej podczas nagrywania filmu.

Filmy

●: Domyślne ○: Możliwe do personalizacji
Funkcja Spust migawki naciśnięty do połowy Przycisk Film AF-ON Przycisk blokady AE Przycisk wyboru punktu AF Przycisk podglądu głębi ostrości Przycisk obiektywu Przycisk wielofunkcyjny Przycisk SET Multi-sterownik
Wzór zebry
Wzór zebry*2
Nagrywanie filmu
Nagryw. filmu
Wstrzymanie Filmowego Serwo AF
Wstrzymanie Film. Serwo AF

2: Nie można przypisać jako funkcji dostępnej podczas robienia zdjęć.

Operowanie

●: Domyślne ○: Możliwe do personalizacji
Funkcja Spust migawki naciśnięty do połowy Przycisk Film AF-ON Przycisk blokady AE Przycisk wyboru punktu AF Przycisk podglądu głębi ostrości Przycisk obiektywu Przycisk wielofunkcyjny Przycisk SET Multi-sterownik
Nastawy lampy
Nastawy lampy*1
Ustawienia funkcji pokrętła
Ustawienia funkcji pokrętła
Podgląd głębi ostrości *3
Podgląd głębi ostrości*1
Zresetuj wybraną pozycję w trybie Fv
Resetuj wybraną opcję w tr. Fv*1
Zresetuj Tv/Av/ekspozycję/ISO w trybie Fv
Resetuj Tv/Av/Korygowanie ekspozycji/ISO w trybie Fv*1
Ekran szybkich nastaw
Ekran szybkich nastaw
Powiększ lub zmniejsz
Powiększ/Zmniejsz
Odtwarzanie obrazów
Odtwarzanie obrazów
Powiększ obrazy podczas odtwarzania
Powiększ obrazy podczas odtwarz.
Zarejestruj/przywołaj funkcję fotografowania
Zarej./przywołaj f-cję fotogr.*1
Wyświetlanie menu
Wyświetlanie menu
Migawka dotykowa
Migawka dotyk.*1
Utwórz folder
Utwórz folder*1
Maksymalizuj jasność ekranu (tymczasowo)
Maksym. jasność ekranu (chwil.)
Wyśw. wył.
Wyśw. wył.
Przełącz między wizjerem/ekranem
Przeł. między wizjerem/ekr.
Tryb Eco
Tryb Eco
Funkcje bezprzewodowe
Funkcja Wi-Fi
Bez funkcji (wyłączona) *4
Bez funkcji (wyłączona)

1: Nie można przypisać jako funkcji dostępnej podczas nagrywania filmu.

3: Domyślne w trybie fotografowania.

4: Domyślne w trybie nagrywania filmów.

Uwaga

 • [Przycisk obiektywu]: „Przycisk blokady AF” w super teleobiektywach wyposażonych w Image Stabilizer (Stabilizator obrazu).

Dostosowanie pokręteł

Często używane funkcje można przypisać do pokręteł Pokrętło główne/Pokrętło szybkiej kontroli 1/Pokrętło szybkiej kontroli 2/Pierścień sterowania.

 1. Wybierz [Funkcje indywidualne: Dostosowanie pokręteł].

 2. Wybierz ustawienia aparatu.

 3. Wybierz funkcję do przypisania.

  • Aby zapisać ustawienie, naciśnij przycisk SET.
  • W przypadku funkcji oznaczonych symbolem [INFO] w lewym dolnym rogu ekranu istnieje możliwość konfiguracji zaawansowanych ustawień poprzez naciśnięcie przycisku INFO.

Uwaga

 • Ustawienia [Funkcje indywidualne: Dostosowanie pokręteł] nie zostaną skasowane, nawet po wybraniu [Funkcje indywidualne: Kasowanie nast. funkcji C.Fn]. Aby skasować ustawienia, wybierz [Funkcje indywidualne: Kasuj ustawienia własne].

Funkcje dostępne dla pokręteł

●: Domyślne ○: Możliwe do personalizacji
Funkcja Pokrętło główne Pokrętło szybkiej kontroli 2 Pokrętło szybkiej kontroli 1 Pierścień sterowania
Wybór metody AF Wybór metody AF
Bezpośredni wybieranie punktu AF Bezpośredni wybór punktu AF
Metoda AF (przytrzymując przycisk pomiarowy) Metoda AF (przytrz. przyc. pom.)
Zmień czas naświetlania Zmień czas otwarcia migawki
Zmień wartość przysłony Zmień wartość przysłony
Korekta ekspozycji Korygowanie ekspozycji
ISO Ustaw czułość ISO
Zmień czas otwarcia migawki (przytrzymując przycisk pomiarowy) Zmień cz.otw.mig.(przytrz.p.pom.)
Zmień wartość przysłony (przytrzymując przycisk pomiarowy) Zmień w.przysł. (przytrz.p.pom.)
Korekta ekspozycji (przytrzymaj przycisk, obróć pokrętło główne) Koryg.ekspozycji (przytrz.p.pom.)
Ustaw czułość ISO (przytrzymaj przycisk, obróć pokrętło główne) Ustaw czuł. ISO (przytrz.p.pom.)
Korekta ekspozycji z lampą (przytrzymując przycisk pomiarowy) Kor.eksp.z lampą(prz.przyc.pom.)
Ustawienie czasu naświetlania w trybie M Ust. czasu otw. mig. w trybie M
Ustawianie wartości przysłony w trybie M Ustawianie przysłony w trybie M
Wybór balansu bieli Wybór WB
Wybór temperatury barwowej Wybór temperatury barwowej
Wybór stylu obrazów Styl obrazów
Wybór WB (przytrzymując przycisk pomiarowy) Wybór WB (przytrz. przyc. pom.)
Temperatura barwowa (przytrzymując przycisk pomiarowy) Temp.barw.(przytrz. przyc. pom.)
Wybór stylu obrazu (przytrzymując przycisk pomiarowy) Wybór Styl obrazów (przytrz. przyc. pom.)
Bez funkcji (wyłączona) Bez funkcji (wyłączona)

Uwaga

 • Pokrętła Pokrętło główne oraz Pokrętło szybkiej kontroli 2 nie mogą zostać dostosowane w trybie [Elastyczną preselekcją AE].
 • Pierścień sterowania: Pierścień sterowania na obiektywach RF i adapterach mocowania.

Kasuj ustawienia własne

 1. Wybierz [Funkcje indywidualne: Kasuj ustawienia własne].

 2. Wybierz opcję [OK].

  • [Dostosowanie przycisków] i [Dostosowanie pokręteł] są przywrócone do ustawień domyślnych.

C.Fn4

Dodaw. inf. o przycięciu

Dodanie informacji o przycięciu wyświetla pionowe linie dla formatu obrazu określonego dla fotografowania, dzięki czemu można komponować ujęcia tak, jak gdyby używany był aparat średnio- lub wielkoformatowy (6 × 6 cm, 4 × 5 cale, itd.).

W trakcie wykonywania zdjęć aparat nie kadruje obrazów zapisanych na karcie, ale dodaje informacje o formacie obrazu, aby wykadrować je za pomocą Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS).

Możesz zaimportować obrazy do programu Digital Photo Professional na komputerze i łatwo wykadrować obrazy do formatu ustawionego w trakcie ich rejestrowania.

 • OFF: Wyłącz
 • 6:6: Format 6:6
 • 3:4: Format 3:4
 • 4:5: Format 4:5
 • 6:7: Format 6:7
 • 5:6: Format 10:12
 • 5:7: Format 5:7

Przestroga

 • Informacje o przycięciu można dodać wyłącznie kiedy [Fotografowanie: FotografowaniePrzycinanie/Format obr.] jest ustawiony na [Pełna klatka].
 • Obrazy JPEG i HEIF nie są zapisywane w wykadrowanym rozmiarze, jeśli aparat jest wykorzystywany do przetwarzania obrazów RAW z informacjami o przycięciu (). W takim przypadku obróbka obrazów RAW powoduje utworzenie obrazów JPEG lub HEIF z informacją o przycięciu.

Uwaga

 • Na ekranie wyświetlane są pionowe linie wskazujące wybrany format obrazu.

Kompresja dźwięku

Ustawia kompresję dźwięku dla nagrywanego filmu. Opcja [Wyłącz] zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kompresja dźwięku, ale rozmiar plików jest większy.

 • ON: Włącz
 • OFF: Wyłącz

Przestroga

 • Edytowanie plików filmowych nagranych z wykorzystaniem ustawienia [Wyłącz], a następnie zapisanie ich z kompresją spowoduje również kompresję dźwięku.
 • Dźwięk jest kompresowany, nawet jeśli wybrano [Wyłącz] dla opcji [Jakość nagr.filmu] ustawionej na wartość Full HD29,97 kl./s.IPB (lekka) (NTSC) lub Full HD25,00 kl./s.IPB (lekka) (PAL).

Usuwanie-domyślna opcja

Możesz wybrać, która opcja jest domyślnie wybierana przez menu usuwanie (), do którego przechodzi się, naciskając przycisk Usuń w trakcie odtwarzania obrazów lub przeglądania obrazów po ich zarejestrowaniu.

Po ustawieniu opcji innej niż [Anuluj] obrazy można szybko usuwać, po prostu naciskając przycisk SET.

 • Anuluj: Zaznaczone [Anuluj]
 • Usuń: Zaznaczone [Usuń]
 • RAW: Zaznaczone [UsuńRAW]
 • J/H: Zaznacz.[Usuń inne niż RAW]

Przestroga

 • Uważaj, aby przez przypadek nie usunąć obrazów, gdy ustawiona jest opcja inna niż [Anuluj].

Zwolnij mig. bez obiektywu

Można określić, czy fotografowanie lub filmowanie jest możliwe bez założonego obiektywu.

 • OFF: Wyłącz
 • ON: Włącz

Schowaj obiekt.przy wyłącz.

Można ustawić mechanizm tak, aby obiektyw STM z przekładnią napędzającą (np. EF40mm f/2.8 STM) został automatycznie cofnięty po ustawieniu przełącznika zasilania aparatu w pozycji Wyłącz.

 • ON: Włącz
 • OFF: Wyłącz

Przestroga

 • W przypadku automatycznego wyłączania zasilania obiektyw nie będzie się cofać bez względu na to ustawienie.
 • Przed odłączeniem obiektywu upewnij się, że jest cofnięty.

Uwaga

 • Po wybraniu ustawienia [Włącz] ta funkcja działa niezależnie od ustawienia przełącznika trybu ostrości na obiektywie (AF lub MF).

Dodaj informacje IPTC

Zarejestrowanie informacji IPTC (International Press Telecommunications Council) w aparacie w narzędziu EOS Utility (oprogramowaniu EOS) umożliwia zapisanie (dodanie) tych informacji do zdjęć w formacie JPEG/HEIF/RAW w momencie fotografowania. Jest to przydatne przy zarządzaniu plikami i innych zadaniach wykorzystujących informacje IPTC.

Instrukcje dotyczące rejestrowania informacji IPTC w aparacie i szczegóły dotyczące informacji, które można zarejestrować, zawiera instrukcja obsługi oprogramowania EOS Utility.

 • OFF: Wyłącz
 • ON: Włącz

Przestroga

 • Informacje IPTC nie są dodawane w trakcie nagrywania filmów.

Uwaga

 • Podczas odtwarzania można sprawdzić, czy dołączono informacje IPTC.
 • Do sprawdzania informacji IPTC na obrazach można także używać oprogramowania Digital Photo Professional (oprogramowania EOS).
 • Informacje IPTC zarejestrowane w aparacie nie zostaną usunięte po wybraniu opcji [Funkcje indywidualne: Kasowanie nast. funkcji C.Fn] (), ale ustawienie ulegnie zmianie na [Wyłącz].

C.Fn5

Kasowanie nast. funkcji C.Fn

Wybranie opcji [Funkcje indywidualne: Kasowanie nast. funkcji C.Fn] kasuje wszystkie ustawienia funkcji indywidualnych, z wyjątkiem [Dostosowanie przycisków] i [Dostosowanie pokręteł].

Uwaga

 • Przeprowadzenie [Funkcje indywidualne: Kasowanie nast. funkcji C.Fn] nie kasuje ustawień skonfigurowanych w [Funkcje indywidualne: Dostosowanie przycisków] i [Funkcje indywidualne: Dostosowanie pokręteł]. Aby skasować ustawienia, wybierz [Funkcje indywidualne: Kasuj ustawienia własne]. Należy pamiętać, że pomimo zachowania informacji dodanych za pomocą [Funkcje indywidualne: Dodaj informacje IPTC], ustawienie zmienia się na [Wyłącz].