Trikčių šalinimas

Iškilusias triktis pašalinkite kaip nurodyta toliau.

Nepavyksta tinkamai užbaigti diegimo proceso

„Windows“

 • Programą įdiekite naudodami administratoriaus paskyrą (pavyzdžiui, nustatydami esamo vartotojo teises [Computer administrator/Kompiuterio administratorius] arba [Administrator/Administratorius]). Diegti neturint administratoriaus teisių negalima. Informacijos apie administratoriaus paskyrų naudojimą rasite kompiuterio dokumentacijoje.

„macOS“

 • Diegti negalima nenaudojant administratoriaus paskyros. Prisijunkite dar kartą naudodami administratoriaus paskyrą. Informacijos apie prisijungimą ir administratoriaus paskyrų naudojimą rasite „MacOS“ dokumentacijoje.

Nepavyksta paleisti EU

 • EU nepasileidžia, kai fotoaparatas EOS 6D, 760D, 750D, 2000D, 1300D, M6, M5, M3, M10 arba M100 su kompiuteriu sujungtas sąsajos kabeliu ir įjungta fotoaparato „Wi-Fi“ nuostata. Išjunkite „Wi-Fi“ nuostatą ir iš naujo sujunkite fotoaparatą su kompiuteriu.
 • EU negalima paleisti, kai fotoaparato meniu [Sąranka: „Choose USB connection app“ (Pasirinkite USB ryšio programėlę)] nustatytas kaip [„Canon app(s) for iPhone“ („Canon“ programėlė (-ės), skirta (-os) „iPhone“)], kol jis prijungtas prie kompiuterio sąsajos kabeliu. Atjunkite sąsajos kabelį, pakeiskite nustatymą į [„Photo Import/Remote Control“ (Nuotraukų importavimas / nuotolinis valdiklis)], tada iš naujo prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio.

Kortelių skaitytuvas neaptinka SD kortelės

 • SDXC kortelių gali nepavykti tinkamai aptikti: tai priklauso nuo naudojamo kortelių skaitytuvo. Tokiu atveju, sąsajos kabeliu sujunkite fotoaparatą su kompiuteriu ir naudodamiesi programa „EOS Utility“ importuokite vaizdus į kompiuterį.

Nėra ryšio tarp EU ir fotoaparato

„Windows“

 • Užduočių juostoje spustelėkite piktogramą [„EOS Utility“] ir pasirinkite [Quit/Išeiti], po to dukart spustelėkite darbalaukio piktogramą [EOS Utility], kad paleistumėte EU.

„Windows“ / „macOS“

 • EU teisingai neveiks, jei kompiuteris netenkins sistemos reikalavimų. Naudokite EU kompiuteryje, kurio sistema atitinka jai keliamus reikalavimus ().
 • Sąsajos kabelį (teisinga kryptimi) įkiškite į prievadą iki pat galo. Neteisingai sujungus, gali atsirasti trikčių arba sugesti fotoaparatas arba kompiuteris ().
 • Įsitikinkite, kad fotoaparatas įjungtas ().
 • EU ir fotoaparatas gali teisingai nepalaikyti ryšio, jei naudojami kiti kabeliai, ne originalūs EOS fotoaparatams skirti sąsajos kabeliai ().
 • Sujunkite fotoaparatą ir kompiuteriu sąsajos kabeliu tiesiogiai. Nejunkite per šakotuvą, nes gali nepavykti užmegzti normalaus ryšio tarp EU ir fotoaparato.
 • Normalus ryšys gali būti neįmanomas, jei prie kompiuterio prijungti keli kiti USB įrenginiai, ne pelė ir klaviatūra. Jei fotoaparatas nepalaiko normalaus ryšio, atjunkite kitus USB įrenginius, išskyrus pelę ir klaviatūrą.
 • Prie to paties kompiuterio junkite ne daugiau kaip vieną fotoaparatą. Jei nepaisysite šio nurodymo, gali neteisingai veikti fotoaparatas.
 • Nejunkite fotoaparato su kompiuteriu, atlikdami susietąjį fotografavimą su belaidžio ryšio failų siųstuvu (parduodamas atskirai). Jei nepaisysite šio nurodymo, gali neteisingai veikti fotoaparatas.
 • Fotoaparatas negali palaikyti ryšio su EU, jei jo baterija nėra pakankamai įkrauta. Pakeiskite visiškai įkrauta baterija. Kai kuriuos fotoaparatus galima maitinti iš elektros tinklo lizdo naudojant priedą (parduodamas atskirai). Jei reikia išsamios informacijos, žr. fotoaparato naudotojo vadovą. Atminkite, kad kompiuteris per sąsajos kabelį fotoaparato nemaitina.

Nutraukiamas ryšys tarp EU ir fotoaparato

 • Esant tam tikroms kompiuterio aplinkoms, gali parodyti patvirtinimo pranešimą, kuriame klausiama, ar tęsti ryšio palaikymą su fotoaparatu, jei neatliekate jokių veiksmų, kai fotoaparatas ir kompiuteris yra sujungti. Jei paliksite sistemą nenaudojamą, po to, kai bus parodytas šis pranešimas, automatiškai nutraukiamas ryšys su fotoaparatu ir uždaroma EU. Jei taip ir yra, perjunkite fotoaparato maitinimo jungiklį į padėtį OFF, po to į padėtį ON ir paleiskite EU.
 • Kol prijungtas fotoaparatas, kompiuteryje neturėtų įsijungti miego režimo. Jei kompiuteryje įsijungtų miego režimas, neatjunkite sąsajos kabelio: išjunkite miego režimą kompiuteryje palikę fotoaparatą prijungtą. Kai kurie kompiuteriai gali neteisingai pabusti, jei sąsajos kabelis atjungiamas jiems veikiant miego režimu. Informacijos apie miego režimą rasite kompiuterio dokumentacijoje.

Ne „Canon“ gamybos blykstės nesuveikia nuotolinio „Live View“ fotografavimo režimu

 • Jei nuotolinio „Live View“ fotografavimo metu prie fotoaparato prijungta ne „Canon“ gamybos blykstė nustatykite fotoaparato parinkties [Soft LV shooting/Švelnus LV fotografavimas] arba [Silent LV shoot./Tylusis LV fotografavimas] nuostatą [Disable/Išjungti].