Желі параметрлерін тексеру және өңдеу

Қосылым параметрлерін тексеру және өңдеу

Камерада сақталған қосылым параметрлерін тексеруіңізге, өзгертуіңізге немесе жоюыңызға болады.

 1. [Communication Functions (Байланыс функциялары): Network settings/Communication Functions (Байланыс функциялары): Желі параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 2. [Connection settings/Қосылым параметрлері] тармағын таңдаңыз.

 3. [SET*] параметрін таңдаңыз.

  • Сақталған параметрлерде қосылым үшін пайдалану мақсатында параметрлерді таңдаңыз.
 4. Параметрлерді тексеріңіз немесе өзгертіңіз.

  • Connect (Қосу)

   • Қосылымды қайта орнату үшін таңдаңыз ().
  • Change with wizard (Шебермен өзгерту)/Change from list (Тізімнен өзгерту)

   • Қосылым параметрлерін өзгертіңіз ().
  • Save/load settings on card (Параметрлерді картаға сақтау/жүктеу)

   • Қосылым параметрлерін картаға сақтаңыз немесе сақталған қосылым параметрлерін картадан камераға жүктеңіз ().
  • Delete settings (Параметрлерді жою)

   • Қосылым параметрлерін жою үшін таңдаңыз.

   • [OK] тармағын таңдау параметрлерді жояды.
  • Confirm settings (Параметрлерді растау)

   • Қосылым параметрлерін тексеру үшін таңдаңыз.

Қосылым параметрлерін өзгерту

Бастапқыда қосылым шеберін пайдаланып аяқталған параметрлерді төмендегідей өзгертуге болады.

Шебермен өзгерту

Қосылым шеберін камерада сақталған қосылым параметрлерін өзгерту үшін пайдалануыңызға болады.

 1. [Connection settings/Қосылым параметрлері] экранына қатынаңыз.

 2. [Change with wizard/Шебермен өзгерту] параметрін таңдаңыз.

 3. Қосылым параметрлерін өзгерту үшін қосылым шеберін пайдаланыңыз.

Тізімнен өзгерту

Камерада сақталған байланыс және функция параметрлерін камерада сақталған қосылым параметрлерін өзгерту үшін пайдалануыңызға болады. Параметрлер атауларын да тіркеуіңізге болады.

 1. [Connection settings/Қосылым параметрлері] экранына қатынаңыз.

 2. [Change from list/Тізімнен өзгерту] параметрін таңдаңыз.

 3. Параметрді таңдаңыз және параметр мәліметтерін қажетінше өзгертіңіз.

  • Settings name (Параметрлер атауы)

   • Параметрлер жинағына атау беру үшін таңдаңыз. Мәтінді енгізу үшін виртуалды пернетақтаны () пайдаланыңыз.
  • NW*/Comm settings (Байланыс параметрлері)*

   • Байланыс параметрлерін өзгерту, қосу немесе тазалау үшін таңдаңыз.

   • [Select from list/Тізімнен таңдау] параметрін таңдау камерада сақталған байланыс параметрлерін тізімдейді. Пайдалану үшін байланыс параметрлерін таңдаңыз.

    Байланыс параметрінің мәліметтерін қарау үшін параметрлерді таңдаңыз және INFO түймесін басыңыз.

   • [Clear selected/Таңдалғанды тазалау] параметрін таңдау тіркелген қосылым параметрлері бар байланыс параметрлерін тазалайды. Растау экранында [OK] тармағын таңдаңыз.
  • MODE*/Function settings (Функция параметрлері)*

   • Функция параметрлері өзгерту, қосу немесе тазалау үшін таңдаңыз.

   • [Select from list/Тізімнен таңдау] параметрін таңдау камерада сақталған функция параметрлерін тізімдейді. Пайдалану үшін функция параметрлерін таңдаңыз.

    Функция параметрінің мәліметтерін қарау үшін параметрлерді таңдаңыз және INFO түймесін басыңыз.

   • [Clear selected/Таңдалғанды тазалау] параметрін таңдау тіркелген қосылым параметрлері бар функция параметрлерін тазалайды. Растау экранында [OK] тармағын таңдаңыз.

Ескертпе

 • Қосылым параметрлерінің бір жинағына байланыс және функция параметрлерінің екі жинағын тіркеуіңізге болады. Параметр мәліметтеріне байланысты кейбір жағдайларда тек бір параметрді тіркеуге болатынын ескеріңіз.
 • Барлық функция параметрлерін тазалау байланыс параметрлерін де тазалайды және қосылым параметрлері [Unspecified/Көрсетілмеген] деп белгіленеді.

Параметрлерді сақтау және жүктеу

Қосылым параметрлерін картаға сақтауға және басқа камераға қолдануға болады. Басқа камераларда теңшелген қосылым параметрлерін пайдаланатын камераңызға қолдануға да болады.

Ескертпе

 • [Орнату: Save/load cam settings on card/Орнату: Картада камера параметрлерін сақтау/жүктеу] параметрі камерадағы барлық байланыс параметрлерін картаға сақтауыңызға немесе барлық байланыс параметрлерін басқа камера үшін картадан жүктеуіңізге мүмкіндік береді.

Параметрлерді сақтау

 1. [Connection settings/Қосылым параметрлері] экранына қатынаңыз.

 2. [Save/load settings on card / Параметрлерді картаға сақтау/жүктеу] параметрін таңдаңыз.

 3. [Save settings to card/Параметрлерді картаға сақтау] параметрін таңдаңыз.

 4. [OK] түймесін таңдаңыз.

  • Файл атауын камера автоматты түрде анықтайды: WFTNPF, одан кейін сан (01 - 40) және NIF кеңейтімі. Файл атауын қажетінше өзгерту үшін INFO түймесін басыңыз.
  • Параметрлер картаға сақталады.
  • Параметрлер файлы карта ашылған кезде көрсетілген (негізгі каталог) карта аймағына сақталады.

Ескерту

 • 40 параметрлер файлын картаға камерадан сақтауға болады. 41 немесе одан көп сақтау үшін басқа картаны пайдаланыңыз.

Параметрлерді жүктеу

 1. [Connection settings/Қосылым параметрлері] экранына қатынаңыз.

 2. [Save/load settings on card / Параметрлерді картаға сақтау/жүктеу] параметрін таңдаңыз.

 3. [Load settings from card/Параметрлерді картадан жүктеу] параметрін таңдаңыз.

 4. Параметрлер файлын таңдаңыз.

  • Желі ортаңызға сәйкес келетін параметрлер файлын таңдаңыз.
 5. [OK] түймесін таңдаңыз.

  • Параметрлер файлынан ақпарат таңдалған параметрлер нөміріне жүктеледі.

Ескерту

 • 41 немесе одан көп параметрлер файлынан файлды картаға сақтау үшін компьютер немесе басқа құрылғы пайдаланылса да, параметрлерді жүктеу үшін камера экранында тек 40 көрсетіледі. 41 немесе одан көп көп параметрлер файлын жүктеу үшін 40 файлды бір картадан жүктеңіз, одан кейін қалғанын басқа картадан жүктеңіз.

Ескертпе

 • [Орнату: Save/load cam settings on card/Set-up: Картада камера параметрлерін сақтау/жүктеу] параметрі камерадағы барлық байланыс параметрлерін картаға сақтауыңызға немесе барлық байланыс параметрлерін басқа камера үшін картадан жүктеуіңізге мүмкіндік береді.

Қосылым параметрлерін қолмен өңдеу

Камерада сақталған байланыс және функция параметрлерін қосуыңызға, өзгертуіңізге немесе жоюыңызға болады. Қосылым шеберін пайдаланып орнатылмаған параметрлерді де теңшеуіңізге болады, атаулары бірдей файлдар FTP серверіне бар файлдар ретінде жіберілген жағдайда орын алатын нәрсені анықтайтын параметр сияқты.

Байланыс параметрлерін өңдеу

 1. [Communication Functions (Байланыс функциялары): Network settings/Communication Functions: Желі параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 2. [Manual setting/Қолмен орнату] параметрін таңдаңыз.

 3. [Comm settings/Негізгі параметрлер] параметрін таңдаңыз.

 4. [NW*] параметрін таңдаңыз.

  • Өңдеу үшін сақталған параметрлерді таңдаңыз.
 5. Параметрлерді қажетінше өзгертіңіз, жойыңыз немесе тексеріңіз.

  • Change (Өзгерту)

   • Байланыс параметрлерінің жинақтарындағы жеке параметрлерді өзгерту үшін таңдаңыз.

   • [Wireless LAN/Сымсыз LAN] параметрін таңдау мысалы, мақсатты SSID атауын өзгертуіңізге мүмкіндік береді.
   • [TCP/IPv4] таңдау IP мекенжайы сияқты желіге қатысты параметрлерді теңшеуіңізге мүмкіндік береді.
   • [TCP/IPv6] параметрін таңдау IPv6 үшін () пайдаланылған параметрлерді теңшеуіңізге мүмкіндік береді.
   • Байланыс параметрлеріне байланысты барлық элементтер көрсетілмеуі мүмкін.
  • Delete settings (Параметрлерді жою)

   • Байланыс параметрлерін жою үшін таңдаңыз.

   • [OK] тармағын таңдау параметрлерді жояды.
  • Confirm settings (Параметрлерді растау)

   • Байланыс параметрлерін тексеру үшін таңдаңыз.

Функция параметрлерін өңдеу

 1. [Communication Functions (Байланыс функциялары): Network settings/Communication Functions: Желі параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 2. [Manual setting/Қолмен орнату] параметрін таңдаңыз.

 3. [Function settings/Функция параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 4. [MODE*] параметрін таңдаңыз.

  • Өңдеу үшін сақталған параметрлерді таңдаңыз.
 5. Параметрлерді қажетінше өзгертіңіз, жойыңыз немесе тексеріңіз.

Мақсатты қалтадағы каталог құрылымы

[FTP server/FTP сервері] → [Directory structure/Каталог құрылымы] тармағында теңшеңіз.

[Default/Әдепкі] параметрімен негізгі қалта суретті сақтау үшін пайдаланылады. [Target folder/Мақсатты қалта] параметрін өзгерту арқылы негізгі қалтада ішкі қалта жасаған болсаңыз, суреттер сол қалтаға сақталады.

[Camera/Камера] параметрін таңдау сервердің негізгі қалтасында сурет сақтау үшін камераның қалта құрылымына (A/DCIM/100EOSR3 сияқты) сәйкес келетін қалта құрылымын автоматты түрде жасайды. [Target folder/Мақсатты қалта] параметрін өзгерту арқылы негізгі қалтада ішкі қалта жасаған болсаңыз, A/DCIM/100EOSR3 сияқты қалта құрылымы сол қалтада сурет сақтау үшін автоматты түрде жасалады.

Атауы бірдей файлдарды қайта жазу

[FTP server/FTP сервері] → [Overwrite same file/Бірдей файлды қайта жазу] тармағында теңшелген.

[Overwrite same file/Бірдей файлды қайта жазу] параметрі [Disable/Өшіру] мәніне орнатылғанда

FTP серверіндегі мақсатты қалтада бірдей атаулы файл бұрыннан бар болса, жаңа файл IMG_0003_1.JPG атауындағыдай астыңғы сызық пен саннан тұратын кеңейтіммен сақталады.

Бастапқы тасымалдау сәтсіз болған жағдайда қайта жіберген кезде

Камера атауы бірдей файлдарды қайта жазуға теңшелген болса да, бастапқыда тасымалданбаған болуы мүмкін сурет файлын қайта жіберсеңіз, бар файл кейбір жағдайларда қайта жазылмауы мүмкін. Бұл орын алса, жаңа файл IMG_0003_a1.JPG атауындағыдай астыңғы сызықтан, әріп пен саннан тұратын кеңейтіммен сақталады.

Пассивті режим

[FTP server/FTP сервері] → [Passive mode/Пассивті режим] тармағында теңшелген.

Бұл параметрді брандмауэр арқылы қорғалған желі орталарында қосыңыз. Error 41 қатесі (Cannot connect to FTP server (FTP серверіне қосылу мүмкін емес)) орын алса, пассивті режимді [Enable/Қосу] мәніне орнату FTP серверіне қатынауға мүмкіндік береді.

Мақсатты серверлерге сену

[FTP server/FTP сервері] → [Trust target server/Мақсатты серверлерге сену] тармағында теңшелген.

Сенім пайдаланылған түбір куәлігіне негізделіп орнатылмаған кезде де FTP серверлеріне қосылуды қаласаңыз, [Enable/Қосу] параметріне орнатыңыз. Бұл жағдайда сәйкес қауіпсіздік шараларын орындаңыз.

Қосылым параметрлерін көрсету

FTP тасымалдау және қашықтағы браузер үшін пайдаланылған параметрлерді теңшеуіңізге болады. Параметрлер 802.1X түпнұсқалығын растау бар LAN орталарында пайдаланылған түпнұсқалықты растау ақпараты үшін де қолжетімді.

 1. [Communication Functions (Байланыс функциялары): Network settings/Communication Functions: Желі параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 2. [Connection option settings/Қосылу опциясының параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 3. Теңшеу үшін параметрді таңдаңыз.

FTP тасымалдау параметрлері

[FTP transfer settings/FTP тасымалдау параметрлері] параметрін таңдау FTP тасымалдауға және қуатты үнемдеуге қатысты параметрлерді теңшеуіңізге мүмкіндік береді.

 • Automatic transfer (Автоматты түрде тасымалдау) / Images to transfer (Тасымалданатын суреттер) / Transfer with SET (SET түймесімен тасымалдау) / Set root certif (Түбірлік куәлікті орнату)

 • Power saving (Қуатты үнемдеу)

  • [Enable/Қосу] параметрі орнатылғанда және ешқандай сурет белгілі бір мерзімде тасымалданбаса, камера FTP серверінен шығады және LAN желісінен ажырайды. Қосылым камера суретті тасымалдауға қайтадан дайын болған кезде автоматты түрде қайта орнатылады. LAN желісінен ажырамауды қаласаңыз, [Disable/Өшіру] параметріне орнатыңыз.
 • Protect images (Суреттерді қорғау)Protect images (Суреттерді қорғау)

  • FTP арқылы тасымалданған суреттерді автоматты түрде қорғау үшін [Enable/Қосу] параметріне орнатыңыз ().

Қашықтағы браузер параметрлері

[Browser Remote settings/Қашықтағы браузер параметрлері] параметрін таңдау Қашықтағы браузерге қатынау үшін пайдаланған тіркелгіңізді орнатуыңызға және HTTP/HTTPS байланыс параметрлерін теңшеуіңізге мүмкіндік береді.

 • Порт нөмірі (HTTP)/Порт нөмірі (HTTPS)

  • HTTP/HTTPS байланысы үшін пайдаланылған порт нөмірін өзгертуіңізге болады. Әдетте порт нөмірін өзгертудің қажеті жоқ (80 нөмірі HTTP үшін, 443 нөмірі HTTPS үшін).
 • HTTPS

  • [Enable/Қосу] параметрін таңдау Қашықтағы браузерге қатынау үшін HTTPS байланысын қосады.

Смартфон параметрлері

[Smartphone settings/Смартфон параметрлері] терезесінде [Send to smartphone after shot/Түсіргеннен кейін смартфонға жіберу] параметрін таңдау автоматты түрде жіберу үшін суреттер өлшемін орнатуыңызға мүмкіндік береді.

802.1X authentication (802.1X түпнұсқалығын растау)

[802.1X authentication/802.1X түпнұсқалығын растау] параметрін таңдау орнату шеберін пайдаланып 802.1X түпнұсқалығын растау параметрлерін орнатуыңызға, тексеруіңізге немесе жоюыңызға мүмкіндік береді.

Бұл параметрлерді 802.1X түпнұсқалығын растауын талап ететін желілерге қосылу кезінде теңшеңіз.

Алдымен, камерадағы картаға пайдаланылған 802.1X түпнұсқалығын растауының түріне арналған куәлікті сақтаңыз.

Осы функцияны пайдаланып жүктеуге болатын файл түрлері мен атаулары төмендегідей.

Түр Файл атауы
Түбірлік куәлік 8021X_R.CER
8021X_R.CRT
8021X_R.PEM
Клиент куәлігі 8021X_C.CER
8021X_C.CRT
8021X_C.PEM
8021X_C.P12
8021X_C.PFX
Жеке кілт 8021X_C.KEY

Камераның келесі протоколдарды қолдайтынын ескеріңіз.

Протокол Қолдау көрсетілген түпнұсқалықты растау
EAP-TLS X.509, PKCS#12
EAP-TTLS MSCHAPv2
PEAP MSCHAPv2
 • Setup wizard (Орнату шебері)

  • Түпнұсқалықты растау параметрлерін теңшеу үшін шебердің нұсқауларын орындаңыз.
 • Confirm settings (Параметрлерді растау)

  • Түпнұсқалықты растау параметрлерін тексеру үшін таңдаңыз.
 • Delete settings (Параметрлерді жою)

  • Түпнұсқалықты растау параметрлерін жою үшін таңдаңыз. Көрсетілген экранда [OK] тармағын таңдау параметрлерді жояды.

MAC мекенжайын тексеру

Камераның MAC мекенжайын тексеруіңізге болады.

 1. [Communication Functions (Байланыс функциялары): Network settings/Communication Functions: Желі параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 2. [MAC address/MAC мекенжайы] параметрін таңдаңыз.

 3. MAC мекенжайын тексеріңіз.

  • [Wi-Fi] және [Wired/Сымды] үшін MAC мекенжайлары көрсетіледі.