Суреттерді жою

Қажетсіз суреттерді жекелеп немесе бір топтамада таңдап, жоюыңызға болады. Қорғалған суреттер () жойылмайды.

Ескерту

 • Суретті жойған соң, оны қалпына келтіру мүмкін емес. Жою алдында суреттің қажет еместігін тексеріңіз. Маңызды суреттерді кездейсоқ жойылудан сақтау үшін оларды қорғаңыз.

Суреттерді жекелеп өшіру

 1. Ойнату түймесін басыңыз.

 2. Өшірілетін суретті таңдаңыз.

  • Өшірілетін суретті таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.
 3. Erase (Өшіру) түймесін басыңыз.

 4. Суреттерді жойыңыз.

  JPEG/HEIF/RAW суреттері немесе фильмдері

  • [Erase/Өшіру] параметрін таңдаңыз.

  RAW+JPEG/RAW+HEIF суреттері

  • Параметрді таңдаңыз.
  • [Жоғары жылдамдықты үздіксіз түсіруді қоса], [Жоғары жылдамдықты үздіксіз түсіру] немесе [Төмен жылдамдықты үздіксіз түсіру] жетек режимінде түсірілген суреттер қатары ойнату кезінде [Erase scene including image/Көріністі суретпен бірге жою] параметрін таңдаған кезіңізде жойылады.

Ескертпе

 • Ойнату кезінде суреттерді БАҒА/Дауыстық жазба түймесін басу арқылы жоя аласыз ().

Бірге өшіру үшін бірнеше суретті таңдау ([Тексеру])

Өшірілетін суреттерге құсбелгі қою арқылы сол барлық суреттерді бір мезгілде өшіруге болады.

 1. [Ойнату: Erase images/Playback: Суреттерді жою] параметрін таңдаңыз.

 2. [Select and erase images/Суреттерді таңдау және жою] параметрін таңдаңыз.

 3. Суретті таңдаңыз.

  • Өшірілетін суретті таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Өшірілетін басқа суретті таңдау үшін 3-қадамды қайталаңыз.
 4. Суреттерді жойыңыз.

  • Q (Жылдам басқару) түймесін басыңыз, одан кейін [OK] түймесін басыңыз.

Өшіру үшін суреттер ауқымын көрсету

Индекс дисплейінде суреттерге қарап отырып барлық көрсетілген суреттерді бірден өшіру үшін ауқымға бірінші және соңғы суреттерді көрсете аласыз.

 1. [Select range/Ауқымды таңдау] параметрін таңдаңыз.

  • [Ойнату: Erase images/Playback: Суреттерді жою] терезесінде [Select range/Ауқымды таңдау] параметрін таңдаңыз.
 2. Суреттер ауқымын көрсетіңіз.

  • Бірінші суретті (бастау нүктесі) таңдаңыз.
  • Одан кейін, соңғы суретті (аяқтау нүктесі) таңдаңыз. [Тексеру] құсбелгісі бірінші және соңғы суреттер арасындағы ауқым ішіндегі барлық суреттерге қойылады.
  • Жойылатын басқа суретті таңдау үшін 2-қадамды қайталаңыз.
 3. Q (Жылдам басқару) түймесін басыңыз.

 4. Суреттерді жойыңыз.

  • [OK] түймесін таңдаңыз.

Қалтадағы немесе картадағы барлық суреттерді өшіру

Қалта немесе картадағы барлық суреттерді бір уақытта өшіруге болады.

 • [Ойнату: Erase images/Playback: Суреттерді жою] терезесінде [All images in folder/Қалтадағы барлық суреттер] немесе [All images on card/Картадағы барлық суреттер] параметрін таңдаған кезіңізде, қалтадағы немесе картадағы барлық суреттер жойылады.
 • Іздеу шарттары [Ойнату: Set image search conditions/Playback: Іздеу шарттарын орнату] параметрімен () орнатылса, дисплей [All found images/Барлық табылған суреттер] параметріне өзгереді.
 • [All found images/Барлық табылған суреттер] параметрін таңдасаңыз, іздеу шарттарымен сүзілген барлық суреттер өшіріледі.

Ескертпе

 • Барлық суреттерді, соның ішінде қорғалған суреттерді жою үшін картаны форматтау () қажет.
 • Суреттерді [All images on card/Картадағы барлық суреттер] параметрін таңдау арқылы өшіру [Орнату: Record func+card/folder sel./Орнату: Жазу функ.+картаны/қалтаны таңдау] терезесінде таңдалған картаға қолданылады ([Фотосуреттер Record/play/Фотосуреттер Жазу/ойнату]/[Фильм Record/play/Фильм Жазу/ойнату] немесе [Фотосуреттер Play/Фотосуреттер Ойнату]/[Фильм Play/Фильм Ойнату] режимінде).